Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
UUSI KUNTALAKI VOIMAAN 1.5.2015

Uusi kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä, muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Siihen saakka noudatetaan vanhan kuntalain vastaavia säännöksiä.

Kuntavaalien vaalipäivä on jatkossa huhtikuun 3. sunnuntai. Valtuuston neljän vuoden toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat kesäkuun kokouksessa. Kaikki luottamustoimet vaativat suostumuksen.

Kuntayhtymässä nykyiset toimielimet jatkavat käytännössä vuonna 2017 siihen saakka, kunnes kunnallisvaaleissa valitut valtuustot ovat  kesäkuussa nimenneet edustajat edustajainkokoukseen. Edustajainkokous voidaan kutsua koolle käytännössä heinä-elokuussa siten, että niissä valitaan kuntayhtymään uudet toimielimet.

Luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu uusien valintaan saakka, jollei luottamushenkilö halua erota vuoden 2016 lopussa. Eroilmoitus on jätettävä 30.11.2016 mennessä.

Jatkossa ainoaksi johtosäännöksi tulee hallintosääntö, johon säännöstö kootaan. Käytännössä säännöstö uusitaan vuoden 2016 aikana.

Päätöksentekotavat ovat varsinainen kokous, sähköinen kokous (edellyttää osanottajien kesken ääni- ja näköyhteyttä) sekä sähköinen päätöksentekomenettely.

Kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi tulee yleinen tietoverkko. Pöytäkirjat pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntayhtymäsäännökset säilyvät pääosin ennallaan. Yhtymäkokousedustajat valitaan kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen. Kuntayhtymän johtavalla viranhaltijalla eli maakuntajohtajalla on jatkossa oltava johtajasopimus.

Kuntaliitto valmistelee kuntien ja kuntayhtymien käytettäväksi ainakin hallintosäännön, viestintäohjeen, konserniohjeen, johtajasopimuksen ja kuntayhtymän perussopimuksen mallit. Näitä koskevia säännöksiä sovelletaan seuraavan vaalikauden alusta. Mallit on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään alkuvuonna 2016.

Kuntaliiton asiaa koskevan yleiskirjeen voit lukea: bit.ly/1KOg2mP

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------