Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
GAME BREWERY

Hakemusnumero 300506
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Cursor Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy
Toimintalinja
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite
1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Alkamispäivämäärä
1.1.2015
Päättymispäivämäärä
31.12.2017

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on Suomen pelialan osaamisen, yritystoiminnan, markkinoinnin sekä hautomo- ja kiihdyttämötoiminnan kehittäminen maakuntien välisenä laajamittaisena yhteistyönä.

Game Brewery hankkeen tavoitteena on
- kehittää hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa
- jakaa hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä
- kartoittaa ja kontaktoida pelialan yrityksille soveltuvia kansainvälisiä ja kotimaisia julkisia ja yksityisiä rahoitusinstrumentteja
- luoda viitekehys, jossa myös rahoitukseen liittyvä neuvonta on saatavissa yritysten käyttöön
- kehittää yrityslähtöisesti pelialan osaamista huomioiden eri kehitysvaiheissa olevien yritysten ja tiimien tarpeet
- markkinoida pelialan yhteisöä, siihen kuuluvia yrityksiä ja tiimejä sekä muita sidosryhmiä tai organisaatioita

Eri maakunnissa on aiemmin tehty osittain päällekkäisiä toimintoja pelialan kehittämisessä, jolloin saavutettu kokonaishyöty on väistämättä jäänyt pienemmäksi kuin mitä niihin panostetuilla resursseilla olisi voitu saavuttaa. Tämän hankkeen myötä päällekkäiset toiminnot eri maakunnissa vähenevät ja saavutetaan huomattavia synergiaetuja. Lisäksi maakuntien välillä pystytään tämän hankkeen avulla jakamaan tietoa ja hyviä käytäntöjä eri kehittämistoimista ja niiden tuloksista, jolloin toiminta edelleen tehostuu ja tulokset paranevat valtakunnallisesti.

Toimenpiteet työpaketeittain, jotka seuraavat yhteistyössä maakuntien pelitoimialan kehittäjäorganisaatioiden kanssa sovittua järjestystä.

WP1: Kansainväliset markkinointimatkat. Hankkeen kansainvälisiin b2b-eventteihin suunnatut markkinointimatkat järjestetään yhteisen suomalaisen brändin alla. Yritykset voivat osallistua tapahtumiin yhteisesittelyalueen sisällä. Päävastuullisena toteuttajana Cursor, osatoteuttajana Kinno.

WP2: Investointimatkat ja bootcamp -valmennus. Yritysten avustaminen siemenrahoitus- ja A-rahoituskierroksen toimenpiteissä sekä investointitapahtumien järjestäminen. Työpaketin toimenpiteet sisältävät myös yrityksille ja uusille, perustamisvaiheessa oleville tiimeille järjestettävät rahoitus- ja markkinointi-bootcampit. Päävastuullisena toteuttajana Cursor, osatoteuttajana Kinno.

WP3: Asiantuntijapalvelut ja osaamisen kehittäminen. Ympäri Suomea järjestetään workshoppeja sekä roadshow-tapahtumia niin etäyhteyksin kuin paikan päällä toteutettuina. Toiminnan etuna on mm. eri verkostojen laaja hyödyntäminen. Asiantuntijavaihtoja ja -valmennusta tehdään peliyritysten ja muiden organisaatioiden sisällä. Päävastuullisena toteuttajana Kouvola Innovation ja osatoteuttajana Cursor.

WP4: Toimintaympäristön kehittäminen. Pelialan kiihdyttämön sekä hautomotilojen ja hautomomallin kehittäminen yhdessä kansallisella tasolla. Toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on pelikehitystilojen kehittäminen sekä yritysten ja pelikehitystiimien kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen. Toimenpiteillä mahdollistetaan pelituotantoteknologian saatavuus yritysten ja tiimien käyttöön. Päätoteuttajana Cursor ja osatoteuttajana Kouvola Innovation.

WP5: Hallinto, tiedotus ja markkinointi. Suunnitellaan ja toteutetaan tiedotusta sekä markkinointia, joka suuntautuu niin ulkomaille kuin kotimaahankin. Hankkeen kokonaishallinto. Päävastuullisena toteuttajana Cursor, osatoteuttajana Kinno.

Horisontaalisista periaatteista hanke vaikuttaa positiivisesti ennen kaikkea paikallisen pelialan yritysten liiketoimintaosaamiseen eli paikallisen elinkeinorakenteen kestävään kehittämiseen. Tietokonepelien tekeminen pohjautuu tuotekehitykseen, jossa käytetään raaka-aineena ainoastaan henkistä pääomaa.
Syntyvät tuotteet ovat digitaalista sisältöä eli ne ovat aineettomia.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koko Kymenlaakson alueen pelialan yhteisöön.

Tulokset:
Tuloksena hanke tuottaa uusia pelialan yrityksiä ja työpaikkoja sekä myötävaikuttaa pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä osaamisen kehittymiseen niin yrityksissä kuin muissakin organisaatioissa. Markkinointitoimenpiteiden välillisenä tuloksena yritykset saavat uusia projekti-, julkaisu- tai kustannussopimuksia. Investointimatkojen ja -tapahtumien tuloksena yritysten rahoituskelpoisuus paranee ja ne saavat uusia rahoitussopimuksia tai investointeja. Koko pelialan yhteisön osaaminen kehittyy asiantuntijapalvelujen hyödyntämisen, valmennuksen ja asiantuntijavaihtojen myötä. Lisäksi pelialan toimintaympäristö kehittyy, mikä mahdollistaa paremmat pelien tuotantoedellytykset uusille ja jo toimiville yrityksille. Lisäksi toimenpiteiden myötä alueen peliala integroituu vahvemmin kansalliseen pelitoimialan yhteisöön. Hankkeen tuloksien yhteisvaikutus on myös huomattavasti merkittävämpi kuin yksin toimiessa.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso, Etelä-Karjala
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lappeenrannan
Kunnat: Kotka, Hamina, Iitti, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 556 584 €
2 Ostopalvelut 206 900 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 9 000 €
6 Flat rate 133 581 €
Kustannukset yhteensä 906 065 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 906 065 €

Rahoitus, Yhteensä €, Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 634 244 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 148 237 € (16,4%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 123 584 € (13,6%)
Rahoitus yhteensä 906 065 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta

Kymenlaakson peliklusteri on kehittynyt nopeasti. Maakuntaan on syntynyt useita uusia pelialan yrityksiä. Game Brewery -hanke tuottaa pelialan hautomomallin, johon sisältyy sekä hautomo että kiihdyttämötoimintaa. Hautomomallia voidaan jatkossa toteuttaa kaikissa maakunnissa. Yhteisen maabrändin avulla Suomen peliteollisuus näyttäytyy yhtenäisenä vahvana kokonaisuutena, ja se voi verkottua myös muiden maiden keskeisiin hautomoihin ja kiihdyttämöihin. Hanke on saanut arvioinnissa pisteet 41/60 ja vastaa haun teemaa Uudet ICT -alan avaukset.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen. Hankkeen tukikelpoisista kustannuksista on neuvoteltava hakijan kanssa ennen rahoituspäätöksen tekemistä.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Harri Kivelä ja Petri Tolmunen poistuivat paikalta asian käsittelyn ajaksi.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Game Brewery -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 634 244 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.