Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
SIMU 2015

Hakemusnumero 300557
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Tukimuoto: Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan kehittämishanke
Alkamispäivämäärä 5.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2016

Hankkeen sisältö
Kotkassa toimii valtakunnallisesti merkittävä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston (Ekami) ja Kymenlaakson ammattikorkealoulun (KyAMK) yhdessä koordinoima Kotka Maritime Centre (Merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskus KMC), joka on merenkulun ja satama-alan koulutuksen teknologia- ja osaamiskeskittymä. KMC:ssa sijaitsevat merenkulun ja satama-alan koulutussimulaattorit. Kotkassa on vahvat perinteet alan koulutukselle ja seutukunta on profiloitunut vahvana lastinkäsittelyalan koulutuksen erikoisosaajana. Alueella sijaitsee valtakunnallisesti, sekä myös Itämeren alueen mittakaavassa, merkittävä supersatama.
Hankkeen tavoitteena on osaamiskeskuksen uudistaminen niin että saadaan käyttöön innovatiivista virtuaalitekniikkaa hyödyntävä oppimis- ja simulaattorikeskus, jota käytetään keskeisesti satamien nosturinkuljettajien koulutuksessa sekä logistiikka-alan toisen asteen sektorilla työkoneiden kuljettajien koulutuksessa. Simulaattorin avulla harjoittelu tehostuu sekä monipuolistuu ja on turvallista
Simulaatiot ja simulaattorit ovat nykyisin yleisesti käytettyjä eri alojen koulutusten yhteydessä. Perusteluita simulaattorin käyttämiselle koulutuksen osana on helppo löytää. Tavoitellun taidon oppiminen on nopeampaa simulaattorin avulla kuin ilman, ja varsinkin motorisia taitoja vaativan työn opettelu on tehokkainta juuri simulaattorissa. Simulaattorin käyttö vähentää myös hiilipäästöjä. Oikealla nosturilla / koneella alkuharjoittelussa on aina mukana huomattava riski vahingosta, joka puuttuu kokonaan simulaattoriharjoittelusta. Simulaattorissa ongelma- ja vaaratilanteet voidaan käsitellä hallitusti.
Hankkeen tavoitteena on tukea laitehankintojen avulla innovatiivisten toimintatapojen kehittämistä ja samalla vahvistaa alueen älykästä erikoistumista joka tukee jo kehittyneitä vahvoja toimialoja.

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 78 580€
2 Ostopalvelut 0
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 481 720€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 18 860€
Kustannukset yhteensä 579 160€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 579 160€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 434 370 € (75%)
2 Kuntien rahoitus 128 790 € (22,2%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 16 000 € (2,8%)
Rahoitus yhteensä 579 160 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kymenlaakson Liiton myöntövaltuus ei riitä hankkeen rahoittamiseen.

 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle SIMU 2015 -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.