Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
ALUERAKENTEEN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITYSKUVA 2050

Ympäristöministeriö on pyytänyt kommentteja Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 luonnoksesta.

Valtioneuvosto on antanut ministeriöille (ympäristö-, työ- ja elinkeino-, liikenne- ja viestintä- sekä maa- ja metsätalousministeriö) tehtäväksi valmistella aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan yhteistyössä asian kannalta keskeisten sidosryhmien kanssa. Kehityskuvalla muodostetaan valtakunnallinen näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä pitkällä aikavälillä eli noin vuoteen 2050 saakka.  Kehityskuva on tarkoitettu tueksi ja tausta-aineistoksi eri tahojen pitkän tähtäimen suunnittelulle ja kehittämistyölle. Kehityskuvalla ei ole lainsäädännöllistä asemaa eikä siten oikeusvaikutuksia.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on valmistellut kehityskuvan luonnoksen, joka on luettavissa ja tulostettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilta osoitteessa:

http://www.ym.fi/download/noname/%7B9BD8C2D1-0608-4C56-88E3-F64A77B7CDA4%7D/106273

Kehityskuva viimeistellään kommenttikierroksen pohjalta, jonka jälkeen se on tarkoitus viedä hallinnon ja aluekehittämisen ministerityöryhmän käsittelyyn. Kehityskuva julkistetaan keväällä 2015.

Kehityskuvan valmistelun eri vaiheissa on järjestetty lukuisia tilaisuuksia, joissa sidosryhmillä on ollut mahdollisuus esittää näkemyksiään ja keskustella yhteisesti aluerakenteen ja liikennejärjestelmän pitkän tähtäimen kehittämisestä. Lisäinformaatiota valmistelusta ja sen kulusta löytyy kehityskuvan hankesivuilta osoitteesta http://www.tut.fi/verne/alli/.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että sivulla 15 kuvassa 6 Kymenlaakson vahvuuksia maakuntaohjelmaan perustuen ei ole esitetty keskeisiä Kymenlaakso-ohjelman toimialoja. Kuvaan tulee lisätä: logistiikka, metsäteollisuus ja pelillistämisen osaamiskeskus.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että kuvassa 16 henkilöliikenteen osalta ei ole tunnistettu Pirkanmaan ja Länsi-Suomen yhteystarpeita Lahden ja Kouvolan kautta suoraan Venäjälle. Tämä tulee korjata karttaan.

Sivun 7 kuvassa sekä kuvissa 13,14, 15, 16 ja 17 on metropolialueesta itään esitetty ydinmaaseutua.

Kehityskuvan aikatähtäys on vuoteen 2050 ja kehityskuvassa pitää tunnistaa aluerakenteen kehittämisedellytykset, jotka ovat merkittäviä koko Suomen mittakaavassa.

Luoteis-Venäjä ja sen keskus Pietari ovat edelleen ja myös jatkossa Suomen kannalta erittäin merkittävä yhteistyösuunta. Kehityskuvaluonnoksen teksteissä tämä on nostettu esiin, mutta ei Etelä-Suomen esitetyissä aluerakennekuvissa.

Suomi on sitoutunut EU:n TEN-T päätöksiin ydinverkon osalta vuoteen 2030 ja kattavan verkon osalta vuoteen 2050. Lisäksi ydinverkon liikennevyöhykkeet on nostettu ensimmäisiksi kehittämisen kohteiksi. EU:n päätökseen sitoutuminen tulee näkyä rakennekuvissa.

Metropolialue on Suomen kehittymisen kannalta keskeinen kysymys. Metropolialueen toiminnot tulevat laajenemaan ja tämä on osittain esitettykin aluerakennekuvissa. Metropolialue ja Etelä-Suomen keskuksen muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jota tulee vahvistaa kaikilta osin. Vahvistamisen tärkeä edellytys on rautatieliikenteen kehittäminen eri suuntiin myös metropolialueelta itään, näin saadaan tasapainiosta rakennetta aikaan.

Kymenlaakson Liitto katsoo, että metropolialueesta itään oleva ydinmaaseutu -merkintä tulee korvata kaupunkiseutujen kasvuvyöhyke -merkinnällä, koska ydinmaaseutu -merkintä on ristiriidassa luonnoksen monessa kohdassa perustellusti esitetyn Itämeren alueen Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -vyöhykkeen kanssa, EU:n TEN-T Skandinavia-Välimeri liikennekäytävä päätöksen kanssa sekä metropolialueen itäsuunnan kehittämisen kanssa.

Esitys Hallitus

Hallitus päättää antaa listatekstin mukaisen kannanoton ympäristöministeriölle.