Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
KIERTO - KULUTTAJALÄHTÖISISTÄ KIERTOTALOUSIDEOISTA LIIKETOIMINTAA

Hakemusnumero 302600
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, Cursor Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Tukimuoto Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä 1.4.2016 Päättymispäivämäärä 30.6.2017

Hankkeen sisältö
Kuluttajien roolin muuttuessa aktiivisemmaksi ja merkittävämmäksi monessa kiertotalouteen liittyvässä haasteessa, on yritystenkin otettava aktiivisempi rooli kuluttajien suuntaan liiketoiminnan kehittämisessä. Kuluttajalähtöisellä kehitystyöllä on potentiaalia tuottaa kasvukelpoisille yrityksille uusia sekä skaalattavia liiketoimintamalleja, tuotteita ja palveluita. ”Tarvitaan kestäviä ratkaisuja, jotka ovat kuluttajille mielekkäitä heidän jokapäiväisen elämänsä kokonaisuuden kannalta (VTT 2014, SHAPE loppuraportti).”

KIERTO-hankkeen tavoitteena on vastata tähän muutoksen kuluttajien roolissa osana kiertotaloutta ja luoda kysyntäja kuluttajalähtöisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kymenlaakson yrityksille sekä mahdollistaa uusien kiertotaloutta tukevien startup-yritysten synty. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toteuttaa konkreettisia kiertotalouteen liittyviä kokeiluja uuden liiketoiminnan tai uusien tuotteiden/palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen tueksi.

KIERTO-hankkeen toimenpiteisiin kuuluu kuluttajalähtöisten kiertotalouteen liittyvien liiketoimintaideoiden tunnistaminen, arvioiminen, kehittäminen ja kokeileminen yhdessä yritysten kanssa. Liiketoimintaideoita kerätään eri kuluttajaryhmiltä ja niitä arvioidaan toteutettavuuden, skaalattavuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Ideoista seulonnan ja jatkojalostuksen jälkeen toteutetaan muutama käytännön kokeilu, jotka tukevat yritysten innovaatiotoimintaa ja joissa yrityksillä on suuri rooli. Osana hanketta tunnistetaan yrityksiä, jotka toimivat kuluttajarajapinnassa ja voivat toimia kokeilujen mahdollistajina sekä yrityksiä, jotka omaavat teknologiaa tai palveluita ja joilla on täten ratkaisijan rooli kiertotaloudessa. Opiskelijoilla on myös tärkeä rooli hankkeessa ideoiden jatkojalostuksessa ja käytäntöön viemisessä. Ammattikorkeakouluopiskelijoille tarkoitettua Startup Summer Camp -toimintaa hyödynnetään hankkeessa ideoiden työstämisessä.

KIERTO-hankkeen tuloksena on tuotettu ajantasaista tietoa kuluttajien tarpeista ja ideoista yritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Eri kuluttajaryhmiltä kerätyistä kiertotalousideoista on tunnistettu potentiaalisimmat ja näitä on työstetty eteenpäin yhdessä yritysten kanssa. Hankkeen tuloksena on pilotoitu kiertotalouteen liittyviä uusia tuotteita ja palveluita Kymenlaaksossa ja lisäksi yrityksille on siirretty pilotoinnin ulkopuolelle jääneitä ideoita työstettäväksi.

Hanke on lisännyt myös tietoisuutta kuluttajien roolista kiertotaloudessa sekä teemaan liittyvistä tarpeista ja liiketoiminta-mahdollisuuksista. Hankkeella on tuettu myös startup toimintaa Kymenlaaksossa ja kehitetty toimintamallia, jossa yrityskiihdyttämötoiminta voidaan sitoa ajankohtaisiin aiheisiin, kuten kiertotalouteen.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle, Kymenlaakso
Seutukunnat Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat Hamina, Kouvola, Kotka

Kustannukset Yhteensä €
Palkkakustannukset 90 267 €
Ostopalvelut 42 000 €
Kone- ja laiteinvestoinnit 10 000 €
Rakennukset ja maa-alueet 0
Muut kustannukset 0
Flat rate 21 665 €
Kustannukset yhteensä 163 932 €
Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 163 932 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%) 
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 114 753 € (70 %)
Kuntien rahoitus 49 179 € (30 €)
Muu julkinen rahoitus 0 0
Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 163 932 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke sopii hyvin erityistavoitteeseen 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen, johon Kymenlaaksossa ei toistaiseksi ole tehty yhtään hankepäätöstä. Erityistavoitteen toimenpiteillä tuetaan erityisesti kysyntä-, käyttäjä- ja työelämälähtöisten innovaatioiden edistämistä, uusien teknologioiden käyttöönottoa ja levittämistä. Tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään innovatiivisempia tuotteita, prosesseja, markkinointia ja palveluita sekä saattamaan niitä markkinoille. KIERTO -hankkeessa pyritään löytämään yrityksille toteuttamiskelpoisia kiertotalouden liiketoimintaideoita ja toteuttamaan muutamasta lupaavimmasta ideasta pilotti, jotta liiketoimintaideaa voi lähteä toteuttamaan kaupallisesti. Mielenkiintoista hankkeessa on ideoiden työstäminen opiskelijatiimeissä ja mahdollisuus uusien start up-yritysten syntymiseen. Hankkeessa tavoitellaan noin 20-40 uuden työpaikan syntymistä lähivuosien aikana.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Kehittämisyhtiöiden ja ammattikorkeakoulujen työnjakoa ja kehittämisyhtiöiden osuuksia hankkeen kustannuksista tulee tarkistaa ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen, Jouni Eho ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 114 753 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

--------------------------