Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
LAUSUNTO NORDSTREAM 2 -MAAKAASUPUTKIHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on pyytänyt Kymenlaakson liitolta lausuntoa Nordstream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Nord Stream 2 -hankkeessa rakennetaan kaksi maakaasuputkea Venäjältä Saksaan Itämeren poikki. Suomen talousvyöhykkeellä reitti seuraa nykyisiä Nord Stream -putkilinjojen 1 ja 2 reittejä. Itäisellä Suomenlahdella linjaus kulkee Suursaaren eteläpuolella Narvan lahden suuntaan. Putkilinjaus ei sijoitu Kymenlaakson aluevesille tai talousvyöhykkeelle.

Kymenlaakson seudulla rakentamisen aikaiset, väliaikaiset ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä raskaan liikenteen melu- ja pölyvaikutuksiin sekä kiviaineksen louhinnan vaikutuksiin.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta http://www.ymparisto.fi/nordstream2YVA

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, 044 7478515

Liite

Esityslistan liitteenä kuvaus Kymenlaakson alueelle kohdistuvista toiminnoista ja vaikutuksista.

Liite_Yhteenveto_Nordstream_2.pdf   (271kt)
Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Nordstream2_YVA_05062017.pdf   (102kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liiteen mukaisen lausunnon.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------