Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
KOTKAN-HAMINAN SEUDUN STRATEGISEN YLEISKAAVAN LUONNOS

Kotkan-Haminan seudun kunnissa (Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä) on laadittu strategisen yleiskaavan luonnos. Kunnat laativat koko seutua koskevan yleiskaavan siten, että kukin kunta hyväksyy sen osaltaan. Tavoitteena on maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien seututason kysymysten ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen, tähtäimenä vuosi 2040.

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa ihmisläheisen, taloudellisesti kilpailukykyisen ja ilmastonmuutoksen huomioivan yhdyskuntarakenteen syntyminen. Elinkeinoelämän osalta lähtökohtina ovat olleet yleiskaavan joustavuus, nopea reagointi muutoksiin ja tulevaisuuden mahdollisuudet mm. digitaalisuuden hyödyntämisessä.

Yleiskaava-aineistot ovat nähtävänä www.khyleiskaava.fi -sivulla.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että strategisen yleiskaavan laadintatyö Kotkan-Haminan seudulla on tervetullutta ja seudun kokonaiskehitystä edistävää. Strateginen yleiskaava toteuttaa perusperiaatteiltaan hyvin maakuntakaavan tavoitteita. Maakuntakaavasta poikkeavat oikeusvaikutteiset suunnitteluratkaisut ovat ongelmallisia rantaradan vaihtoehtoisen linjauksen osalta. Kymenlaakson Liitto katsoo, että maakuntakaavan ja strategisen yleiskaavan suhteen tulee olla selkeä.

Strategisen yleiskaavan ja kuntien muiden voimassa olevien yleiskaavojen välinen suhde tulee selkeyttää. Oikeus- ja ohjausvaikutusten osalta kaavaselostusta tulee tarkentaa.

Strateginen yleiskaava antaa hyvän suunnittelupohjan kuntien tarkemman tason suunnittelulle.

Lisätietoja antavat suunnitteluinsinööri Lotta Vuorinen p. 044 717 0533 ja suunnittelujohtaja Frank Hering p. 050 308 7290

Liite

Esityslistan liitteenä lausunto.

STRYK_luonnos mkhallitus.pdf   (528kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan luonnoksesta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------