Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
MAAKUNTAVALTUUSTON PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Hallintosäännön 81 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Maakuntavaltuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta tässä hallintosäännössä toisaalla määrätään.

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Hallintosäännön 82 §:n mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää, että vatluustokaudella 2017 - 2021

1) pöytäkirjat tarkastetaan maakuntatalolla kokousviikon torstaina. Pöytäkirjantarkastajalle maksetaan matkakustannukset.

2) pöytäkirjat lähetetään sähköpostitse tiedoksi jäsenkuntien kunnallishallituksille

3) pöytäkirja valitusosoituksineen asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuilla kokousviikon perjantaina

4) tarvittaessa maakuntavaltuusto voi päättää pöytäkirjan tarkastuksesta ja nähtävillepanosta toisinkin

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------