Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
PÄÄTÖSVALLAN SIIRTO HALLINTOSÄÄNNÖN 122 §:N MUKAISISSA ASIOISSA

1.6.2017 voimaantulevan hallintosäännön 122 § antaa maakuntahallitukselle mahdollisuuden siirtää päätösvaltaa seuraavissa asioissa:

Hallintosäännön 122 §:n mukaan maakuntahallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastaa kuntalaissa sille säädetyistä tehtävistä sekä
   
1. antaa selityksen maakuntavaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta;

2. nimeää kuntayhtymän edustajat niiden yhteisöjen tai laitosten päätöksenteko- ja hallintoelimiin, joissa kuntayhtymä on osallisena, sekä sellaisiin toimielimiin, joissa käytetään kuntayhtymän äänivaltaa;

3. hyväksyy maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja suunnitelmaan tarvittavat muutokset, ellei maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksessä toisin määrätä. Lisäksi se hyväksyy osaltaan lakisääteiset yhteistyösopimukset;

4. antaa kuntayhtymän nimissä lausunnot valtion viranomaisten merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä ja niiden rahoituksesta sekä tekee esitykset kaikista niistä asioista, joilla on olennaista merkitystä maakunnan kehittämisen tai kuntayhtymän toiminnan kannalta. Maakuntahallitus voi siirtää lausuntojen antamista tai esitysten tekemistä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle tai muulle sen nimeämälle viranhaltijalle;

5. vastaa EU-rahastovaroihin ja maakunnan kehittämisrahaan ja muihin kansallisiin rahoitusinstrumentteihin liittyvästä päätöksenteosta. Maakuntahallitus voi siirtää EU-tai kansallisiin rahastovaroihin liittyvää päätösvaltaa maakuntajohtajalle;

6. asettaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten lainsäädännössä tarkoitetun maakunnan yhteistyöryhmän ja nimeää sille puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa. Yhteistyöryhmässä olevien osapuolten edustajat ja varaedustajat sekä varapuheenjohtajat nimetään osapuolten ehdotuksesta;

sekä

7. päättää maakuntakaavan laadinnan vireillepanosta, laadinnan yhteydessä saatuihin lausuntoihin, huomautuksiin ja muistutuksiin annettavista vastineista sekä alueiden käyttöä koskevista lausunnoista. Maakuntahallitus esittää maakuntakaavan hyväksymistä maakuntavaltuustolle. Maakuntahallitus antaa kaavalausunnot sekä muut alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua koskevat lausunnot.

Maakuntahallitus voi siirtää päätösvaltaa lausuntojen antamisesta mainituissa asioissa maakuntajohtajalle tai muulle viranhaltijalle.

Maakuntahallitus on  22.8.2011 § 94 silloisen hallintosäännön pohjalta siirtänyt päätösvaltaa aluekehitysasioissa seuraavasti:
- Maakuntajohtaja päättää enintään 50 000 €:n suuruisen maakunnan kehittämisrahan myöntämisestä
- Aluekehitysjohtaja tekee maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätökset.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Asian esittelijänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus siirtää maakuntajohtajalle

- kohdan 4. mukaisen lausunnon antamisen muutoin paitsi laajojen lainsäädäntö- ja muiden kehittämishankkeiden osalta
- kohdan 5. mukaisen EU- tai kansallisiin rahastovaroihin liittyvä päätösvalta 50 000 €:n määrään saakka
- kohdan 7. mukaiset kaavalausunnot sekä muut alueidenkäyttöä ja sen suunnittelua koskevat lausunnot, mikäli lausunnolla olevalla asialla ei ole laajempaa merkitystä

Maakuntahallitus siirtää hallintopäällikölle kohdan 5. mukaisten rahastovarojen tai kansallisiin varoihin liittyvän päätösvallan maksatusen osalta.  

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi suunnittelujohtaja Frank Hering.

----------------------------