Valtuusto 3 / 2015 14.12.2015
TULOSSUUNNITELMA 2016-2019 JA TALOUSARVIO 2016 (14.12.2015)

Maakuntahallitus 21.9.2015

Vuoden 2016 talousarvioesityksen mukaiset toimintakulut ovat 2 588 100 € (- 1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna) ja toimintatuotot ovat 2 558 100 € (-1,6 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna). Vuosikatearvio on 0 € ja tulosarvio on 0 €.

Toimintakulut vähenevät johtuen henkilöstökulujen vähenemisestä kolmella vakanssilla.

Vuonna 2016 jäsenkuntien maksuosuuksia esitetään korotettavaksi 2 % eli 41 700 €. Kuntien maksuosuudet ovat yhteensä 2 134 800 €. Kuntakohtaiset maksut ilmenevät talousarvion viimeiseltä sivulta.

Toimintatuotot vähenevät johtuen teknisen tuen vähenemisestä. Ohjelmakaudella 2014-2020 teknistä tukea saadaan vain MYR:n ja MYRS:in kokouskuluihin ja sen määräksi arvioidaan 7 000 € vuonna 2016.

Henkilöstökulut ovat 1,6 milj. € (- 6 %) ollen 65 % toimintakuluista.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Esitys:
Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kohtaan 1.1. tehdään tekstimuutoksia (koulutetun työvoiman tarjonta, väylämaksut, asuntotarjonta).

-----------------------------

Maakuntahallitus 16.11.2015

Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallitusten kannanotot ovat esityslistan liitteenä.

Esitys:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy
1. jäsenkunnilta perittävän maksun suuruudeksi 2 134 800 € vuonna 2016.
2. tulossuunnitelman 2016-2019 sekä talousarvion vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Todettiin, että kuntamaksujen korotustarpeen aiheuttavat
- Suomi100 - juhlavuosi vuonna 2017; maakuntaliitoille kohdennettava avustus 90 000 € ja omarahoitus 90 000 €
- Maakuntakaavan kokonaistarkistusta varten tehtävät asiantuntijaselvitykset noin 70 000 e
- Palkankorotukset noin 1 %
- CMPR Political Bureaun kokous
- Helsinki EU toimiston kohonneet kustannukset noin 8 000 €

-----------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä tulossuunnitelma 2016-2019 ja vuoden 2016 talousarvio.

Tulossuunnitelma 2016-2019 ja talousarvio 2016 valtuusto 14.12.2015.pdf   (439kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kotkan kaupunginhallituksen kannaotto maksuosuuksien korottamiseen. Liite jaetaan kokouksessa.

Kotkan kaupungin kannanotto (2).pdf   (288kt)
Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto hyväksyy

1. talousarvioesityksen mukaisesti jäsenkunnilta perittävän maksun suuruudeksi 2 134 800 € vuonna 2016

2. Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelman 2016-2019 sekä talousarvion vuodelle 2016 liitteen mukaisesti.

Päätös Valtuusto

Keskustelun kuluessa maakuntavaltuutettu Tarja Bohm esitti Seija Piipponen-Pekkola kannattamana, että tulossuunnitelmatekstin kohdan 1.1. toisesta kappaleesta poistetaan teksti: "On erittäin valitettavaa, että Suomessa ei vieläkään työmarkkinaosapuolilla tunnu olevan riittävää kriisitietoisuutta. Saksassakin 2000-luvun alkupuolella työmarkkinat ja sosiaaliturva uudistettiin kuten Ruotsissakin. Nämä maat menestyvät nyt paremmin kuin muut. Toivottavasti osapuolet vielä palaavat neuvottelupöytään tai muuten hallituksen on otettava aloite yksin omiin käsiin ja tehdä uudistuksia kolmikannan vastahankaisuudesta huolimatta."

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty maakuntahallituksen esityksestä poikkeava, kannatettu ehdotus, on asia ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen suorittamista siten, että ne jotka kannattavat maakuntahallituksen esitystä, ännestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Tarja Bohmin / Seija Piipponen-Pekkala esitystä, äänestävät EI. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA-ääniä 26 ja EI-ääniä 3. Äänestysluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että maakuntahallituksen esitys em. lauseiden sisällyttämisestä tulossuunnitelmatekstiin on tullut maakuntavaltuuston päätökseksi.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntahallituksen esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntavaltuutetut Jorma Liukkonen ja Seija Piipponen-Pekkola poistuivat kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä.

--------------------------------

Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

Äänestysluettelo § 6.pdf   (131kt)