Hallitus 4 / 2016 25.04.2016
AURINKO- JA TUULIVOIMAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKITTYMÄ

Maakuntahallituksen ylimääräinen asia

Hakemusnumero 300346
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kouvolan seudun ammattiopisto, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto Alueellinen kehittämistuki: kehittämishanke
Alkamispäivämäärä 1.4.2016 Päättymispäivämäärä 30.9.2017

Hankkeen sisältö
Projektissa luodaan Kymenlaakson alueelle aurinko- ja tuulivoiman tutkimus- ja koulutuskeskittymä, jolla edistetään alueen yritysten ja koulujen välistä tutkimus- ja koulutusyhteistyötä sekä kasvatetaan osaamista uusiutuvasta energiasta, erityisesti aurinko- ja tuulivoimasta sekä niiden yhteiskäytöstä. Projekti syventää alueen oppilaitosten henkilöstön asiantuntemusta uusiutuvasta energiantuotannosta ja siihen liittyvästä opetuksesta sekä Kyamkin osalta myös tutkimuksesta. Hankkeen toteutus yhdessä yrityksen tekemän aurinkovoimalainvestoinnin kanssa mahdollistaa keskittymän luomisen ilman koulutusorganisaatioiden miljoonainvestointia.

Tiedon ja osaamisen lisääminen, tarvittavien seuranta- ja tutkimuslaitteiden hankinta ja keskittymästä saatavien mittaus- ja seurantatietojen kokoaminen tukevat alueen kehittymistä uusiutuvan energian osaajaksi. Jatkuvasti kerättävä ja pitkäaikaisesti säilytettävä mittaustieto (myös projektin jälkeen) tuottaa aineistoa niin tki-toiminnan kuin opetuksen lähtökohtiin, jolloin voidaan esim. laskea laitoksen tuotantotehoa ja selvittää mahdollisia eroavaisuuksia teoreettiselle ja todennetuille tuloksille. Kohde soveltuu myös testiympäristöksi mahdollisille aurinkoenergiaan liittyvien komponentti-/ järjestelmävalmistajille, jolloin liiketoimintamahdollisuudet alueella kasvavat. Hankkeessa kehitettävät yhteistoimintamalli, opetus- ja oppimateriaalit ja käytännön ohjeistukset tukevat toiminnan jatkuvuutta: tehtävät integroituvat osaksi oppilaitosten normaalia opetustoimintaa.

Pitkällä aikavälillä Aurinko- ja tuulivoiman koulutus- ja tutkimuskeskittymän saama positiivinen julkisuus lisää alueen vetovoimaisuutta alan asiantuntijoiden, yritysten ja opiskelijoiden keskuudessa. Koulutuksen kehittäminen aiheen ympärillä saatujen tulosten pohjalta edistää osaamisen tason sekä tki-toiminnan laadun nousua.

Kehitystyötä tehdään yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (Kyamk), Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) ja Etelä-Kymenlaakson ammatiopiston (Ekami) kanssa. Hanke toteutetaan 1.4.2016 -30.9.2017.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle, Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola

Kustannukset Yhteensä €
Palkkakustannukset 114 340 €
Ostopalvelut 10 300 €
Kone- ja laiteinvestoinnit 0
Rakennukset ja maa-alueet 0
Muut kustannukset 13 300
Flat rate 27 442 €
Kustannukset yhteensä 165 382 €
Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 165 382 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 115 767 € (70 %)
Kuntien rahoitus 49 615 € (30 %)
Muu julkinen rahoitus 0 0 4
Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 165 382 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee hyvin Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitetta tuuli- ja aurinkoenergialalan osaamisen kehittämiseksi sekä rakennerahasto-ohjelman tavoitetta tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämiseksi alueellisten vahvuuksien pohjalta. Hankkeessa kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria ottamalla teollisen mittakaavan aurinkovoimala tutkimus- ja opetuskäyttöön. Hanke toteutetaan ammattikorkeakoulun ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen, Jouni Eho ja Harri Kivelä poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Aurinko- ja tuuivoiman koulutus- ja tutkimuskeskittymä -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 115 767 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esa Lehtinen ilmoitti, että ei hyväksy rahoituksen myöntämistä hankkeelle.

Merkittiin pöytäkirjaan, että aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

-------------------------