Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
OIKAISUVAATIMUS MAAKUNTAHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 26.8.2019 §86 KOSKIEN KYMENLAAKSON LIITON SIJAINTIA (ELOMAA)

Jari Elomaa Kotkasta on 13.9.2019 saapuneella kirjeellä jättänyt seuraavan oikaisuvaatimuksen:

Oikaisuvaatimuksen kohde:
Kymenlaakson Liiton hallituksen päätös 26.8.2019 § 86

Vaatimus:
Vaadin, että Kymenlaakson liiton päätös 26.8.2019 § 86 Kymenlaakson liiton Kotkassa sijaitsevan viraston toimintojen siirtämisestä Kouvolaan kumotaan epätarkoituksenmukaisena ja taloudellisesti kestämättömänä ja em. toiminnot pysytetään edelleen Kotkan kaupungissa.

Perustelut:
Kymenlaakson liitto on valmistellut hallintonsa toimintojen sijoittamista Kouvolaan osana sote- ja maakuntahallinnon valmisteluja. Maakuntahallinnon esivalmistelussa (2016) on kirjattu, että tuleva maakuntahallinto sijoittuisi Kouvolaan. Maakuntahallinnon muuttamista Kouvolaan on valmisteltu keväällä 2019 ikään kuin em. uudistus olisi toteutunut.

Eduskunta ei hyväksynyt maakuntalainsäädäntöä, väliaikaiset valmisteluelimet lakkautettiin ja väliaikainen lisähenkilöstö irtisanottiin.

Maakuntahallituksen esittelytekstissä perustellaan toimintojen muuttoaikeita sillä, että toimitilat Karhulassa ovat käyneet ahtaiksi; lähiarkiston määrä on kasvanut ja liitto on henkilökunnaltaan Suomen pienin maakunnan liiton toimisto. Lisäksi liitto perustelee Kouvolaan sijoittautumista lisääntyneellä yhteistyöllä Ely-keskuksen kanssa.

Maakuntajohto on neuvotellut väljempien tilojen vuokraamisesta Kouvolasta Hovioikeuden entisistä tiloista. Sen lisäksi on ollut tarkoitus järjestää Kotkaan sivutoimipiste. Henkilöstö, joka on pääosin Kotkasta, ryhtyisi kulkemaan työmatkojaan Kotka-Kouvola -välille.

Maakuntaliiton kansliatoiminnot sijaitsevat vuokratiloissa, joissa vuokra on tällä hetkellä hyvin edullinen, 5,90 eur/m2 (Maakuntatalo).

Kokonaisuudessaan suunnitellut tilajärjestelyt tulevat aiheuttamaan Kymenlaakson liitolle huomattavat lisäkustannukset. Nykyinen tilakustannus on 83292 eur/vuosi ja muutosten jälkeen 142559 eur/vuosi.

Liiton jäsenkunnat karsivat kulujaan ja luopuvat mahdollisuuksien mukaan tarpeettomista tiloistaan. Toimitilojen suhteen suunta on toinen kuin Kymenlaakson liitolla. Sen takia on vaikea ymmärtää liiton kustannusten kasvattamista.

Näkemykseni mukaan Kymenlaakson liitto voi etsiä uudet tilat Kotkasta, jos nykyiset tilat ovat sen toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaiset. Samalla liiton tulee kuitenkin huolehtia siitä, että tiloja ei tarpeettomasti varat satunnaiselle lisähenkilöstölle ja että liitto käyttää tehokkaasti tilojaan. Etätyön laaja käyttö on täysin nykyaikaa ja se on sekä kunnissa että valtion hallinnossa, mm. Ely-keskuksissa, laajassa käytössä. Myös skype-yhteyksien hyödyntäminen vähentää tarvetta henkilökohtaisiin tapaamisiin. Nämä seikat ja niiden hyödyntäminen yleenså vähentävät tilatarvetta.

Uusia tiloja arvioitaessa on huomioitava, että liiton tilakustannukset eivät saa kohtuuttomasti nousta kuten maakuntaliiton 26.8.2019 § 86 tekemän päätöksen mukaan on tapahtumassa.

Maakuntaliiton hallituksen päätös on täysin ristiriidassa Hiilineutraali-Kymenlaakso tavoitteiden kanssa.

Tämän vuoksi vaadin, että päätös Kymenlaakson liiton Kotkassa sijaitsevan viraston toimintojen siirrosta Kouvolaan kumotaan ja että viraston toiminnot pysytetään edelleen Kotkassa.

**************

Vastineena oikaisuvaatimuksessa esitettyjen seikkojen johdosta todetaan seuraavaa:

Kymenlaakson maakuntahallitus on toimivaltainen päättämään liiton toimintojen sijainnista riippumatta sote- ja maakuntauudistusvalmistelun päättymisestä.

26.8.2019 maakuntahallituksen esityslistan liitteenä olleessa diasarjassa nykyisen maakuntatalon (Karhulantie 36 B, 48600 Kotka) vuokrahinnaksi on ilmoitettu vuokrasopimuksen mukainen 5,90 €/m2. Hovioikeudentalon (Hovioikeudenkatu 6) vuokrataso on 8 € / m2 sisältäen sähkön ja lämmityksen. Laivurinkatu 7:n vuokrataso on 8,50 €/m2 sisältäen lämmityksen. Vuokralainen maksaa sähkökulut. Sähkökulujen suuruus ei ole vielä tiedossa.

Maakuntatalon vuokran lisäksi vuokralainen (liitto) maksaa itse lämmityksen ja sähkön, jotka kulut huomioiden maakuntatalon vertailukelpoinen neliökulu on 8,64 €/m2.
Vuokrasopimusluonnosten pohjalta tarkistetut liiton toimitilakustannukset vuonna 2020 olisivat 145 812 € (+Laivurinkatu 7:n sähkökulut). Maakuntatalon todelliset nykyiset liiton toimitilakustannukset lämmitys- ja sähkökulut huomioiden ovat 101 292 €. Kesäyliopiston tilojen laajennus Pasaatissa huomioiden toimitilakustannukset olisivat olleet 131 052 €.
Maakuntahallituksen päätöksen 26.8.2019 mukaiset toimitilakustannukset 145 000 € on sisällytetty maakuntahallitukselle 7.10.2019 esiteltävään vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmaan. Kuntamaksuihin vuodelle 2020 ei esitetä korotusta. Taseessa olevasta ylijäämästä esitetään jäsenkunnille palautettavaksi 190 000 €.

Liiton toiminnot on tarkoitus sijoittaa Kotkan ja Kouvolan kaupunkien osoittamiin tiloihin.
Etätyömahdollisuudesta on käyty henkilöstön kanssa yt-neuvottelut. Skype-yhteydet on liiton henkilökunnan käytössä.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn johdosta maakuntahallitus toteaa, että muuttopäätös ei vaaranna liiton varsinaisen toiminnan toimintaedellytyksiä. Hiilijalanjäljen kasvu on suhteellinen mittari, koska vastaavasti asiointiliikenne Kouvolan seudulla lyhenee. Myös sivutoimipiste Kotkan Laivurinkadulla on Etelä-Kymenlaaksossa lähellä ja hyvin saavutettavissa, myös rautateitse.

Kuntalain134 §:ssä on oikaisuvaatimusta koskeva säännös. Oikaisuvaatimuspäätöksen sisällöstä säädetään hallintolain 43, 44 ja 49g §:ssä. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus toteaa, että oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia uusia perusteita, joiden johdosta 26.8.2019 tehty maakuntahallituksen päätös pitäisi muuttaa.

Maakuntahallitus hylkää Jari Elomaan esittämän oikaisuvaatimuksen.