Hallitus 1 / 2016 18.01.2016
LAUSUNTO VERAVENTURE OY:N ESITTÄMÄÄN LUOTEIS-VENÄJÄ RAHASTO OY:N SUUNNATTUUN VAROJEN JAKAMISEEN

Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n hallinnointiyhtiö Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy on pyytänyt Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon liitoilta lausuntoa siitä, onko Veraventure Oy:n esittämä lunastushinta 1 412 000 € kohtuuton rahaston kokoon nähden. Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n vapaat kassavarat ovat tällä hetkellä n 1,6 M€ ja yhtiön tase kokonaisuudessaan on arviolta n 2 M€ ennen suunniteltua varojen jakoa Veraventure Oy:lle.

Veraventure Oy on pyytänyt suostumusta siihen, että Luoteis-Venäjä Rahasto Oy lunastaa Veraventure Oy:n omistamat osakkeet. Veraventure Oy on saanut v 2006 Kaakkois-Suomen Interreg III A-ohjelmasta osakkeiden hankkimiseen Euroopan aluekehitysrahaston tukea sekä ohjelman kansallista vastinrahoitusta. Rahastoon tehty osakesijoitus ei ole siis tullut Veraventure Oy:n omasta kassasta. Veraventure Oy on maksanut EU-hankkeena toteutetun rahaston perustamisvaiheessa osakkeistaan vain yhden euron. Jos irtautuminen tehdään Veraventure Oy:n esittämällä tavalla (lunastushinta 1 412 000 € + varainsiirtovero), niin menettely vie käytännössä pohjan Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n toiminnalta.

Juridista estettä Veraventure Oy:n suunnitelmiin irtautua Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:stä ei ole. Veraventure Oy on sijoitustoiminnassaan täyttänyt Interreg III A -ohjelman rahoituspäätöksessä annetut ehdot. Kun rahoituspäätöksestä on kulunut yli viisi vuotta, on mahdollista luopua osakkeista, joiden hankkimiseen tuki on v 2006 myönnetty. Rahoituspäätöksen ehto rahastoon sijoitettujen Interreg-ohjelmavarojen vähintään kertaalleen sijoittamisesta on myös täyttynyt.

Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n perustamisen tarkoitus on ollut luoda uusi väline rahoittamaan kaakkois-suomalaisia pk-yrityksiä yritysten Venäjälle suuntautuviin projekteihin. Uuden välineen rahoitus on jäänyt kiertämään ja hyödyttämään Kaakkois-Suomen alueen pk-yrityksiä. Mikäli irtautuminen tapahtuu nyt esitetyllä tavalla, jatkossa ei ole mitään takeita rahoituksen alueellisesta kohdentumisesta ensimmäisen jällensijoituksen jälkeen. Veraventure Oy on saatujen tietojen mukaan lopettamassa koko sijoitustoimintansa v 2017 aikana. Tämän vuoksi nyt jaettavissa olevien varojen käyttötarkoitus ja alueellinen vaikuttavuus olisi vielä epävarmemmalla pohjalla.

Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n osakassopimuksessa on maininta rahaston purkamisesta. Sen mukaan pääomat on sijoitettava Kaakkois-Suomen maakuntien liittojen ja kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin työllisyys ja elinkeinoministeriö, TEM) päättämällä tavalla Kaakkois-Suomen alueella toimivien elinkelpoisten yritysten toimintaedellytysten kehittämiseen.

Yllä oleviin perusteluihin viitaten Kymenlaakson Liitto katsoo, että Veraventure Oy:n esittämä lunastushinta, 1 412 000€ on kohtuuton rahaston kokoon nähden. Veraventure Oy:n irtautuminen esitetyllä tavalla vaarantaa rahaston perustamisessa tarkoitetun ja osakassopimuksessa mainitun periaatteen kaakkois-suomalaisten elinkelpoisten yritysten toimintaedellytysten kehittämisen jatkossa.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------------------

Esitys

Maakuntahallitus antaa edellä mainitun mukaisen lausunnon Luoteis-Venäjä Rahasto Oy:n hallinnointiyhtiö Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:lle.