Hallitus 8 / 2017 07.08.2017
KOTKAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOS

Kotkan kaupunki pyytää lausuntoa Kotkan keskustan osayleiskaavan luonnoksesta. Suunnittelualue käsittää kaupungin keskusta-alueen sisältäen Kotkansaaren kokonaisuudessaan sekä Hovinsaaren eteläosat.

Kotkan keskustan osayleiskaavan tavoitteena on mm. säilyttää ja vahvistaa keskustamainen rakenne ja luonne ja mahdollistaa keskustan kehittymisen viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi asumisen, palvelujen ja kaupan ympäristöksi.  Suurimmat muutokset keskusta-alueella liittyvät sisääntuloteiden uusiin linjauksiin.  Keskusta-alueen jalankulku- ja pyöräilyverkostoa kehitetään mm. uudella yhteydellä Kantasatamasta Hovinsaarelle.  Kotkansaaren kaupalliset palvelut keskittyvät kauppakeskus Pasaatiin sekä sen lähettyville.  Merkittävin kaupan lisärakentamisen paikka sijaitsee Kantasatamassa. Kotkan merellisyyttä hyödynnetään sijoittamalla uudet alueet asuinrakentamiselle Kantasatamaan sekä Katariinaan.  Asumisen yhteyteen Katariinassa mahdollistetaan hotelli- ja ravintolapalvelut. Kulttuurihistoriaa säilytetään osoittamalla suojeltavaa rakennuskantaa ja arvokkaita rakennetun ympäristön kokonaisuuksia. Lisäksi kansallisen kaupunkipuiston alueella osoitetut luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot säilytetään ja niitä vahvistetaan.

Kymenlaakson Liitto pitää tärkeänä, että Kotkan keskusta vahvistuu maakuntakeskuksena, johon liittyy uudistuva elinkeinoelämä ja hyvä palvelutaso sekä merellistä ympäristöä ja rakennettua kulttuuria arvostavan ja hyödyntävän kaupunkirakenteen kehittäminen.  Liikenneratkaisujen kehittäminen parantaa Kymenlaakson elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, teollisuuden ja sataman kuljetusten sujuvuutta ja alueen liikenneturvallisuutta. Kymenlaakson Liitto katsoo, että Kotkan keskustan osayleiskaavaluonnos tukee toimivan ja laadukkaan yhdyskuntakehityksen edellytyksiä Kymenlaaksossa ja edistää maakuntakaavan toteutumista. 

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Kotkan kaupungin sivuilla osoitteessa: http://www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/yleiskaavat/kotkan_keskustan_osayleiskaava

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto Kotkan keskustan osayleiskaavan luonnoksesta.pdf   (99kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan pienin tarkennuksin:

- erityisesti kaupungin kehitykseen vaikuttaneet kulttuurihistorialliset rakennukset ja Ruotsinsalmen meritaistelun kaavalliset vaikutukset

----------------------------