Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
BIOTALOUDEN VERTIKAALINEN KOULUTUSYHTEISÖ

Hakemusnumero 300356
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Osatoteuttajat: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy, Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö, Kouvolan kaupunki/Kouvolan seudun ammattiopisto
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2015

Hankkeen sisältö
Tavoitteet
Tavoitteena on alueellisiin vahvuuksiin perustuvan vertikaalisen puurakentamisen tutkimus-, osaamis-, innovaatio- ja koulutuskeskittymän kehittäminen.
Tavoitteena on saada uutta osaamista eri koulutustasoilta yritysten käyttöön niiden kilpailukyvyn parantamiseksi. Uudessa osaamiskeskittymässä koulutustasot toimivat hallitusti yhteistyössä siten, että puurakentamisen koulutusketju muodostaa Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden ja tuottaa parhaita ammattilaisia yrityksille sekä kotimaahan että soveltuvin osin vientimarkkinoille.Hanke on suunniteltu huomioiden rakennerahasto-ohjelman erityisteemat kestävän kehityksen tavoitteista sekä toimenpiteistä vähähiilisemmän yhteiskunnan toteutumiseksi

Toimenpiteet
Koulutuksen tiekartan laadinta yhteistyössä eri koulutusorganisaatioiden kanssa; Aalto, Kyamk, KSAO. Tiekartalla vahvistetaan eri osapuolien sekä oppilaitosten roolit ja yhteistyö puurakentamisen koulutuksen kehittämisessä.
Koulutusorganisaatiot ja Kouvola Innovation Oy selvittävät ja arvioivat suunnittelijoiden, rakentajien, rakennuttajien ja kiinteistöalan toimijoiden kanssa alan tutkimus- kehitys- ja koulutustarpeita.
Saksalaisen puurakentamisen oppisopimuskoulutusmallin soveltuvuutta sekä mahdollista testaamista arvioidaan suomalaisessa ympäristössä.
Käynnistetään tiekartan mukainen koulutusyhteistyö. Horisontaaliset periaatteet huomioidaan kaikilla koulutustasoilla esim. viestinnässä, ammatti- ja kurssinimikkeissä. Kotimaisen puuraaka-aineen hyödyntämistä edistävä toiminta on kestävää kehitystä.

Tulokset
Koulutusyhteistyölle on laadittu tiekartta, jossa on määritelty yhteiset toimenpiteet ja tavoitteet koskien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.
Innovaatioympäristöjen kehittämisen lyhyen aikavälin tuloksena Kouvola kaupunkina on tunnustettu aktiiviseksi puurakentamisen kehittäjäksi.
Koulutuksen tiekartan, oppilaitos- ja yritysyhteistyön ja todellisten rakennuskohteiden eli yhteisen tekemisen kautta muodostuu alueellisiin vahvuuksiin perustuva tutkimus-, osaamis-, innovaatio- ja koulutuskeskittymä puurakentamiselle.
Puurakentamisen osaaminen lisääntyy ja arvoketjut teollisuudessa sekä yritystoiminnassa vahvistuvat. Yritysten alueellinen ja valtakunnallinen kilpailukyky Etelä-Suomessa on vahvistunut.
Pidemmällä aikavälillä alueen pk – yritykset ovat löytäneet uusia mahdollisuuksia innovaatioille. Alan yritykset Kouvolan seudulla ovat lisänneet tuotantoaan sekä tuotannon jalostusarvoa. Koulutusverkosto toimii tiekartan mukaisesti ja tuottaa osaajia yrityksille. Yritykset ovat saaneet pätevää työvoimaa sekä toteuttaneet useita kohteita, joista koulutetut sekä täydennyskoulutetut ovat saaneet työtä. Opetuksen, tutkimuksen ja kehityksen kautta yritykset osaavat hyödyntää uutta tietoa ja osaajia innovaatioiden kaupallistamisessa ja liiketoiminnassaan.
Koulutusorganisaatioista on syntynyt spin-off – yrityksiä eri sektoreille. Kehittyvä yritystoiminta investoi edelleen tutkimukseen ja innovointiin.
Kouvolan kaupungin kanssa sopimussuhteessa olevien oppilaitosten tutkimus-, kehitys- ja opetustyö suuntautuu kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti elinkeinotoimintaa ja yrityksiä palvelevalla tavalla.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa
Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan, Helsingin
Kunnat: Kouvola, Kotka, Espoo

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 179 382€
2 Ostopalvelut 5 000€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 43 053€
Kustannukset yhteensä 227 435€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 227 435€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 159 204 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 54 327 € (23,9%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 13 904 € (6,1%)
Rahoitus yhteensä 227 435 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeen tavoitteet puurakentamisen tutkimus-, osaamis-, innovaatio- ja koulutuskeskittymän kehittämisestä ovat maakunnan kehittämisen kannalta kannatettavia. Tämän hankehaun teemoihin se ei kuitenkaan sovi. Kymenlaakson Liitto on myöntänyt rahoitusta samaan kokonaisuuteen kuuluvalle Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja
toimintaverkosto -hankkeelle.

 

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä ja Jussi Lehtinen poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Biotalouden vertikaalinen koulutusyhteistyö -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.