Valtuusto 2 / 2016 12.12.2016
TULOSSUUNNITELMA 2017-2020 JA TALOUSARVIO 2017

Maakuntahallitus 19.9.2016:

Vuoden 2017 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 800 700 €  (+9,5 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 639 900 € (+3,2 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna). Vuosikate- ja tulosarvio on  alijämääinen -160 800 €. Alijäämä katetaan taseessa olevasta aikaisempien vuosien ylijäämästä.

Alijäämä aiheutuu luottamushenkilöhallinnon, viraston, maakuntauudistuksen ja Suomi100 - määrärahojen kasvusta vuoteen 2016 verrattuna. Maakuntahallituksen seminaarimatka, tilapäinen maakuntasuunnittelija AIKO-rahoituksella, asiantuntijapalvelujen ostot ja maakuntauudistus aiheuttavat toimintakulujen kasvua.

Vuonna 2017 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 1 % eli 21 300 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 156 100 €. Kuntakohtaiset maksut ilmenevät talousarvion viimeiseltä sivulta.

Henkilöstökulut ovat 1,7 milj. € (+3,1 %) ollen 61 % toimintakuluista.

Talousarvioesitystä tehtäessä maakuntauudistuksen esivalmistelusuunnitelma on valmistelussa. Esivalmistelu saattaa aiheuttaa muutostarvetta maakuntavaltuustolle tehtävään talousarvioesitykseen.

Mikäli maakuntauudistuksen toimeenpano pysyy tavoitellussa aikataulussaan, tulee vuoden 2018 taloussuunnitelmaan merkittäviä muutoksia ja vuoden 2019 taloussuunnitelma poistuu.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Esitys:

Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.

Maakuntahallitus toteaa, että 1.7.2017 toteutuvalle väliaikaishallinnolle laadittava talousarvio käsitellään erikseen.

Päätös:
Käytiin alustavaa keskustelua ja lähetetään talousarvioluonnos kuntiin lausunnoille. Maakuntahallitus käsittelee talousarvioesityksen uudelleen marraskuun kokouksessa.

Todettiin, että tärkein tulostavoite on maakunnan elinvoima ja työpaikkojen lisääminen.

Lähetetään valmisteltavaksi luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden korottaminen.

---------------------------

Maakuntahallitus 21.11.2016:

Miehikkälän ja Pyhtään kuntien kannanoton mukaan kuntamaksujen korotusta ei pitäisi tehdä.

Esitys:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy

1. talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta perittävän maksun suuruudeksi 2 156 100 € vuonna 2017

2. Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelman 2017-2020 sekä talousarvion vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä tulossuunnitelma 2017-2020 ja vuoden 2017 talousarvio.

Tulossuunnitelma 2017-2020 ja talousarvio 2017 (21.11.2016).pdf   (392kt)
Tulossuunnitelma 2017-2020 ja talousarvio 2017 (valtuusto 12.12.2016).pdf   (392kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

Ääänestysluettelo valtuusto 12.12.2016.pdf   (118kt)
Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto hyväksyy

1. talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta perittävän maksun suuruudeksi 2 156 100 € vuonna 2017

2. Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelman 2017-2020 sekä talousarvion vuodelle 2017 liitteen mukaisesti.

Päätös Valtuusto

1. Kuntamaksuosuuksia käsiteltäessä valtuutettu Mervi Liimatainen esitti Jari Heinosen kannattamana, että kuntamaksuosuuksia ei koroteta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty maakuntahallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu esitys, on asia ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen suorittamista siten, että ne jotka kannattavat maakuntahallituksen esitystä kuntamaksuosuuksista äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Mervi Liimataisen/Jari Heinosen esitystä kuntamaksuosuuksista, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA ääniä 27 ja EI - ääniä 2. Äänestysluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että maakuntahallituksen esitys kuntamaksuosuuksien suuruudesta on tullut maakuntavaltuuston päätökseksi.

2. Hyväksyttiin yksimielisesti talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020.

Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Mervi Liimatainen saapui kokoukseen klo 11.36 tämän asian käsittelyn alkaessa.

-------------------------