Hallitus 2 / 2015 23.02.2015
LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVOJEN VAHVISTUSMENETTELYN VAIHTOEHTOJA KOSKEVASTA SELVITYKSESTĂ„

Ympäristöministeriössä on valmistanut maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskeva selvitys. Selvityksessä on tarkasteltu päävaihtoehtoina nykymuotoisen vahvistusmenettelyn säilyttämista tai sen kehittämistä, nykymuotoiden vahvistusmenettelyn korvaavia menettelyjä ja vahvistusmenettelystä luopumista. Selvityksessä on arvioitu näiden vaihtoehtojen vaikutuksia muun muassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden turvaamisen, maakuntakaavoituksen aseman, keston ja ohjauksen, viranomaisten toimivallan ja aseman sekä muutoksenhaun kannalta.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että on tarpeellista selvittää maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn toimivuutta sekä mahdollisia vaihtoehtoja.

Liitto esittää seuraavia kannanottoja ympäristöministeriön selvityksen sisältämiin toimenpide-ehdotuksiin.

  1. Viranomaisyhteistyötä ja valtion ohjausta painotetaan nykyistä selvemmin kaavoituksen alkuvaiheisiin ja valtakunnallisesti merkittäviin kysymyksiin. Liitto: Ehdotus tulee toteuttaa.
  2. Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luovutaan. Vahvistusmenettely korvataan järjestelmällä, jossa YM:llä on oikeus ottaa maakuntakaava kokonaan tai tietyltä osalta tarkastettavaksi (ottomenettely), jos kaava on ilmeisesti laadittu vastoin valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Liitto: Tarkastusmenettely ei muuttaisi nykyiseen vahvistusmenettelyyn liittyviä ongelmia. Ministeriön edustajat eivät ottaisi selkeästi kantaa esitettyihin vaihtoehtoihin, koska vasta tarkastusmenettelyssä otettaisiin kantaa ja samalla ratkaistaisiin esitettyjä valituksia. Ympäristöministeriö on ja olisi tässä vaihtoehdossa ohjaaja, valvoja, lain laatija, kaavan vahvistaja ja valitusten ratkaisija. Ympäristöministeriön päätöksistä tehdyt valitukset ovat päätyneet melkein poikeuksetta korkeimmassa hallinto-oikeudessa ministeriön kannalle, koska ministeriössä on asiantuntemusta, mutta samalla merkittävä määrä työpanosta on jäänyt suuntaamatta maakuntakaavan ohjaukseen. Selvityksen johtopäätöksissä on esitetty vahvistamisesta luopuminen, oikaisukehoitusmahdollisuus -vaihtoehdossa, että tässä vaihtoehdossa toteutuisi muita vaihtoehtoja heikommin maakuntakaavoituksen aseman varmistaminen. Tämä ei pidä paikkaansa, koska maakuntakaavan aseman varmistaminen riippuu ennen kaikkea kaavan korkeasta laadusta ja yhteydestä maakunnan aluekehitykseen sekä eri viranomaisten sitoutumisena lopputulokseen. Kymenlaakson Liitto katsoo, että vahvistusmenettelystä tulee luopua eikä tilalle tulee luoda tarkastus- tai vastaavia menettelyjä. Ympäristöministeriölle tulee sallia oikaisukehoitusmahdollisuus sekä mahdollisuus valittaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja laillisuuden osalta samaa tapaan kuten ELY-keskuksilla yleis- ja asemakaavojen osalta.
  3. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kehitetään siten, että ne koskevat nykyistä rajatummin keskeisiä valtakunnallisia näkökohtia, mutta ovat nykyistä täsmällisemmin ja konkreettisemmin ilmaistuja. Liitto: Erittäin kannatettavaa.
  4. Viranomaisneuvotteluja koskevaa säännöstä tarkistetaan niin, että viranomaisneuvottelujen ajankohdat voidaan määritellä nykyistä joustavammin. Liitto: Tarkistus tulee tehdä pikimmiten.
  5. Viranomaisyhteistyön kehittämiseksi laaditaan yhteisiä toimintamalleja. Liitto: Yhteistyön kehittämistä tehdään koko ajan. Toimintamallit veisivät kehittämistä eteenpäin.
  6. Lausuntomenettelyä koskevaa säännöstä muutetaan niin, että lausunto ministeriöiltä hankitaan jo kaavaehdotusvaiheessa. Liitto: Maakuntakaavojen laadintakäytännössä on ollut puutteena se, että ministeriöt ovat ottaneet kantaa vasta hyväksyttyyn kaavaan. Lausuntomenettely tulee muuttaa.
  7. Maakuntakaavoituksessa painotetaan nykyistä selkeämmin maakunnallisia ja seudullisia kysymyksiä. Maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen työnjakoa selkeytetään. Liitto: Maakuntakaavan tulee keskittyä strategisiin, maakunnallisiin ja seudullisiin kysymyksiin.
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa listatekstin mukaisen lausunnon ympäristöministeriölle.