Hallitus 7 / 2017 28.06.2017
HAKEUTUMINEN VALINNANVAPAUSPILOTTIIN

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut valtionavustushakemuksen valinnanvapauspilotista:

”Hallitus antoi eduskunnalle esityksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 9. toukokuuta 2017. Valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita itse, mistä hän saa sosiaali- ja terveyspalveluja valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. Valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia sekä parantaa palvelujen saatavuutta, laatua ja kustannusvaikuttavuutta. Valinnanvapauslaissa säädetään myös piloteista, jotka on tarkoitus käynnistää viimeistään kesällä 2018.

Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien kuin yritystenkin näkökulmasta. Pilotteja on kahdenlaisia: sote-keskus-pilotit eli suoran valinnan palvelujen pilotit ja henkilökohtaisen budjetin pilotit (HB-pilotit). Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Molempien pilottien tarkoituksena on pilotoida mallia, joka mahdollisimman kattavasti vastaa tulevan valinnanvapauslain mukaista sääntelyä.

Sote-keskus-pilottiin osallistuvien kaikkien kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilotin piirissä olevat palvelunsa ennen pilotin aloittamista. Sote-keskus-pilotin tavoitteena on pilotoida erityisesti valinnanvapauslain mukaisia korvausmalleja sekä yhtiöittämistä. Lisäksi tarkoitus on kerätä tietoa valinnanvapauden toteuttamisesta ja toteutumisesta niiden maakuntien käyttöön ja hyödynnettäväksi, jotka eivät ole piloteissa mukana.

Henkilökohtaisen budjetin pilotissa tavoitteena on erityisesti henkilökohtaisen budjetin käyttämiseen liittyvän palveluprosessin (mm. asiakassuunnitelman teko ja budjetin laskemisen) mallintaminen sekä seurantajärjestelmän kehittäminen. HB-pilotissa keskiössä on pilotoida asiakkaan roolin kasvattamista palveluista päättämisessä sekä palvelujen sisällön rakentamisessa asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Vuoden 2019 alusta lukien pilotissa noudatetaan valinnanvapauslain säännöksiä kokonaisuudessaan. Tuottajien tulee täyttää siis ensin nykylainsäädännön mukaiset edellytykset ja viimeistään syksyllä 2018 valinnanvapauslain ja palveluntuottajalain (laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, esitys annettu eduskunnalle 11.5.2017) mukaiset edellytykset. Pilotissa kokeiltavien korvausmallien pohjana ovat sosiaali- ja terveysministeriössä korvausmalleja pohtivan ryhmän esittämät mallit ja niihin liittyvä ohjeistus.

Avustuksen saajalta edellytetään arvioinnissa tarvittavien tietojen systemaattista keräämistä sekä analysointia, sillä pilottien tavoitteena on tuoda valinnanvapauslain toimeenpanoon liittyvää tietoa kaikkien maakuntien käyttöön ja edesauttaa tätä kautta valinnanvapauden sujuvaa käyttöönottoa koko maassa. Erityistä huomiota tulee kummassakin pilotissa kiinnittää asiakasvaikutuksien ja - kokemuksien seuraamiseen.

Kela vastaa pilottiin liittyvistä kansallisista tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmien ja tiedon vaihdon testaaminen on edellä olevien lisäksi yksi keskeinen pilottien tavoite. Tietojärjestelmätoteutusten suunnittelu on käynnissä ja toimenpiteet tarkentuvat hakuprosessin aikana. Tarkempia tietoja jaetaan erityisesti hakua suunnitteleville. Tavoitteena on, että riittävän tarkat kuvaukset ovat valmiina pilottihankkeista päätettäessä.

Hankkeelle tullaan asettamaan valtakunnallinen ohjausryhmä, joka tukee, ohjaa ja seuraa pilottien toteutumista. Lisäksi jokaisella pilotilla on hyvä olla oma ohjausryhmänsä pilotin tukemiksi ja ohjaamiseksi.

Valinnanvapauspilottien kokonaisrahoitus on 100 milj. euroa vuosina 2018–2019. Tämän lisäksi pilottien järjestämiseen haetaan vuoden 2017 valtion lisätalousarviossa erillistä 33 miljoonan euron määrärahaa, josta kansallisten tietojärjestelmäratkaisujen toteuttamiseen käytetään 10 milj. euroa. Varsinaisten pilottien rahoitukseen käytetään 22,5 milj. euroa vuonna 2017 ja 99,1 milj. euroa vuosina 2018–2019. Valtionavustuspäätökset tehdään ehdollisina siten, että valtionavustuksen maksaminen edellyttää pilottien rahoitukseen varattavien määrärahojen vahvistamista eduskunnassa valtion talousarviokäsittelyjen yhteydessä. Lisäksi edellytyksenä pilottien toteutumiselle on eduskunnassa käsittelyssä olevan valinnanvapauslakiesityksen (laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, HE 47/2017 vp) hyväksyminen ja vahvistaminen.

Rahoitus myönnetään sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista tällä hetkellä vastaavien kuntien ja/tai kuntayhtymien muodostaman yhteenliittymän valitsemalle taholle, joka toimii hankehallinnoijana (vastuukunta/-kuntayhtymä). Vastuukunta / vastuukuntayhtymä jakaa pilotille myönnetyn rahoituksen pilottiin osallistuvien kuntien/kuntayhtymien kesken kuntien ja vastuukunnan tekemän sopimuksen perusteella. Pilotille vuodelle 2019 myönnetty ja kohdistuva valtionapu maksetaan sille maakunnalle, jolle pilotin hallinnointi siirtyy.

Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuutta ei poikkeuksellisesti edellytetä, sillä pilottien toteutumisen katsotaan olevan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja erityisesti siihen liittyvän asiakkaiden valinnanvapauden toimeenpanon kannalta erityisen merkittävää ja yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavaa. Pilottien onnistumisen ja tulosten turvaamisen kannalta pilottien järjestämisen ilman omarahoitusosuutta katsotaan olevan ratkaisevaa.

Valtionavustusta voidaan käyttää pilottien hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja palveluiden tuottamisesta mahdollisesti aiheutuvaan kustannusten lisäykseen. Lisäksi avustusta voidaan käyttää yhtiöiden pääomittamiseen. Avustuksen saaminen pääomittamiseen edellyttää, että avustushakemus nojautuu kriteereissä tarkemmin määriteltyihin selvityksiin. Pääomittamisessa on noudatettava EU-valtiontukisäännöksien mukaista markkinataloussijoittajaperiaatetta.

Valtionavustushaku jakautuu kahteen hakujaksoon. Ensimmäinen hakujakso on 29.5.–7.7.2017 ja toinen hakujakso on 14.8.–29.9.2017.

Avustushakemuksia voi tarvittaessa täydentää hakuajan päättymisen jälkeen mm. hakijoiden ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytävien neuvottelujen perusteella.

Pilotin voi aloittaa heti valtionavustuspäätöksen tekemisen ja muiden pilotin toteuttamisen kannalta tarpeellisten toimenpiteiden (kuten yhtiöittämisen) suorittamisen jälkeen. Pilotit tulee aloittaa kuitenkin viimeistään 1.7.2018 alkaen. Pilotit siirtyvät 1.1.2019 alkaen sen maakunnan vastuulle, jonka alueella vastuukunta sijaitsee. Maakunta voi jatkaa pilottia korkeintaan 31.12.2022 asti. Pilotti päättyy, kun kaikki valinnanvapauslain 15 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut suoran valinnan palvelut on siirretty sosiaali- ja terveyskeskuksen tuotantovastuulle.

Hakemus toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön. Hakemus laaditaan hakulomakkeelle, jonka liitteenä ovat hankesuunnitelma, talousarviolaskelma ja muut vaadittavat liitteet. Hakemus liitteineen on toimitettava sähköisessä muodossa osoitteeseen kirjaamo@stm.fi ensimmäisen hakujakson osalta viimeistään 7.7.2017 kello 16.15 ja toisen hakujakson osalta viimeistään 29.9.2017 kello 16.15.”

Kymenlaakson Liitto järjesti 2.6.2017 valinnanvapauspilotoinnista info tilaisuudessa, jossa ylijohtaja Kirsi Varhila, STM kertoi pilotoinnin tavoitteista ja toteutuksesta. Haminan, Kotkan, Kouvolan, Carean ja Kymenlaakson Liiton johto (hallitusten, valtuustojen puheenjohtajia, Kotkasta SDP:n ryhmäpj, kaupunginjohtajat ja johtavia sote viranhaltijoita) sopivat kokouksessa, että Carean ja kaupunkienhallituksille esitetään hakeutumista pilottiin 7.7.2017. Kun pilottiin valitaan 5 -8 maakuntaa, on valtionavustus noin 6 -10 M€ / vuosi / maakunta.

Kymenlaaksossa esitetään:

1. Pilottiin osallistuvat Hamina, Kotka ja Kouvola ,noin 94 % maakunnan asukkaista

2. Haetaan sote-keskus-pilottiin ns. rajattua palveluvalikoimaa (sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja neuvonta, terveystarkastukset, lääkärin ja hoitajien vastaanotot, kuntoutustarpeen arviointi ja edellisiin liittyvät todistukset ). Palveluvalikoimaa voi pilottiaikana laajentaa liukuvasti ns. laajaan malliin ja viimeistään 1.1.2023 kaikki valinnan vapauden piiriin kuuluvat palvelut tulee siirtää sote-keskusten vastuulle.

3. Pilotin hallinnointi on Carealla

4. Julkinen sote –keskusyhtiö perustetaan Carean tytäryhtiöksi

5. Sote-keskus yhtiö pääomitetaan valtionavustuksesta tai Carean varoista

6. Pilotissa mukana olevat kunnat siirtävät kaikki sote palvelut Carean tuotantovastuulle 1.7.2018 alkaen, jolloin pilotissa saadaan kokemusta maakunnan tulevasta julkisesta sote palvelurakenteesta (liikelaitos ja sote yhtiö )

7. Hakemukseen tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat tehdään maakunnan sote ryhmän toimesta samoin päätöksen toimeenpanoon liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat

8. Kaupunginvaltuustot tekevät lopulliset päätökset pilotoinnista ja sote toimintojen siirtämisestä Carealle sen jälkeen, kun valtionavustuspäätös on saatu

9. Maakunnan sote ryhmä valmistelee asian täytäntöönpanoa mm. yhtiöittäminen, toimintojen siirtoon liittyvät asiat (henkilöstö, sopimukset, tietojärjestelmät jne.) jo ennen valtionavustus päätöksen saamista, jotta pilotin käynnistyminen 1.7.2018 on mahdollista

10. Mikäli Kymenlaakso ei pääse pilottiin tai sote lainsäädäntö ei etene eduskunnassa, pilotista luovutaan.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Annikki Niiranen puh. 020 633 2000, sähköposti annikki.niiranen@carea.fi

Carean hallitus hyväksyi esityksen 15.6. Haminan ja Kotkan kaupunginhallitukset ovat kumpikin 19.6.2017 pitämissään kokouksissa hyväksyneet hakeutumisen sote-valinnanvapauspilotointiin. Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 26.6.

Sote-palvelujen siirtyminen Carean tytäryhtiölle jouduttaa tulevan maakunnan konsernirakenteen hahmottelua nopeutetussa aikataulussa tämän vuoden puolella. Konsernirakenteen hahmottelussa on huomioitava myös MAKU-toimintojen mahdollinen liikelaitos- ja yhtiöittämistarpeet.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä Pentti Tiusasen jättämä eriävä mielipide.

Eriävä mielipide Tiusanen.pdf   (46kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

Äänestysluettelo valinnanvapaus.pdf   (149kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

- päättää yhdessä Carean, Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien kanssa osallistua valinnanvapauspilottiin ensimmäisessä haussa 7.7.2017 selostusosassa esitetyin periaattein ja toimintaehdotuksin kohtien 1-5 ja 7-10 mukaan.

-    päättää, että mikäli pilottiin osallistuminen tässä vaiheessa edellyttää konsernirakenteen  valmistelua, se tehdään integroidusti sote- ja maku-palvelujen osalta. Koko valinnanvapauspilotti kytketään osaksi väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä.

- mikäli ns. yhtiöittämisvelvoite poistuu lainsääsännöstä, katsotaan ettei pilotointiin liittyvää yhtiöittämistä tule toteuttaa.

Päätös Hallitus

Keskustelun kuluessa jäsen Pentti Tiusanen esitti, että päätös lykätään perustuslakivalikunnan 30.6. päätöksen jälkeiseksi ajankohdaksi. Esitystä ei kannatettu.

Keskustelun kuluessa jäsen Pentti Tiusanen esitti Esa Lehtisen kannattamana, että päätösesitys hylätään.

Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä niin, että maakuntajohtajan esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Tiusasen/Lehtisen esitystä äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä JAA-ääniä annettiin 10 ja EI-ääniä annettiin 2. Äänestysluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että äänin 10-2 maakuntahallituksen päätökseksi on tullut maakuntajohtajan esitys.

-------------------