Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
CO-GROW - KASVUHAKUISTEN OPISKELIJALÄHTÖISTEN YRITYSTEN SYNNYTTÄMINEN YRITTÄJÄMÄISESSÄ INNOVAATIOIDEN EKOSYSTEEMISSÄ

Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2017

Hankkeen sisältö
Päätavoite on kasvuhakuisten korkeakouluopiskelijapohjaisten innovaatioiden ja yritysten synnyttäminen (erityisesti ICT- ja pelialoilla, hyvinvointi- ja muissa palveluissa).
Osatavoitteena on alueen innovaatiorakenteiden ja -prosessien tutkiminen sekä alueen yrittäjämäisen ekosysteemin toimijoiden yhteistyön, osaamisen ja näkemyksen kehittäminen päätavoitetta tukevaksi. Osatavoitteena on kasvuhakuisen tietointensiivisen ja kansainvälistyvän yritystoiminnan ja palveluyrittäjyyden luomista edistävän yrittäjyysdiplomin valmistelu.

Päätoimenpiteet:
1) Kaksi avointa 2-vuotista kasvuyrittäjyysprosessia (20-40 opiskelijaa per prosessi, yksi Kouvolan seudulla ja yksi Kotka-Hamina seudulla)
2) Alueen yrittäjämäisen innovaatioekosysteemin toimijoiden yhteisperehdyttäminen kasvuhakuisen ja kansainvälistyvän liiketoiminnan synnyttämiseen ja tukemiseen osana kasvuyrittäjyysprosesseja sekä yrittäjyysdiplomin valmistelu toimijoiden yhteisen näkemyksen pohjalta.
3) Jatkuva toimintatutkimuksellinen seuranta- ja arviointitutkimus kasvuyrittäjyysprosessin onnistumisesta sekä alueen yrittäjämäisen innovaatioekosysteemin kehittymisestä
4) Projektin hallinto ja tiedottaminen sekä alueen yrittäjämäisen ekosysteemin markkinointi seuranta- ja arviointitutkimuksen tulosten avulla

Tulokset
1) 15-20 uutta yritystä, joista 2-4 yritystä kasvavaa ja selvä kasvuyrityspotentiaali (ulkopuolisen rahoituksen määrä, 1. ja 2. toimintavuoden kasvu)
2) uusi korkeakouluopiskelijapohjainen kasvuyrittäjyyden toimintamalli ja valmius aloittaa sen mukaiset avoimet yrittäjyysdiplomiopinnot ja valmius kehittää prosessista myös koulutusvientituote
3) alueen kasvuyrittäjyyttä tukevan ekosysteemin vahvistuminen; alueen yittäjämäisen innovaatioekosysteemin toimijoiden, etenkin hankkeen yhteistyökumppaneiden, yhteinen kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävä näkemys ja toimintavalmius omissa organisaatioissaan ja verkostoissaan
4) kansainvälinen seuranta- ja arviointitutkimus, joka lisää alueen yrittäjämäisen innovaatioekosystemmin kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Virolahti, Kouvola, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 420 000 €
2 Ostopalvelut 221 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 6 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 6 000 €
6 Flat rate 100 800 €
Kustannukset yhteensä 753 800 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 753 800 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 527 660 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 208 140 € (27,6 %)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 18 000 € (2,4 %)
Rahoitus yhteensä 753 800 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke on ohjelman mukainen. Kymenlaakson Liiton myöntövaltuus ei riitä projektin rahoittamiseen. Projektin teema sopii hyvin myös Central-Baltic-ohjelmaan, josta hakijaa kehoitetaan hakemaan rahoitusta.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Estiyksen mukaan.

Jussi Lehtinen poistui paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Co-Grow - Kasvuhakuisten opiskelijalähtöisten yritysten synnyttäminen yrittäjämäisessä innovaatioiden ekosysteemissä -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.