Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
KYMENLAAKSON AMPUMARATAVERKOSTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Ampumaratalain (763/2015) mukaan maakunnan liiton tulee laatia ja pitää ajan tasalla kehittämissuunnitelmaa, jossa esitetään arvio maakunnallisten ampumaurheilukeskusten sekä muiden ampumaratojen riittävästä määrästä ja niiden sijoitustarpeesta maakunnassa. Suunnitelmaa tulee hyödyntää selvitysaineistona alueiden käytön suunnittelussa, ja sitä laadittaessa tulee kuulla keskeisiä metsästys- ja ampumaurheiluorganisaatioita.

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelma on laadittu Kymenlaakson Liitossa laajassa yhteistyössä ampumaharrastajien, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kesken. Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa on hyödynnetty mm. ampumaharrastajille kesällä 2016 lähetetyn kyselyn sekä marraskuussa 2016 järjestetyn sidosryhmätyöpajan tuloksia. Kymenlaakson ampumarataverkoston nykytilaselvitys on Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan valmisteluun liittyvä taustaselvitys, joka taustoittaa samalla Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmaa.

Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmasta ja sitä taustoittavasta nykytilaselvityksestä pyydettiin kommentteja ja lausuntoja sidosryhmiltä 20.1.-20.2.2017. Lausuntoja saatiin yhteensä 17 kpl. Asiakirjat tarkistettiin saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Anna-Riikka Karhunen, 044 747 8515.

Liite

Esityslistan liitteenä kehittämissuunnitelma, nykytilaselvitys ja palautetaulukko.

Kymenlaakson_ampumarata_nykytilaselvitys_UUSIN.pdf   (4Mt)
Vastineet_ja_EsitysHallitus.pdf   (83kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

1. merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja mielipiteet ja hyväksyy niihin laaditut vastineet.

2. merkitsee tiedoksi Kymenlaakson ampumarataverkoston nykytilaselvityksen.

3. hyväksyy ampumaratalain (763/2015) mukaisen Kymenlaakson ampumarataverkoston kehittämissuunnitelman.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan muilta osin, mutta muutettiin kehittämissuunnitelman tiivistelmän kolmas lause kuulumaan seuraavasti: "Ampumaradat ovat tärkeä osa ampumaharrastusta ja reserviläistoimintaa."

-----------------------------