Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
ÄLYKKÄIDEN PALVELUIDEN KAUPUNKIKESKUSTA

Hakemusnumero 303759
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.6.2017 Päättymispäivämäärä 31.5.2019

Hankkeen sisältö
Kouvolan ydinkeskustan tilanne on ollut pitkään haastava lähinnä yleisen taloustilanteen, toimintaympäristön muutosten ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi. Negatiivinen kehityssuunta on kuitenkin kääntynyt ja keskustan toimijoiden välille on syntymässä toimiva vuorovaikutussuhde. Konkreettisia toimenpiteitä on lähtenyt liikkeelle.

Ydinkeskustan merkittävät investoinnit kävelykadun kehittämiseen ja uuteen palvelukonseptiin perustuvaan matka- ja tapahtumakeskukseen mahdollistavat keskusta-alueen soveltamisen monipuolisena käyttäjälähtöisen kehittämisen, kokeilujen ja digitaalisten edelläkävijäratkaisujen kehitysympäristönä. Rakentuva ympäristö mahdollistaa nykyisiä kulutuksen ja tuotannon rakenteita sekä kaupunkilaisten käyttäytymistä muuttavien älykkäiden palveluiden pilotoinnin.

Kun kuluttajakäyttäytyminen on kovassa murroksessa, ostotilannetta helpottavan, neuvovan tai elämyksellisyyttä lisäävän tekniikan hyödyntäminen kivijalkakaupoissa voisi houkutella verkko-ostajia takaisin myymälöihin ja samalla myös vähentää kotimaisen rahan virtaamista ulkomaisiin verkkokauppoihin.

Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta -hankkeessa selvitetään ja kehitetään uudenlaisia kuluttajalähtöisiä sovelluksia yhdessä yritysten kanssa. Olemassa oleva, nopea ja kattava WLAN-verkko mahdollistaa mm. IoT-ratkaisujen edellyttämien antureiden sekä niitä hyödyntävien sovellusten käyttöönoton sekä täysin uusien IoT-laitteita hyödyntävien sovellusten kehittämisen. Eri vaihtoehtoja kartoittamalla voidaan löytää kuluttajille soveltuvia palveluja. Tätä työtä tehdään yhdessä muiden kaupunkikeskustojen kehittäjien kanssa, jotta löydetään parhaimmat ratkaisut. Älysovellukset lisäävät datan määrää merkittävästi. Asukkaat ja kuluttajat tuottavat sitä itse kantamalla mukanaan älypuhelinta ja käyttämällä sovelluksia. Se mahdollistaa asukkaiden osallistamisen kaupungin kehittämiseen entistä tehokkaammin. Hankkeessa hyödynnetäänkin myös uutta teknologiaa kehittämällä datan ja uuden teknologian innovatiiviseen yhdistämiseen perustuva tietoalusta. Sen avulla ylläpidetään myös keskustan vapaiden liiketilojen tietoja. Liiketiloista luodaan digitaaliset esittely- ja markkinointimateriaalit virtuaaliteknologiaa hyödyntämällä. Liiketilojen tietoalustaan yhdistetään myös jo kehitetty jalankulkumäärien mittaussovellus. Sovelluksen tuloksia hyödynnetään liiketilojen markkinoinnin lisäksi keskustan tapahtumien vaikuttavuuden seurannassa sekä imagon ja elinvoimaisuuden parantamisessa.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 175 000 €
2 Ostopalvelut 45 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 42 000 €
Kustannukset yhteensä 262 000 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 262 000 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 157 200 € (60 %)
2 Kuntien rahoitus 104 800 € (40 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 262 000 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeessa kehitetään uudenlaisia kuluttajalähtöisiä sovelluksia yhdessä yritysten kanssa Kouvolan kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden ja houkutteluvuuden lisäämiseksi. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen. Arvioinnin pisteet 38,3/60.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 157 200 euroa, kuitenkin enintään 60,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------