Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
LAIVOJEN ENERGIAKATSELMUKSIEN KEHITYS - LEKK

Hakemusnumero 300198
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2015

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on tehdä selvitys laivojen energiataseen arviointiin sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Menetelmän pohjana toimivat Motivan energiakatselmusmallit ja IMO:n energiatehokkuussuunnitelma (SEEMP), joita on tarkoitus soveltaa laivaympäristön vaatimuksiin. Tällä selvityksellä, johon liittyy kirjallisuustutkimusta, haastatteluja ja alustavia katselmuskäyntejä laivoilla, saadaan kartoitettua laivojen erikoisvaatimukset sekä tarvittavat lisämittalaitteet ja -tarvikkeet energiakatselmuksia tehtäessä.

Tuloksena saadaan selvitys merkittävistä kulutuskohteista ja kohteista, jotka vaativat lisämittauksia kulutuksen selvittämiseksi. Selvitys myös tuottaa tietoa laivojen erikoisominaisuuksista, jotka tulee huomioida energiatehokkuutta arvioitaessa. Selvityksen aikana luodaan myös konsortio hankkeen tuloksien kautta luotavaan pilotointiprojektiin, jonka rahoituksen toteutuessa tehdään esille nousseet tarvittavat mittaukset sekä katselmoinnit laivoilla ja luodaan menetelmäohje laivojen energiakatselmuksiin.

Laivojen energiakatselmoinnilla ja siitä seuraavalla energiasäästöillä on suora vaikutus laivan polttoainekulutukseen ja tätä kautta polttoainekustannuksiin. Polttoainekulutuksen pienentäminen johtaa myös pienempään yksikköpäästöön kuljetussuoritetta kohden jolloin alueen päästökuorma pienenee samassa suhteessa.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan
Kunnat: Kotka

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 64 440€
2 Ostopalvelut 20 000€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 10 000€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 15 466€
Kustannukset yhteensä 109 906€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 109 906€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 76 934 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 32 972 € (30%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 109 906 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeessa on tarkoitus luoda kokonaisvaltainen laivojen energiakatselmuksen menetelmäohjeen sisällysluettelo, jonka avulla laivojen energiakatselmus voidaan kustannustehokkaasti suorittaa. Hanke sopii rakennerahasto-ohjelmaan (arviointipisteet 35/60), mutta ei hakukierroksen teemoihin.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Laivojen energiakatselmuksen kehitys - LEKK -hankkeen hylkäämistä ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.