Valtuusto 1 / 2017 24.04.2017
TILINPÄÄTÖS 2016 (VALTUUSTO 24.4.2017)

Maakuntahallitus 20.2.2017:

Kymenlaakson Liiton perussopimuksen 33 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä.

Tilinpäätös käsittää Liiton taloussäännön mukaan tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun että toimintakertomuksen. Tarkastuslautakunta antaa maakuntavaltuustolle ennen tarkastuskertomuksen käsittelyä maakuntavaltuustossa arvionsa valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016.

Tilinpäätöksen mukaiset toimintamenot olivat toimintavuonna - 2 559 783,81 € ja toimintatulot 2 522 822,92 €. Vuoden 2016 tulos on alijäämäinen - 36 910,16 €. Talousarviossa tulokseksi oli arvioitu 0 €, joten tulos on arvioitua heikompi johtuen pääasiassa maakuntauudistuksen valmistelukuluista. Maakuntauudistuksen valmistelua varten talousarviossa ei ollut määrärahavarausta ja viraston määrärahan alitus ei riittänyt kattamaan maakuntauudistukse kuluja. Myös itsehallinnoitujen projektien määräraha (mm. Vaalimaan taidekilpailu) ylittyi.

Toimintamenot olivat 0,3 % pienemmät kuin vuonna 2015.

Talousarvio vuodelle 2017 on alijäämäinen  - 160 800 € johtuen maakuntauudistuksen esivalmistelukuluista. Talousarviossa ei ole määrärahavarausta väliaikaishallintoa varten.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on vuodelta 2016 tehtävän alijäämäkirjauksen jälkeen on 471 447,10 €.

Tilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2013 antaman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevan yleisohjeen mukaisesti.

Esitys:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen
2. esittää, että maakuntavaltuusto päättää siirtää tilikaudelta syntyneen alijäämäisen tuloksen - 36 931,35 € taseen yli-/alijäämätilille
3. luovuttaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.

Päätös:
Hyväksyttiin esitys ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

------------------------

Tarkastuslautakunta  23.3.2017:

Maakuntahallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen 20.2.2017 § 16. Tilinpäätös on luovutettu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan käyttöön. Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, kesäyliopiston rehtori Elina Ivakko, suunnittelujohtaja Frank Hering, hallintopäällikkö Ulla Silmäri ja muutosjohtaja Jussi Lehtinen esittelivät tilinpäätöstä sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastuslautakunnalle edellisessä kokouksessa.

Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen.

Esitys:
Tarkastuslautakunta päättää
- lähettää tilintarkastuskertomuksen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
- esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

-----------------------

Liite

Esityslistan liitteenä vuoden 2016 tilinpäätös.

Tilinpäätös 2016   (984kt)
Liite

Esityslistan liitteenä liiton vuoden 2016 tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuskertomus 2016.pdf   (87kt)
Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto päättää:

- hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätös

- siirtää tilikaudelta syntynyt alijäämäinen tulos  - 36 910,16 € taseen yli- / alijäämätilille

- merkitä tilintarkastuskertomus tiedoksi

- myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

 

Päätös Valtuusto

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------