Hallitus 2 / 2016 22.02.2016
KHO:N PÄÄTÖS KYMENLAAKSON ENERGIAMAAKUNTAKAAVASTA 9.2.2016 (KHO:2016:14)

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt olennaisilta osiltaan Kymenlaakson energiamaakuntakaavan, joka pääasiassa keskittyi tuulivoiman tuotantoalueiden suunnitteluun. BirdLife Suomi ry:n ja Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry:n valitus hyväksyttiin. Ympäristöministeriön ja Kymenlaakson liiton maakuntavaltuuston päätökset kumottiin seuraavien tuulivoimaloiden alueiden merkinnöillä osoitettujen tv1-alueiden osalta:

Harvajanniemen pohjoisosa (2101), Oravikorpi-Vahterikko (2102), Kyynärmäki-Alhonmäki (2100), Korkeuskalliot (2021), Mäyränmäki (2098), Pirtnuora (2093), Struka (2094), Purola (2095) ja Valkiajärvensuo (2096).”

KHO hyväksyi kaavasta valittaneiden Birdlife-Suomen ja Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen perustelun riittämättömistä vaikutusarvioista lintuihin. Kymenlaakson rannikko on Suomen tärkein arktisten lintujen muuttoreitti. KHO toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella Kymenlaakson aluetta on pidettävä Suomen tärkeimpänä arktisten suurikokoisten lintulajien ja suurikokoisten petolintulajien muuttoreittien keskittymäalueena. Alueen kautta kulkee muun ohella suurikokoisten kaartelevien petolintujen syysmuuton päämuuttoreitti. Kymenlaakson rannikkoalueen erityislaatuisuutta korostaa KHO:n mukaan myös se, että alueella sijaitsee useita Natura 2000 -alueita ja muita alueita, joilla on huomattavia linnustoarvoja.

KHO perustelee, että ”…vaikka maakuntakaavan tarkoitus yleispiirteisenä maankäytön suunnitteluvälineenä ei yleensä edellytä, että maakuntakaavassa osoitetun maankäytön sopivuus tulisi yksityiskohtaisesti ratkaista maakuntakaavavaiheessa, puheena olevaa maakuntakaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on kuitenkin voitava varmistua siitä, että lintujen päämuuttoreiteille tai välittömästi niiden läheisyyteen osoitettavien tuulivoimaloiden toteuttamisesta ei aiheudu sellaisia yhteisvaikutuksia, jotka estävät kaavassa Kymenlaakson rannikkoalueelle tarkoitetun tuulivoimaratkaisun toteuttamisen. Kaavaa varten laadituissa selvityksissä ei kuitenkaan ole esitetty arvioita siitä, millaisia yhteisvaikutuksia maakuntakaavan mahdollistamalla tuulivoimarakentamisella puheena olevalla rannikkoalueella olisi linnustolle. Yhteisvaikutusten tarkempi selvittäminen on jätetty yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa aluekohtaisesti tehtäväksi... Kaavan valmistelleen ja hyväksyneen Kymenlaakson liiton olisi tullut KHO:n mielestä tarkemmin selvittää muuttoreitteihin nähden peräkkäin sijaitsevien tuulivoiman tuotantoalueiden yhteisvaikutus muuttolintuihin. Kaavassa yksityiskohtaiset linnustoselvitykset on jätetty yleis- ja tai asemakaavoista vastaavien kuntien vastuulle.”

Liite

Pöytäkirja liitteenä KHO:n päätös.

KHOn päätös Kymenlaakson energiamaakuntakaavasta 9.2.2016.pdf   (2Mt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------