Hallitus 7 / 2015 07.09.2015
TULOSSUUNNITELMA JA TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2016

Tänä vuonna valmistuneen maakuntakaavan arviointityön perusteella maakuntahallitukselle tullaan esittämään maakuntakaavan kokonaistarkistuksen käynnistämistä. Kaavan laadintaprosessia varten hankitaan taustaselvityksiä muun muassa Venäjän kaupan kehityksestä ja sen vaikutuksista, Kymenlaakson yhdyskunta- ja taajamarakenteesta sekä maakunnan viherrakenteesta. Lisäksi varaudutaan luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja ekosysteemipalveluiden turvaamiseen liittyviin selvitystarpeisiin. Selvitysten laadinnasta arvioidaan aiheutuvan noin  70 000 €:n kulut.

Helsinki EU Officen kustannukset ovat ensi vuonna 34 500 € (tänä vuonna 26 000 €). CPMR:n Political Bureau on kutsuttu pitämään kokous Kotkassa ensi kesänä. Liitto tarjoaa kokousvieraille illallisen ja järjestää kuljetuksia kohteisiin.

Valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimiva Suomi100 - hanke kannustaa maakuntien liittoja koordinoimaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017 tapahtumia. Markkinoinnin edistämiseen ja tapahtumien järjestelyjen valmistumiseen pyritään budjetoimaan määräraha.

1.1. - 30.6.2015 kirjanpidon perusteella laaditussa osavuosikatsauksessa vuodelta 2015 arvioidaan muodostuvan hieman ylijäämäinen tulos.

Vuonna 2016 kesäyliopiston palveluksessa on neljä toimihenkilöä ja viraston palveluksessa on 19 kokoaikaista toimihenkilöä.  Hankkeissa ei ole yhtään toimihenkilöä. Teknistä tukea saadaan maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokouskuluihin noin 7 000 €.

Kuntamaksujen määrä vuoden 2015 talousarviossa on 2 093 100 €. Maakuntavaltuuston hyväksymässä tulossuunnitelmassa kuntamaksutuottojen on arvioitu nousevan vuosittain 2 % vuosina 2016 - 2018.

1 % merkitsee 20 900 € ja 2 % merkitsee 41 800 €.  Liitteessä on esitetty verohallinnon vuoden 2014 verotusta koskevien ennakkotietojen pohjalta lasketut kuntakohtaiset maksuosuudet v. 2016, jos kuntamaksuosuutta korotetaan 2 %.

Liite

Esityslistan liitteenä kuntakohtaiset maksuosuudet.

Maksuosuudet vuodelle 2016 verohall 27 7 2015ENNAKOT.pdf   (102kt)
Esitys Hallitus

Keskustellaan vuodelle 2016 asetettavista toiminnallisista tavoitteista ja esitetään kunnille jäsenmaksun korottamista 2 %:lla maakuntavaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pekka Korpivaara poistui kokouksesta klo 13 tämän asian käsittelyn jälkeen.

-----------------------------