Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
KYMENLAAKSON ENERGIANEUVONTA 2018-2020

Hakemusnumero: 303983
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvolan kaupunki
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.1.2018 Päättymispäivämäärä 31.12.2020

Hankkeen sisältö
Kymenlaakson energianeuvontahankkeen tavoitteena on parantaa ja lisätä kuntalaisten tietämystä rakentamisen, korjausrakentamisen ja asumisen tehokasta, luotettavaa ja puolueetonta energianeuvontaa alueella yhdistämällä maakunnan energiayhtiöiden ja kuntien rakennusvalvonnan resurssit ja asiantuntemus, lisäämällä yhteistyötä paikallisten ja tarvittaessa ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa sekä hyödyntämällä kansallista energianeuvontaverkostoa. Parantaen näin maakunnan kehittymistä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön ja käyttämään luonnonvaroja kestävän kehityksen ajatuksella sekä ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 171 000 €
2 Ostopalvelut 42 960 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 41 040 €
Kustannukset yhteensä 255 000 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 255 000 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 127 500 € (50 %)
2 Kuntien rahoitus 60 000 € (23,5 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 67 500 € (26,5 %)
Rahoitus yhteensä 255 000 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke on jatkumoa 6.2.2015 tehdylle rahoituspäätökselle ajalle 1.1.2015-31.12.2017 hankekoodi A70078, jossa toimenpiteet ovat samanlaisia. Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 § 20 mukaan tukipäätös voi olla enintään 3 vuotta. Hankerahoitus ei voi olla toiminnan pysyvä rahoitusmuoto, hankerahoituksen pääasiallinen tarkoitus on olla vain toiminnan liikkeellepaneva voima, josta syystä ei ole mahdollista rahoittaa hanketta vuosille 2018-2020.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle, että Kymenlaakson energianeuvonta 2018-2020 -hankkeeseen ei kohdisteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------