Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
DIGIPORT

Hakemusnumero: 303740
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.10.2017 Päättymispäivämäärä 30.9.2019

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan. Hanke toimii pioneerina satamien digitalisaation avaukselle pyrkien samalla pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuoda satamanpitäjien esimerkeillä ymmärrystä digitalisuudesta sekä herättää muissa logistiikka-alan toimijoissa kiinnostusta ja sitoutumista digitalisuuden tuomiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Satamien viime vuosien heikko taloudellinen kehitys ja muutoksille konservatiivinen ympäristö ovat syitä miksi satamat ovat osittain jääneet digitaalisessa kehityksessä taka-alalle. Automaation rooli on kuitenkin kasvamassa satamissa ja uudenlaisilla toimintaa ohjaavilla digitaalisilla järjestelmillä tavoitellaan tilojen käytön optimointia ja solmukohtien avaamista operoinnissa sekä pyritään minimoimaan työvoimakustannuksia. Tänä päivänä digitalisaatio ja automaatio satamissa on keskittynyt lähinnä lastin käsittelyyn, jolloin muut satamaoperaation osa-alueet ovat pääasiassa jääneet digitalisaation ulkopuolelle.

Hankkeessa koordinoidaan satamien infrastruktuuria koskevaa tietoa yhteen Liikenneviraston avoimien tietovarantojen kanssa. Hankkeessa järjestetään tiedon avaamista koskevaa koulutusta sekä avoimen tiedon ja digitalisaation työpajoja satamille ja satamasidonnaisille yrityksille Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa. Hanke tuo uudenlaisia työkaluja yritysten toimintojen digitalisointiin. Yhdistämällä avoimia tietovarastoja voidaan kehittää satamien toimintaa, tukea päätöksentekoa ja luoda uusia lisäarvopalvelua. Hankkeen aikana kartoitetaan ja avataan sataman infrastruktuuria koskevaa tietoa avoimen tiedon muodossa data-osaajille, ratkaisun kehittäjille ja avoimen tiedon hyödyntäjille. Hanke järjestää myös Hack the Port -hackathonin, joka on innovaatioita ja datan käyttöä kiihdyttävä tapahtuma. Sen tarkoitus on ratkaista sataman toiminnallisia haasteita ja kartoittaa uusia avoimeen dataan perustuvia ratkaisuja digitaalisuuden keinoin. Lisäksi hankkeen aikana luodaan skenaarioita tulevaisuuden digitaalisista satamista ja digitalisoituvasta merenkulkualasta.

Hanke tukee Kymenlaakson RIS3 -strategiaa ja EU:n Itämeristrategiaa alueiden yhdistämiseen älykkäillä, kestävillä ja osallistavilla logistiikan digitaalisilla ratkaisuilla sekä LVM:n älykästä robotiikkaa ja automaatiota edistäviä avoimia ekosysteemejä, joissa miehittämättömän meriliikenteen käynnistäminen on keskeisellä sijalla.

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 279 710 €
2 Ostopalvelut 19 505 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 67 132 €
Kustannukset yhteensä 366 347 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 366 347 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 256 442 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 50 562 € (13,8 %)
3 Muu julkinen rahoitus 47 156 € (12,9 %)
4 Yksityinen rahoitus 12 187 € (3,3 %)
Rahoitus yhteensä 366 347 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
 Konkreettinen ja hyvin valmisteltu hanke, jolla on tärkeä ja tulevaisuuden valmiuksia ja osaamista parantava fokus. Hankkeessa on hyvä konsortio ja yhteistyö yritysten kanssa on strategista. Uuttamaata koskeva osuus on hyvin ohut eli käytännössä yhden asiantuntijan osittainen panos. Toimenpiteet kohdistuvat Kymenlaaksoon ja Varsinais-Suomeen.
Hanketta esitetään rahoitettavaksi maakuntien rahoituskehyksistä niin, että Uudenmaan osuus EAKR ja valtion rahoituksesta on enintään 28 437 €, Kymenlaakson 171 976 € ja Varsinais-Suomen maakunnan osuus 56 029 €.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle DigiPort -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 200 413 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------