Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
IKÄHYVÄ KOUVOLA

Hakemusnumero 300548
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvolan aikuiskoulutuskeskus
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 2.1.2015
Päättymispäivämäärä 30.12.2016

Hankkeen sisältö
Maassamme vallitsee yksimielisyys siitä, että ikääntyneiden tulisi voida asua kotonaan. Ikääntyneiden kotona asumista edellyttää myös vanhuspalvelulaki.
Kouvolan kaupungissa on 88 044 asukasta. Väestö ikääntyy voimakkaasti seuraavan 20 vuoden aikana. Vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on 15 393, 18,6 % koko kaupungin väestöstä eli lähes kaksinkertainen määrä nykytilanteeseen verrattuna. Samanaikaisesti työikäisten määrä pienenee ja väestön huoltosuhde heikkenee. Tämä asettaa erityisiä haasteita vanhuspalveluiden järjestämiselle.
Toimintakyvyn heikentyessä asuminen edellyttää kodin muutostöitä ja kotiin tarjottavia palveluita. Mikäli muutostyöt eivät ole mahdollisia, esitetään usein muuttoa esteettömään asuntoon tai palveluasumista. Kohtuuhintaisia esteettömiä asuntoja ei ole riittävästi markkinoilla, eikä kotona asumista tukevia palveluja ole aina riittävästi saatavilla.
Hallitusohjelmassa vuonna 2011 on sovittu poikkihallinnollisen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta. Siihen sisältyvät olemassa olevan asuntokannan korjaaminen, uudenlaiset asumisratkaisut ja palveluasumisen kehittäminen, asumista tukevien palveluiden edistäminen ja asuinalueiden kehittäminen ikääntyneiden näkökulmasta.
Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ikääntyneiden palvelujen tuottamisessa tarvittavasta osaamisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä ekosysteemissä sekä saada tietoa kokemusasiantuntijoina toimivilta ikääntyneiltä ja heidän omaisiltaan, siitä kuinka palveluja tulisi rakentaa eri toimijoiden yhteistyössä. Tavoitteena on löytää ratkaisuja väestön hyvinvoinnin taloudelliseen kestävyyteen sekä tuottaa malleja ja ratkaisuja kotona asumisen haasteisiin. Hankkeessa toteutettavien kartoitusten avulla pyritään kehittämään alueellisiin tarpeisiin monituottaja-palvelumalleja, joissa erilaiset palveluverkostot yhdistyvät. Hankkeen aikana haetaan malleja monialaisen yhteistyön keinoilla, jossa asiantuntemusta käytetään laaja-alaisesti. Päämääränä on juurruttaa monituottaja palvelumalli Kouvolaan.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan
Kunnat: Kouvola, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 212 194€
2 Ostopalvelut 6 878€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 50 928€
Kustannukset yhteensä 270 000€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 270 000€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 202 500 € (75%)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 45 000 € (16,7%)
4 Yksityinen rahoitus 22 500 € (8,3%)
Rahoitus yhteensä 270 000 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson Liitto on arvioinut kaikki maakuntaan kohdistetut hankehakemukset. Määrärahojen niukkuuden vuoksi voidaan rahoittaa vain arvioinnissa eniten pisteitä saaneita hankkeita. Ikähyvä Kouvola -hanke kohdistuu Kymenlaakson maakuntaohjelmassa tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Hankkeen toimenpiteet eivät vastaa erityisen hyvin rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 4.1 tavoitteisiin (arviointipisteet 24/60), eikä se myöskään sovi hakukierroksen teemoihin.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Ikähyvä Kouvola -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.