Maakunnan yhteistyöryhmä 2 / 2016 06.05.2016
MAAKUNTAUUDISTUS (MYR 6.5.2016)

Hallitus on sopinut perustuslaissa 121 §:n 4 momentissa tarkoitetuille itsehallintoalueille -maakunnille - osoitettavista tehtävistä (pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa tarkoitettu maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhteensovituspäätös). Ratkaisu toteuttaa hallituksen 7.11.2015 antamat linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen jatkovalmistelusta ja itsehallintoalueiden aluejaosta. Maakuntien tehtävien perustana on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

Tulevaisuuden työnjaossa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnalla on edelleen vastuu seuraavista: osaamisen ja sivistyksen edistäminen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, liikunta-, kulttuuri- ja muut vapaa-ajan palvelut, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka, maankäyttö, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu.

Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta.

Maakunnille siirtyvät muassa kaikki maakuntien liittojen lakisääteiset tehtävät, pääosa ELY-keskuksen tehtävistä, TE-palveluiden järjestäminen, ympäristöterveydenhuollon tehtävät, maatalousyrittäjien lomituspalvelut kunnista sekä maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella. Pelastustoimen ja ensihoidon järjestäminen kuuluu viidelle yliopistosairaalaa ylläpitävälle maakunnalle sote-järjestämislaissa säädettävin maakuntien yhteistyöalueittain. Kymenlaakson osalta järjestämisvastuu on menossa Uudellemaalle. Maakunnat hoitavat pelastustoimeen kuuluvia tehtäviä ja rahoittavat järjestämistä.

Hallituksen linjaukset 5.4.2016 sekä  kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen reformin esittelymateriaali 18.4.2016 ovat esityslistan liitteinä.

Maakuntahallitus päätti 14.12.2015 asettaa ns. Kymenlaakson maakuntapalvelujen projektiryhmän valmistelemaan maakuntauudistuksen toteuttamista maakunnassa. Projektiryhmässä on edustettuna Kymenlaakson Liitto, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Carea sekä asiantuntijana Kymenlaakson kuntien itsehallintoprojektin projektipäällikkö. Projektiryhmää täydennetään kuntien maaseutupalvelujen ja henkilöstöjärjestöjen edustajilla.

Maakuntapalvelujen projektiryhmä on käynnistänyt strategisen valmistelun Kymenlaakson maakunnalle siirtyvien non-sote tehtävien uusista toimintamalleista. 

Jokaiselle maakunnalle tulee järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista. Iitin kunta on tehnyt valtioneuvostolle esityksen maakunnan vaihtamisesta. Kymenlaakso kuuluu jatkossakin HYKS:in yhteistyöalueeseen.

Kymenlaakson kuntien itsehallintoprojektia ohjaa kuntien ja kuntayhtymien valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista muodostuva ohjausryhmä, jonka työskentelyyn asiantuntijoina osallistuu johtoryhmän jäsenet. Projektin johtoryhmään kuuluvat kuntien ja kuntayhtymien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kymenlaakson pelastuslaitoken johtajat. Kuntien tekemän sopimuksen mukaisesti kokonaisprojektin vetovastuu on Kouvolalla ja sote-palvelujen vetovastuu on Kotkalla.

Asiaa selostavat vt. maakuntajohtaja Ulla Silmäri (10 min) ja ylijohtaja Leena Gunnar (10 min).

Liite

Esityslistan liitteenä hallituksen linjaukset 5.4.2016 sekä  kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen reformin esittelymateriaali 18.4.2016.

Hallituksen linjaus maakuntahallinnon tehtävät 5.4.2016.pdf   (53kt)
Hallituksen reformit 18.4.2016(1).pdf   (1Mt)
Esitys MYR

Kuullaan esittely maakuntauudistuksen nykytilanteesta.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------