Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
PELILLISIÄ ANALYTIIKKASOVELLUKSIA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN TUEKSI

Hakemusnumero 300236
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys
Osatoteuttajat: Helsingin yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2017

Hankkeen sisältö
Ympäristötutkimus tuottaa kiihtyvällä tahdilla uutta tietoa siitä, miten ekosysteemit toimivat ja millaisia vaikutuksia ihmisellä on elinympäristöönsä. Tieteellisen tutkimuksen yhtenä keskeisenä tarkoituksena on tuottaa yhteiskunnallisesti hyödyllistä tietoa, joka on hyödynnettävissä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Viranomaisten ja päättäjien tyypillisesti pohtimat kysymykset vaativat suurten tietomäärien ja niihin liittyvien epävarmuuksien hahmottamista, erityyppisen tiedon yhdistämistä sekä erilaisten skenaarioiden muodostamista näiden pohjalta. Tässä erilaiset olemassa olevaa dataa ja malleja yhdistävät tekoälytyökalut voisivat olla suureksi avuksi. Monissa tutkimushankkeissa onkin kehitetty malleja ja työkaluja, jotka on tarkoitettu nimenomaan ihmisaivojen tueksi ja ajattelun apuvälineeksi - jotta ympäristön käyttöä ja suojelua voitaisiin arvioida ja suunnitella mahdollisimman järkevästi ja tietoperusteisesti (engl. “informed decision making”). Vaikka kehitetyt analyysisovellukset ovat tyypillisesti herättäneet runsaasti mielenkiintoa potentiaalisissa loppukäyttäjätahoissa, niiden päätyminen käyttöön on ollut marginaalista.

Hankkeen tavoitteena on löytää toimivia ja innovatiivisia ratkaisuja älytyökalujen käytännön toteutukselle, jotta tutkimustietoa voitaisiin paremmin hyödyntää ympäristön käytön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tutkimme, millaisin käytännön toimintatavoin ja teknisin ratkaisuin jatkossa voitaisiin kehittää sovelluksia, jotka olisivat paremmin kohderyhmien käytettävissä. Selvitämme erilaisten olemassa olevien työkalujen avulla loppukäyttäjien näkemyksiä siitä, millaiset ratkaisut helpottavat käyttöä ja ymmärtämistä. Arviointinäkökulmina käytetään esim. sovellusten visuaalisuutta ja interaktiivisuutta, läpinäkyvyyttä logiikan ja epävarmuuksien suhteen sekä käytön nopeuden ja yksinkertaisuuden merkitystä. Huomiota kiinnitetään myös siihen, miten loppukäyttäjät haluaisivat osallistua työkalujen kehitystyöhön. Tulosten pohjalta ympäristötutkijoista, mallintajista ja peliosaajista koostuva konsortio kehittää innovatiivisia käytännön ratkaisuja ja menetelmiä, joilla tarpeisiin voitaisiin vastata. Lopputuotteena syntyy innovatiivisia esimerkkisovelluksia sekä kirjallisia raportteja ja artikkeleita hankkeen tuloksista.

Hankkeessa yhdistyvät tieteellinen huippuosaaminen, ympäristö-, tilasto- ja paikkatieto-osaaminen, pelialan suunnittelu ja toteutus sekä liiketoiminta ja pk-yritykset. Tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja pelialan osaajien välisen vuoropuhelun toivotaan tuottavan uusia näkökulmia ja käytännön ratkaisuja ympäristösektorin älysovellusten kehittämisen haasteisiin. Samalla pelialan tuotteille ja osaamiselle etsitään sovelluskohteita, jotka toisivat alan yrityksille lisäarvoa ja uusia ideoita liiketoimintaan.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Uusimaa
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Helsingin
Kunnat: Kotka, Helsinki

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 697 446€
2 Ostopalvelut 40 000€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 4 000€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 167 392€
Kustannukset yhteensä 908 838€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 908 838€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 636 188 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 208 997 € (23%)
3 Muu julkinen rahoitus 38 107 € (4,2%)
4 Yksityinen rahoitus 25 546 € (2,8%)
Rahoitus yhteensä 908 838 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeeseen on saatu mukaan kattavasti asiaan liittyviä organisaatioita ja tuloksena syntyvää uudenlaista tutkimus-, osaamis- ja innovaatioverkostoa, jossa on toimijoita sekä ympäristötukimuksen että peliteollisuuden alalta pidetään erittäin kiinnostavana uuena avauksena. Hankkeen tavoitteet ovat sekä rakennerahasto-ohjelman että Kymenlaakson
maakuntaohjelman mukaisia. Hankkeen kustannukset ovat toimenpiteisiin nähden varsin suuret. Haetun tuen määrän ja hankkeen saamien arviointipisteiden vuoksi hanketta ei esitetä rahoitettavaksi Kymenlaakson Liiton kehyksestä.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Mika Perttunen ja Jussi Lehtinen poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Pelillisiä analyytiikkasovelluksia ympäristösuunnittelun tueksi -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.