Hallitus 6 / 2016 13.06.2016
KYMENLAAKSON UUDEN MAAKUNNAN MONITOIMIALAISEN TOIMEENPANON ESIVALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN

26.5.2016 päivätyllä kirjeellä valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö pyytävät, että maakuntien liitot kutsuvat kokoon valmisteilla olevien uusien maakuntien monitoimialaisen kokonaisuuden toimeenpanoa varten ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien ja muiden keskeisten kuntayhtymien johdon sekä maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat.

Esivalmisteluvaiheen organisointia on ohjeistettu mm. seuraavasti:

1. Esivalmistelu 1.7.2017 saakka

2. Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen valmistelutoimielin) (1.7.2017 – 1.3.2018)

3. Maakunnan käynnistymisvaihe (1.3.2018 – 31.12.2018) ja

4. Uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi 1.1.2019 alkaen

 Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien ja omaisuuden siirtämiselle uusille maakunnille sekä uusien maakuntien toiminnan käynnistämiselle.

 Esivalmistelua suositellaan tehtäväksi seuraavasti: 

  1. Esivalmistelu käynnistetään kesäkuun loppuun mennessä. Maakunnan liitto kutsuu em. tahot käynnistyskokoukseen ja perustetaan ohjausryhmä, johon kuuluu kaikkien keskeisten tahojen edustus.
  2. Ohjausryhmä nimeää esivalmisteluvaiheelle alueellisen muutosjohtajan tai muutosprojektin projektipäällikön, jonka tehtävä on määräaikainen 30.6.2017 saakka.
  3. Muutosvalmistelussa huolehditaan toimialoittaisen ja yleisen valmistelun yhteensovittamisesta. Muutostyöhön laaditaan suunnitelma ja pyritään aktiiviseen ja suunnitelmalliseen vuorovaikutukseen.

VM:ään palkataan muutosjohtaja tukemaan maakuntien toiminnan yleistä käynnistämistä. Sote- muutosjohtajana on aloittanut Sinikka Salo.

Sote-muutosvalmistelusta ja muusta tarkemmasta toimialakohtaisesta valmistelusta on voimassa mitä siitä on erikseen sovittu. Reformiministerityöryhmän suositus on annettu 7.12.2015.

Lisätietoa http://alueuudistus.fi

Carean jäsenkuntien kesken on sovittu, että Kymenlaakson itsehallintoalueen valmistelua varten perustetaan projekti Kouvolan kaupungin alaisuuteen. Kouvolan kaupunginhallitus perusti 14.12.2015 Kymenlaakson itsehallintoalueprojektin.

Maakuntahallitus perusti kokouksessaan 14.12.2015 ns. maakuntapalvelujen (non-sote-palvelut) projektiryhmän. Liitto sopi kuntapuolella itsehallintoprojektista vastaavan Kouvolan kanssa, että kuntien valmistelu ja Liiton aloittama valmistelu etenevät yhteistyössä ja että kuntapuolen projektinvetäjä on kuntien yhdyshenkilö liiton vetämässä projektissa. Liiton edustajat ovat olleet mukana kuntien perustamassa itsehallintotyön ohjausryhmässä (Jouko Leppänen ja Harri Helminen), johtoryhmässä (maakuntajohtaja) ja SOTE:n valmisteluryhmässä (Jussi Lehtinen).

Maakuntapalvelujen projektiryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Projektiryhmässä ovat edustettuina Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Carea ja kuntien maaseutuhallinto. Toimijoiden yhteistä näkemystä tilannekuvasta ja tulevaisuuskuvasta ryhdyttiin muodostamaan 26.5. pidetyssä maakuntapalvelujen työpajassa. Prosessia jatketaan elokuun lopussa pidettävällä maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja toimijoiden johdon seminaarilla.

Liite

Esityslistan liitteenä VM:n ja STM:n 26.5.2016 ohje uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistämisestä.

Uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistäminen.pdf   (366kt)
Liite

Esityslistan liitteenä hallituksen linjaus 5.4.2016 maakunnille siirrettävistä tehtävistä.

Hallituksen linjaus maakuntahallinnon tehtävät 5.4.2016(1).pdf   (53kt)
Liite

Esityslistan liitteenä STM:n kirje 7.12.2015 sote-muutosvalmistelun käynnistämisestä.

Sotemuutos tehdään alueilla_projektiryhmän viesti 7.12.2015.pdf   (66kt)
Liite

Esityslistan liitteenä organisaatiokaavioluonnos.

Organisaatioluonnos_06_06_16x.pdf   (144kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

1. Asettaa esivalmistelun ohjausryhmän, johon Kaakkois-Suomen ELY-keskusta, Kaakkois-Suomen TE-toimistoa, Etelä-Suomen aluehallintovirastoa, Kouvolan kaupunkia, Kotkan-Haminan seutua, Careaa sekä Kymenlaakson pelastuslaitosta pyydetään nimeämään edustajansa ja varaedustajan. Pääsopijajärjestöt ja Kymenlaakson Liitto nimeävät ohjausryhmään kaksi jäsentä.

2. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 23.8.2016 klo 9

3. Kokouksessa käynnistetään Kymenlaakson uuden maakunnan monialaisen toimeenpanon esivalmistelu

4. Ohjausryhmä nimeää määräaikaisen muutosjohtajan/projektipäällikön, jonka tehtävä päättyy 30.6.2017, ja hyväksyy muutossuunnitelman.

5. Toteaa, että muutosjohtajan/projektipäällikön palkkakustannuksista vastaa Kymenlaakson Liitto

6. Ohjausryhmällä on oikeus kutsua esivalmistelutyön aikana tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Ohjausryhmän valmistelumandaatti päättyy viimeistään 30.6.2017, jonka jälkeen väliaikaishallinto aloittaa tehtävässään.

7. Ohjausryhmän apuna toimii sihteeristö sekä valmisteluryhmiä. Lisäksi sote-asioita valmistelee jo toimintansa käynnistänyt sote-valmisteluryhmä.

8. Hyväksytään alustavasti liitteen mukaisesti maakuntauudistuksen toimeenpanon organisointi.

9. Valmisteluun osallistuvat organisaatiot kukin osaltaan vastaavat siitä, että esivalmisteluvaiheen tehtävät saadaan hoidettua

10. Todetaan, että Iitin kunta ei osallistu Kymenlaakson maakuntauudistuksen valmisteluun

11. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen, maakunnan yhteistyöryhmän sekä ao. toimijoiden johdon yhteisseminaari järjestetään 30.-31.8.2016.

Päätös Hallitus

  Hyväksyttiin  jatkovalmisteluun seuraavasti:

- ohjausryhmään pyydetään edustus kaikista tulevan maakunnan jäsenkunnista

- valmistelutyö jatkuu ja tuleva ohjeistus maakuntauudistuksen valmistelusta huomioidaan

- jäsenkuntien kanssa käydään keskustelut kuntaprojektin sulauttamisesta liiton koordinoimaan valmisteluun

- päätettiin aikaistaa 22.8. hallituksen kokous pidettäväksi 15.8.2016.

- päätös esivalmistelun käynnistämisestä tehdään 15.8. maakuntahallituksen kokouksessa.

---------------------