Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
TEOLLISET SYMBIOOSIT

Hakemusnumero 300428
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Alkamispäivämäärä 1.10.2014
Päättymispäivämäärä 30.9.2017

Hankkeen sisältö
Etelä-Kymenlaakso ja Päijät-Häme tulevat yhdessä jalkauttamaan Motivan ja Sitran järjestävän teolliset symbioosit ohjelman alueemme yrityksille.
Lähtökohtana on kartoittaa alueiden biotalous potentiaali sekä biotalous osaaminen. Potentiaali kartoitetaan työpajoissa joita tullaan järjestämään jokaisessa kirkonkylässä. Osaaminen kartoitetaan haastattelemalla alueen biotalous kouluttajat. Tuloksena saamme alueen biotalouspotentiaalin ja bisnesmahdollisuudet, sekä sen kuka niitä voi ja osaa hyödyntää. Myös koulutus tarve tulee kartoitettua.
Seuraavassa on esitelty valtakunnallinen ohjelma johon tulemme liittymään. Samalla liitämme valtakunnalliseen ohjelmaan myös BioA simulointimallin.
Teollisten symbioosien edistäminen tukee kansallisen luonnonvarastrategian toimeenpanoa ja hallitusohjelman tavoitteita edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä ja materiaalikiertoa, parantamalla jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen edellytyksiä sekä luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa (KOM(2011) 571,s. 6) on asetettu tavoitteeksi, että jäsenvaltioiden tulisi auttaa yrityksiä tekemään yhteistyötä tuottamiensa jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla (esim. hyödyntämällä teollista symbioosia). Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma nostaa teollisen symbioosin edistämisen yhdeksi kahdeksasta toimenpiteestä, joilla pyritään edistämään kestävää kasvua materiaalitehokkuudella.
Ohjelmapaperissa ehdotetaan kolmivuotisen teollisia symbiooseja vauhdittavan toimintamallin toteuttamista. Tämä hanke vastaa tähän ehdotukseen.
Kansallinen teollisten symbioosien edistämisen toimintamalli - FISS
Kansallisen toimintamallin tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista, sekä synnyttää uutta liiketoimintaa. Toimintamalli on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, mutta mukana voi olla myös, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita sekä ratkaisujen ja osaamisen tarjoajia. Tavoitteena on yli toimiala- ja sektorirajojen toimiva yhteiskehittäminen. Toimintamallilla tavoitellaan mahdollisimman suurta lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Päijät-Häme
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Lahden
Kunnat: Asikkala, Hamina, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kotka, Kärkölä, Lahti, Miehikkälä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pyhtää, Sysmä, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 241 000€
2 Ostopalvelut 45 000€
3 Matkakustannukset 30 000€
4 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
5 Rakennukset ja maa-alueet 0
6 Muut kustannukset 0
7 Flat rate 36 150€
Kustannukset yhteensä 352 150€
8 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 352 150€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 246 505 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 42 000 € (11,9%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 63 645 € (18,1%)
Rahoitus yhteensä 352 150 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson Liitto: Hankkeessa pyritään työpajojen avulla rakentamaan teollisia symbiooseja, jotka kokonaisoptimoinnin kautta tuottavat Kymenlaaksoon ja Päijät-Hämeeseen uusia biotalousyrityksiä ja clean tech yrityksille lisää kauppaa. Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kohti uutta kansainvälisesti merkittävää biotalousklusteria sekä rakennerahasto-ohjelman tavoitetta energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisessä ja vähähiilisyystavoitteen saavuttamisessa.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy hankkeen rahoituskelpoiseksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta.

Päätös MYR

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Teolliset symbioosit -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 123 252 euroa, kuitenkin enintään 35,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.