Hallitus 5 / 2015 18.05.2015
KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 - 2020

Maakuntahallitus antoi kokouksessaan 24.11.2014 Kymenlaakson kesäyliopistolle tehtäväksi laatia kehittämissuunnitelma vuosille 2015 - 2020.

Kesäyliopiston johtokunta nimesi työryhmän valmistelemaan kehittämissuunnitelmaa. Työryhmään kuuluivat puheenjohtaja Kai Holmberg, varapuheenjohtaja Tapio Karvonen, tiederehtori Martti Turtola, amanuenssi Aleksandra Hintsala ja koulutussuunnittelija Elina Ivakko. Johtokunta hyväksyi kehittämissuunnitelman kokouksessaan 28.4.2015.

Kehittämissuunnitelmassa esitetyt johtopäätökset ovat seuraavat:

Kymenlaakson kesäyliopiston kehityssuunnitelman tarkoituksena on ollut selvittää kesäyliopiston toiminta-ajatus ja tehtävä, toimintaympäristö sekä kehittämisstrategian keskeiset tavoitteet sekä ne toimenpiteet, miten kehitystyössä edetään. Seuraavassa keskeisiä toimenpiteitä, joilla kesäyliopistotoiminnasta tehdään vahva ja elinvoimainen, miten kesäyliopisto voi vahvistaa asemaansa alueellisena kouluttajana ja kehittäjänä.

Henkilöstö
Tiederehtorin ja rehtorin rekrytointi vuonna 2016. Vt. rehtoriksi valitaan 1.7.2015 alkaen Elina Ivakko vuoden määräajaksi.

Toimipisteet
Toimipisteet edelleen Kotkassa ja Kouvolassa. Tilojen kustannustehokkuus, supistaminen.

Talous
Valtionosuuksien, kuntien maksuosuuksien ja muiden tukien määrän kehittymisen seuranta. Ennakointi. Rahoituspohjan laajentaminen. Opiskelumaksujen suuruuden tarkistaminen. Talousarviossa seminaarien ja tapahtumien kustannusten huomioiminen.

Koulutuksen kehittäminen
Kesäyliopiston roolin kehittäminen alueellisena avoimen korkeakouluopetuksen järjestäjänä Kymenlaaksossa. Yhteistyön tiivistäminen eri yliopistoihin. Opintopolut. Koulutustarjonnan uudistaminen, monipuolistaminen ja toimijoiden tarpeisiin vastaaminen. Laadukkaat kouluttajat ja korkeatasoinen koulutus. Ammattispesifit pitkäkestoiset koulutukset. Elinikäisen oppimisen huomioon ottaminen. Seniorikansalaisten koulutustarpeen huomioon ottaminen. Yliopistokampuksen muodostaminen.

Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen kehittäminen
Erilaisten kokonaisuuksien kehittäminen. Hinnoittelun tarkistaminen. Kansainvälisen yh-teistyön hyödyntäminen ja lisääminen. Uudet tilat.

Viestintä
Viestinnän kehittäminen, koulutuksiin osallistuminen, resursointi.

Yhteistyöverkostot/kansainvälisyys
Kansainvälistymistä edistävän koulutustarjonnan lisääminen sekä kansainvälisen koulu-tuksellisen yhteistyön lisääminen. Verkostotoiminnan lisääminen. Verkottuminen kustan-nustehokkuuden ja vuorovaikutuksen näkökulmista, synenergiaedut.
 

Liite

Pöytäkirjan liitteenä kehittämissuunnitelma.

Kymenlaakson kesäyliopiston kehittämissuunnitelma 2015-2020.pdf (606kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että henkilöstön rekrytointiin palataan taloussuunnittelun yhteydessä.