Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
DIGITAALISEN TUOTANNON UUDISTAMINEN (MKH)

Hakemusnumero: 303764
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Alkamispäivämäärä 1.5.2017
Päättymispäivämäärä 30.4.2019

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on teknologiateollisuusyritysten tuotannon joustavuuden ja tehokkuuden lisääminen tuotevalmistuksessa osana toimitusketjua. Kärkenä on kunnossapidon varaosaliiketoiminta. Käytännössä tämä tarkoittaa prosessien nopeutumista, muutosten nopeaa suorittamista ja kokonaishallinnan parantamista digitalisaation ja älylogistiikan avulla.

Hanke rakentaa palveluketjuja sekä kiihdyttää yritysten sujuvaa siirtymistä digitaaliseen tuotantoon. Toimenpiteiden tavoitteena on:
- Lisätä digitaalisen tuotevalmistuksen osaamista yrityksissä
- Tehostaa prosessien tuottavuutta ja energiatehokkuutta älykkään automaation avulla
- Kytkeytyä verkkoliiketoiminnan uusiin ratkaisuihin Suomessa ja kansainvälisesti
- Toimia liiketoiminnan kehittäjä
- Tarjota polku mm. LevelUp-yrityskiihdyttämöön
- Toimia uuden tiedon kokoojana ja levittäjänä

Hankkeen keskeinen hyöty yrityksille on konkreettisesti vahvennettu käsitys digitalisaation mahdollisuuksista oman yrityksen tuottavuuden parantamisessa.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Kouvola, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 219 400 €
2 Ostopalvelut 72 500 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 52 657 €
Kustannukset yhteensä 344 557 €
7 Tulot 20 000 €
Nettokustannukset yhteensä 324 557 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 227 190 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 97 367 € (30 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 324 557 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Teknologiateollisuuden yrityksiin kohdistuvaa tuotannon uudistamista digitalisaation ja avoimen tiedonvaihdon keinoin. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen, toteutetaan yritysten ja kehittämisorganisaation yhteistyönä. Arvioinnin pisteet 40,3/60

MYRS 31.3.2017
Todettiin, että Hämeen ELY-keskuksella ei ole jäljellä myöntövaltuutta  toimintaympäristötukihankkeille. Hanke ei sovi rahoitettavaksi maaseutuohjelmasta, koska yritysryhmähankkeena voidaan rahoittaa vain hankkeita, joissa on mukana pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
Hankkeen rahoituskelpoisuudesta päätetään seuraavassa MYR:n sihteeristön kokouksessa.

MYRS 15.5.2017
Rahoituskelpoinen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hakijan kanssa neuvotellaan vielä kustannusarviosta ja rahoitussuunnitelmasta sekä osallistuviin yrityksiin kohdistuvista tukitoimenpiteistä.
Muutettu hakemus toimitettu 29.5.2017

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Digitaalinen tuotannon uudistaminen -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 227 190 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutosjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

--------------------------