Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI

Maakuntajohtaja Juha Haapaniemi on ilmoittanut irtisanoutuvansa maakuntajohtajan virasta 1.7.2016 lukien eläkkeelle jäämisen johdosta.

Hallintosäännön 31 §:n mukaan maakuntajohtajan virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja hallinnollista kokemusta.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan. Hallintosäännön 30 §:n mukaan maakuntajohtajan viran julistaa haettavaksi maakuntahallitus.

Kunnallisen viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei laissa toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 §:ssä säädetyllä tavalla.

Esitys Hallitus

Maakuntajohtajan avoinna oleva virka julistetaan haettavaksi julkaisemalla virkailmoitus jäsenkuntien ja viraston ilmoitustaululla, Kuntalehdessä, Helsingin Sanomissa, Kymen Sanomissa ja Kouvolan Sanomissa.

Lisätietoja virasta antavat maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja maakuntahallituksen puheenjohtaja.

Kokouksessa täydennetty esitys:

Maakuntahallitus valitsee haastatteluryhmän, johon nimetään edustaja kaikista hallitysryhmistä.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisätietoja antaa myös maakuntajohtaja. Valtuuston kokous pyritään pitämään 14.3.2016.

Haastetteluryhmään nimettiin Jouko Leppänen, Pentti Tiusanen, Sari Palm (varalla Hannah Honkanen), Maritta Tinkanen, Antti Pakkanen, Harri Helminen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Ulla Silmäri, Jussi Lehtinen, Frank Hering, Elina Ivakko ja hallituksen jäsen Esa Lehtinen.

Pöytäkirjanpitäjänä toimi maakuntajohtaja Juha Haapaniemi.

----------------------------