Hallitus 8 / 2015 21.09.2015
WOOD - PUUENERGIAN TOIMITUSKETJU

Hakemusnumero: 301212
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Alkamispäivämäärä 1.6.2015 Päättymispäivämäärä 30.11.2016

Hankkeen sisältö
WOOD -hankkeessa haetaan seudulle uutta merkittävää vientiliiketoimintaa, ja uutta, kansainvälisen tason roolia uusiutuvan energian sektorilla. Muutosta haetaan siihen, että Kotka-Hamina seudun sekä lähialueiden potentiaali kiinteiden puupolttoaineiden merkittävänä toimittajana Eurooppaan saataisiin realisoitua.
Hankkeen päätavoitteena on rakentaa Kotkan-Haminan seudulle merkittävä asema puuperäisen energiaraaka-aineen lähteenä läntisen Euroopan kasvaville bioenergiamarkkinoille sekä synnyttää investointeja ko. ketjussa, mm. logistiikassa ja kiinteiden puupolttoaineiden jalostuksessa. Hankkeessa kartoitetaan kiinteiden puupolttoaineiden markkinapotentiaali ja asiakkuudet sekä puuraaka-aineiden saatavuus ja toimittajat. Hankkeessa luodaan aidot liiketoiminnalliset edellytykset kaupallisen toiminnan aloittamiseksi luomalla tiiviit yhteistyösuhteet alalla toimiviin yrityksiin. Hankkeessa tarkastellaan myös keskeisiä toimintaympäristön muutoksia.
Hankkeen tulosten perusteella seudusta voisi muodostua merkittävä bioenergian toimituskeskus, ja seudulla olisi merkittävä markkina-asema bioenergiamarkkinoilla. Seutu voisi näin brändäytyä puupolttoainehubiksi.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 170 474 €
2 Ostopalvelut 81 454 €
3 Matkakustannukset 22 500 €
4 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
5 Rakennukset ja maa-alueet 0
6 Muut kustannukset 0
7 Flat rate 25 572 €
Kustannukset yhteensä 300 000 €
8 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 300 000 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 210 000 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 90 000 € (30%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 300 000 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta metsäalan toimintaedellytysten ja osaamisen uudistamisessa. Hankkeessa haetaan seudulle uutta merkittävää vientitoimintaa ja uutta kansainvälisen tason roolia uusiutuvan energian sektorilla. Maakunnan potentiaali kiinteiden puupolttoaineiden merkittävänä toimittajana pyritään saamaan realisoitua. 

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Hankkeen kustannuksista ja kustannusmallista tulee neuvotella hakijan kanssa.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle WOOD - Puuenergian toimitusketju -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 160 934 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.