Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
KONESALIPALVELUYRITYSTEN KEHITTÄMINEN KYMENLAAKSOON

Hakemusnumero 300364
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: European Business Innovation Center Kymi Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 14.8.2014
Päättymispäivämäärä 11.8.2017

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on luoda Kymenlaakson paikallinen palvelukonesali keskittymä, joka tuottaisi pilvipalveluja etelä -Suomeen.

Palvelukonsali hyödyntäisi metsäteollisuudelta tyhjäksi jääneitä tiloja. Googlen sijoittuminen Summan entiseen paperitehtaaseen ja tieteen tietotekniikkakeskuksen sijoittuminen Kajaanin entiseen paperitehtaaseen osoittaa metsä ja paperiteollisuuden tilojen hyvän soveltuvuuden tähän tarkoitukseen.

Metsäteollisuus on tarvinnut samoja tuotantotekijöitä kuin mitä konesalit tarvitsevat. Suuren määrän sähköä ja vettä. Konesalit käyttävät vettä tietokoneiden jäähdytykseen ja piirilevyt kuluttavat paljon sähköä.

Kymenlaaksossa on vahva sähkön runkoverkko ja konesaliyrityksille voidaan järjestää Tier 4 tason sähkönsyöttö. Metsäteollisuuden tiloissa on valmiina pumppu ja putkistokapasiteettia jäähdytsveden siirtoon. Tilat ja tontit sijaitsevat Kymijoen rannalla. Kymijoesta saadaan vihreää sähköä, sillä esimerkiksi Voikkaalla on useita sähköä tuottavia turbiineja ja tuottavat yhteensä 75 MW sähköä.

Kymenlaakso sijaitsee verrattain lähellä kansainvälistä lentokenttää ja sinne on myös nopea junayhteys Venäjältä.

Hankkeessa muodostetaan alan yrittäjyystyyppinen hautomo, johon kootaan alan yrittäjiä ja pääomarahoittajia muodostamaan co-location tyyppinen palvelinkeskus kasvaville cloud palveluille. Konsortio rakentaa liiketoimintamallin jolla keskisuuuret yritykset voivat sijoittaa haluamansa tuotannonohjausprosessit pilvipalveluihin.

Hankkeen aikana muodostetaan konsortio, joka hakee euroopan komission rahoitusta palvelukeskustyyppisen pilvipalvelu -keskittymän luomiseen ja testaamisen.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan
Kunnat: Kouvola, Kotka, Hamina, Iitti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 873 000 €
2 Ostopalvelut 350 000 €
3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0
4 Matkakustannukset 270 000 €
5 Kone- ja laiteinvestoinnit 130 000 €
6 Rakennukset ja maa-alueet 0
7 Muut kustannukset 30 000 €
8 Välilliset kustannukset 0
Kustannukset yhteensä 1 653 000 €
9 Tulot 300 000 €
Nettokustannukset yhteensä 1 353 000 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 1 056 210 € (78,1 %)
2 Kuntien rahoitus 296 790 € (21,9 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 1 353 000 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke tukee maakuntaohjelman tavoitetta ict-alan ja erityisesti datakeskustoiminnan kehittämiseksi. Hankkeen budjetti on kuitenkin ylimitoitettu toimenpiteisiin nähden. Kymenlaakson Liitolla ei ole riittävää myöntövaltuutta hankkeen rahoittamiseksi.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Konesalipalveluyritysten kehittäminen Kymenlaaksoon -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.