Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
FUMI-KONTTIEN SISÄLTÄMIEN TERVEYDELLE VAARALLISTEN KAASUJEN MITTAUSJÄRJESTELMÄN INNOVOINTI JA TUTKIMUS KONTTIEN DESIFIOINTIKAASUJEN AIHEUTTAMISTA RISKEISTÄ

Hakemusnumero 300202
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK), Merikotka /Meriturvallisuuden - ja liikenteen tutkimuskeskus
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 30.12.2016

Hankkeen sisältö
Suomen satamien kautta kuljetetaan desinfiointikaasulla käsiteltyjä lastinkuljetusyksiköitä, niin sanottuja kaasutettuja kontteja. Desinfiointikaasutus on yksinkertainen ja tehokas tapa poistaa konteista tuholaiset sekä estää niiden aiheuttamat lastivauriot ja leviäminen maasta ja maanosasta toiseen. Kaasutetut kontit eivät yleensä sisällä lastina varsinaisia vaarallisia aineita, mutta kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetussäädösten piiriin käytettyjen desinfiointi-kaasujen vuoksi. Käytettyjä kaasuja ei ole merkitty kuljetusasiakirjoihin, joten niiden tunnistaminen esimerkiksi haveritilanteissa on haasteellista. Konttien kaasutuksessa käytetyt kemikaalit muodostavat terveysriskin tullin, huolinta- ja kuljetusliikkeiden ja kaupan alan työntekijöille sekä tavaroiden kuluttajille.
Tulli avaa kontteja epäillessään kontin sisältävän kielletyksi luokiteltavaa lastia. Konttien määränpäässä lastin purkaa joko kontin vastaanottaja tai ulkopuolisen purkausyrityksen edustaja. Kontit sinetöidään kuljetuksen ajaksi, minkä vuoksi konttien sisältämät kemikaalijäämät pysyvät suurina ja saattavat altistaa logistiikkatyöntekijät suurillekin kemikaalipitoisuuksille.
Konttien desinfiointikaasut ovat vakavasti otettava terveyshaitta niin kuljetusketjujen työntekijöille kuin kuluttajillekin. Kaasutettujen konttien tunnistaminen on hankalaa etenkin, kun logistiikkaketjun työntekijöiltä puuttuu asiaan liittyvä koulutus ja tieto desinfiointikaasuihin liittyvistä riskeistä. Vaarallisten aineiden tunnistamiseksi ja terveyshaittojen eliminoimiseksi tulisi löytää tehokkaita ja varmoja keinoja, joilla turvata työntekijä kontteja purettaessa.
Hankkeessa saatavien tulosten avulla on mahdollista:
• parantaa kuljetusketjujen työturvallisuutta
• kehittää logistiikkayritysten turvallisuusohjeistusta
• lisätä Suomessa toimivien logistiikkayritysten toiminnan vastuullisuutta
• tuoda huomattava terveyttä uhkaava tekijä kaikkien osapuolten tietoisuuteen
• edistää uusien, tehokkaampien mittausmenetelmien käyttöönottoa
Hanke sisältää kaksi eri työpakettia: TP1, tunnistimen innovointi ja TP2, työturvallisuustiedon lisääminen. TP1:n tavoitteena on löytää keinoja, joilla terveydelle haitallisia desinfiointikaasuja sisältävät kontit voitaisiin tunnistaa ennen konttien toimittamista purkauspaikalle. Tärkeimpänä tavoitteena on innovoida laitteisto, jonka avulla kontin mahdollinen kaasusisältö voitaisiin luotettavasti tunnistaa jo laivaa purettaessa. Tällöin tieto terveysriskeistä olisi saatavilla jo hyvissä ajoin, ja siihen voitaisiin varautua etukäteen.
TP2:n tarkoituksena on selvittää onko kaasutetuista konteista johtuvat riskit otettu riittävästi huomioon satamasidonnaisissa kuljetusketjuissa toimivissa yrityksissä ja tarkastuksia tekevissä viranomaisorganisaatioissa. Lisäksi selvitetään, onko Suomessa toimivien kuljetus- ja varastointiyritysten turvallisuusohjeistus riittävä ja miten hyvin konttien desinfiointiriskit suomalaisissa yrityksissä ylipäätänsä tunnetaan.Tutkimus toteutetaan haastattelututkimuksena satamasidonnaisille kuljetusyrityksille sekä viranomaisille. Hankkeen tulokset julkaistaan raporttina, ammattilehdessä ja mahdollisesti tieteellisenä artikkelina.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Kotka

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 288 172€
2 Ostopalvelut 26 800€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 100 000€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 69 162€
Kustannukset yhteensä 484 134€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 484 134€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 338 894 €  (70%)
2 Kuntien rahoitus 80 331 € (16,6%)
3 Muu julkinen rahoitus 35 609 € (7,4%)
4 Yksityinen rahoitus 29 300 € (6,1%)
Rahoitus yhteensä 484 134 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson Liitto: Kymenlaaksossa korostuvat Itämereen liittyvät kehittämistavoitteet, ympäristöhaasteet ja meriliikenteeseen liittyvät riskit. Hankkeessa perustetaan pienimuotoinen kehityslaboratorio, jossa tutkitaan ja kehitetään mittalaitteisto konttien desifiointikaasujen tunnistamiseksi jo ennen konttien toimittamista purkauspaikalle. Hanke tukee hyvin maakuntaohjelman tavoitteita, mutta ole tämän hankehaun teemoihin sopiva.

Varsinais-Suomi: Hyvä hanke sinänsä, mutta sisällöltään suppean alan teknisten ratkaisujen luomista, ei välttämättä sovellu parhaiten rr-ohjelmaan, eikä ole EAKR-teemoista keskeinen. Voisi olla aihioita kv-hankkeeksi.
Varsinais-Suomen liitolta haettu tukiosuus on 70 255 € ja kokonaiskustannukset ovat 100 364 €.
 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle FUMI - Konttien sisältämien terveydelle vaarallisten kaasujen mittausjärjestelmän innovointi ja tutkimus konttien desinfiointikaasujen aiheuttamista riskeistä -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.