Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
KYMRIS SMART SPECIALISATION IN NORTHERN GROWTH ZONE (MKH 16.3.2015)

Hakemusnumero 300190
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2016

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on Eurooppa 2020-kasvustrategian mukainen aluelähtöinen älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun edistäminen, kilpailukyvyn kasvattaminen ja elinkeinorakenteen monipuolistaminen osana Pohjoista kasvuvyöhykettä, jossa älykkään erikoistumisen (smart specialisation) ajatusmallin mukaan hyödynnetään alueen vahvuuksia, kehitetään tähän viitekehykseen istuvaa Kyamkin TKI – osaamista ja valmiuksia ja sovitetaan ne yhteen pk-yritysten/elinkeinotoiminnan TKI-, kasvu- ja kansainvälistymistarpeiden ja tavoitteiden kanssa.

Euroopan komission taholta ehdotetaan, että jokaisella jäsenvaltiolla ja alueella tulisi olla kansallinen/ alueellinen älykkään erikoistumisen strategia (RIS3 Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation) saadakseen rahoitusta TKI -toimenpiteilleen. Hanke vastaa Euroopan komission ohjeistukseen älykkääseen erikoistumiseen ja alueen tunnistettuihin vahvuuksiin perustuvasta aluekehittämisestä, jossa RIS3 – strategioilla on kriittinen rooli.

Toimenpiteet:
1. Älykkään erikoistumisen strategian eli alueellisen tutkimus- ja innovaatiostrategian (RIS3) suunnitteluprosessi ja aktiivinen eteenpäin vieminen
2. Älykkään erikoistumisen ajatusmallin soveltaminen/ juurruttaminen maakunnan TKI-toimintaan
3. Yhteisten älykkään erikoistumisen konsortioiden ja verkostojen koonti

Hankkeen tuloksia:
1. Älykkään erikoistumisen RIS3 -strategia
2. Valittavien painopisteiden/ kärkien aloilta uutta tutkimustietoa ja innovaatioita
3. Lisää yksityisiä investointeja ja kansainvälisesti kilpailtua rahaa TKI -toimintaan

Horisontaalisten periaatteiden huomioiminen hankkeessa:
*Uusien kehittämisaihioiden esiin kaivamiseksi kartoitetaan naisvaltaisen sote-alan alihyödynnettyä innovointipotentiaalia sote- ja ICT -alojen rajapintatarkastelulla.
*RIS3-strategiatyössä naislähtöinen innovaatiotoiminta otetaan paremmin huomioon Quattro helix – mallia soveltaen (järjestö-, projekti-, verkosto- ja säätiömuotoisen toiminnan huomioiminen innovaatioympäristön kehittämisessä).
*Tiedottamisella hälvennetään teknisiin/teknologisiin aloihin ja TKI-/innovaatiotoimintaan liittyviä stereotypioita ja annetaan hankkeesta kuva molempia sukupuolia huomioivana hankkeena, joka suo mahdollisuuksia niin naisille kuin miehille. Tiedottamisessa huomioidaan erityisesti naissukupuoleen vetoavan sanallisen ja kuvallisen sisällön käyttömahdollisuudet sekä hyödynnetään erityisesti naissukupuolen edustajia tavoittavia tiedotusvälineitä ja –kanavia.
*Energia-alan TKI-toiminnassa synnytetyillä innovaatioilla voidaan vaikuttaa mm. uusiutuvien luonnonvarojen käytön lisäämiseen, ilmastonmuutokseen hillitsemiseen, uusiutuvien energialähteiden käytön kasvuun sekä hyvinvoinnin ja ympäristöosaamisen edistämiseen.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 210 640 €
2 Ostopalvelut 23 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 50 554 €
Kustannukset yhteensä 284 194 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 284 194 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 198 936 € (70,0 %)
2 Kuntien rahoitus 85 258 € (30,0 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 284 194 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Älykkään erikoistumisen strategia on edellytyksenä EU-komissiolta haettavien hankkeiden pohjaksi. Tällä hankkeella kirkastetaan Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia sekä luodaan edellytyksiä tuloksekkaalle kv-hanketoiminnalle.
-----------

MYR:n sihteeristön päätös 2.12.2014 Jätettiin pöydälle. Kymenlaakson Liitto selvittää maakunnan elinkeinoyhtiöiden osallistumisen hankkeen toteuttamiseen. Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

MYR:n sihteeristön päätös 27.1.2015 Jätettiin pöydälle. Kymenlaakson Liitto pyytää hakijaa neuvottelemaan hankkeen toteutuksesta ja toimenpiteistä Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n kanssa.

MYR:n sihteeristön päätös 2.3.2015 Rahoituskelpoinen. Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 198 936 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.