Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
OIKAISUVAATIMUS MAAKUNTAHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 26.8.2019 §86 KOSKIEN KYMENLAAKSON LIITON SIJAINTIA (PIRINEN JA SOARES)

Kaupunginvaltuutettu Riku Pirinen ja kaupunginvaltuutettu Kim Soares Kotkasta ovat 11.9.2019 saapuneella kirjeellä jättäneet seuraavan oikaisuvaatimuksen:

Oikaisuvaatimus maakuntahallituksen päätökseen 26.8.2019 §86 koskien Kymenlaakson Liiton sijaintia
 

Me allekirjoittaneet vaadimme, yhdessä ja erikseen, maakuntahallitusta oikaisemaan kokouksessaan 26.8.2019 tekemän päätöksen § 86 Kymenlaakson liiton hallinnon sijainnista. Oikaisuvaatimuksen ensisijainen tarkoitus on pysyttää Kymenlaakson liiton toimiston nykyinen sijainti ennallaan ja toissijaisesti korjata päätöksenteossa syntyneet virheet.

Katsomme, että päätöstä tehtäessä maakuntahallitus on ylittänyt toimivaltansa, päätös on lainvastainen ja se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Rikotut säädökset ovat perustuslaki, hallintolaki, kuntalaki, laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä Kymenlaakson liiton oma hallintosääntö ja perussopimus.

Maakuntahallitus on ylittänyt toimivaltansa
Hallintosäännön (VI luku) ja perussopimuksen (19 § 1 mom) mukaan maakuntavaltuusto päättää talousarviosta ja samoin kuntalain 14 § määrää valtuustoon tehtäväksi talousarvion ja suunnitelman laadinnan. Maakuntajohtaja on maakuntahallituksen kokouksessa 3.12.2018 ko. asian esittelykohdassa todennut "että koska maakuntalainsäädäntöä ei ole eduskunnassa hyväksytty, ei asiaa ole tulossuunnitelmassa huomioitu ja tulossuunnitelma on tehty vuosille 2019-2022". Tulossuunnitelmalla tarkoitetaan maakuntaliiton talousarviota ja suunnitelmaa, näin ollen päätöksellään 26.8.2019 maakuntahallitus on sitonut talousarviovaroja vuodelle 2020 päättäessään siirtää liiton toimiston Kouvolaan kalliimpiin vuokratiloihin jo ilmeisesti 1.12.2019 (pöytäkirja 3.6.2019). Siirtopäätös pitää purkaa ja maakuntavaltuusto päättää talousarvion 2020 yhteydessä mahdollisesta siirrosta päättäessään ko. toimintaan tarvittavasta määrärahasta.
 
Päätös on lainvastainen
Päätöksellään maakuntahallitus on rikkonut:
kuntalain 1 §
Lainkohdan mukaan "Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla."
Siirtopäätös on taloudellisesti nykyjärjestelyä kalliimpi ja vaarantaa Liiton varsinaisen toiminnan toimintaedellytyksiä. Liiton toimiston palvelut pitää järjestää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kestävää ei ole se että valtaosan työtekijöitä työpaikka muuttuu ja työmatkaliikenne kasvaa näin huomattavasti lisäten alueellista hiilijalanjälkeä. Päätös ei myöskään vastaa maakuntaohjelman linjausta hiilineutraalista Kymenlaaksosta.

Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17§
2 ja 12 mom mukaan maakuntaliiton pitää mm. kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja edistää kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä. Maakunnan elinkeinoelämän ja asukkaiden pääpaino on Etelä­Kymenlaaksossa varsinkin litin vaihtaessa maakuntaa v. 2021; toimiston siirtyminen ei vastaa lain tarkoitusta.

perustuslaki 121§
Maakuntahallituksen päätös on syntynyt tilanteessa, jossa Kouvolasta valituilla maakuntahallituksen jäsenillä on ollut tilapäinen enemmistö. Kunnilla on kuitenkin itsehallinto ja perustuslain lähtökohta on, että kuntien yhteistoiminnassakaan yksikään kunta ei voi saada niin suurta määräämisvaltaa, että pystyisi määräämään päätöksen sisällön. Päätös pitää tehdä uudelleen tilanteessa, jossa yhden kunnan edustajilla ei ole yksin päätösvaltaa.

Päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä
Maakuntaliiton pöytäkirjan mukaan kokoukseen 26.8.2019 ovat osallistuneet seuraavat maakuntahallituksen jäsenet; pj. Helminen Harri, I vpj. Elomaa Jari, II vpj. Lehtomäki Maija, Korpivaara Pekka, Käki Jari, Nykänen Marjatta, Rautamaa Eeva, Spies Kaisa, Virtanen Sami, Välipakka Pentti.

Maakuntahallituksen jäsenistä Helminen, Käki ja Spies ovat myös Kouvolan kaupunginhallituksen jäseniä ja Nykänen kaupunginhallituksen varajäsen. Koska §86 (26.8.2019) on syntynyt Kouvolan kaupunginhallituksen aloitteesta (maakuntajohtajan esittelyteksti 3.12.2018) ja se tuo erityistä etua Kouvolan kaupungille, merkittävien liiton hallinnon tiloista saatavien vuokratulojen muodossa, olisi em. jäsenten pitänyt todeta olevansa esteellisiä käsittelemään asiaa ja poistua kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi (hallintosääntö § 114 sekä Hallintolaki 243/2003 §27 ja § 28 ). Kokousta olisi näin ollen pitänyt johtaa ko. asian käsittelyn ajan I vpj Elomaa. Huomautettakoon, että liiton sidonnaisuusrekisteri on epätäydellinen erityisesti kuntien luottamustehtävien osalta. 

**************

Vastineena oikaisuvaatimuksessa esitettyjen seikkojen johdosta esitetään seuraavaa:

1. Maakuntahallitus on ylittänyt toimivaltansa                        
Kuntalain (410/2015) 14 §:ssä ja perussopimuksen 19 §:n 1 momentissa määritellään yhdeksi valtuuston tehtäväksi mm. päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
Kuntalain 110 §:n 4 momentin mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Maakuntavaltuusto on 3.12.2018 hyväksynyt tulossuunnitelman vuosille 2019 – 2022. Tulossuunnitelman käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti toimintakatteen (ns. määräraha) neljälle tehtäväalueelle, jotka ovat Luottamushenkilöhallinto, Virasto, Projektit ja Kesäyliopiston johtokunta/Kesäyliopisto. Maakuntahallitus on 21.1.2019 hyväksynyt käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2019.
Viraston ja kesäyliopiston johtokunnan nettomääräinen toimintakate/määräraha kumpikin erikseen sisältää muun muassa toimitilojen vuokrakustannukset, jotka ovat osa operatiivista tehtävien hoitamiseen liittyvää kulua.
Toimitilojen vuokraus on osa liiton operatiivista toimintaa, jonka osalta päätösvalta määritellään hallintosäännön 47 §:n ja maakuntahallituksen 22.5.2017 tekemän päätösvallan siirtopäätöksen puitteissa.
Perussopimuksen 22 §:n 1 momentin mukaan maakuntahallitus tekee yhtymän puolesta sopimukset.
Maakuntahallituksella on perussopimuksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti sekä vuoden 2019 käyttötaloussuunnitelman ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman puitteissa toimivalta päättää toimitilojen vuokrauksesta eikä maakuntahallitus ole täten ylittänyt toimivaltaansa.
Todettakoon myös, että toimitilojen vuokrasopimuksiin sisältyy sopimusten irtisanomisehdot, mikäli määrärahamuutokset tai muut syyt edellyttävät muutoksia toimitilaratkaisuissa.
Maakuntahallituksella oli oikeus päättää liiton toimipaikan pää- ja sivutoimipisteistä myös siinä tilanteessa, ettei sote- ja maakuntauudistus toteutunut riippumatta 3.12.2018 maakuntahallituksen pöytäkirjassa olleesta esittelytekstistä. 3.12.2018 ei vielä ollut tiedossa maakuntauudistusvalmistelun päättyminen keväällä 2019.


2. Päätös on lainvastainen
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymään ei sovelleta kuntalain 1 §:ää. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn johdosta maakuntahallitus toteaa, että muuttopäätös ei vaaranna liiton varsinaisen toiminnan toimintaedellytyksiä. Hiilijalanjäljen kasvu on suhteellinen mittari, koska vastaavasti asiointiliikenne Kouvolan seudulla lyhenee. Myös sivutoimipiste Kotkan Laivurinkadulla on Etelä-Kymenlaaksossa lähellä ja hyvin saavutettavissa, myös rautateitse.
Maakuntahallitus toteaa oikaisuvaatimuksessa esitetyn johdosta, että elinkeinoelämän ja asukkaiden pääpaino on suhteellista, koska Kouvola on kuitenkin maakunnan suurin kaupunki. Lisäksi Kouvolassa sijaitsevat muut viranomaiset ja yhteydet muualle Etelä-Suomeen tukevat hallinnon sijoittumista lähelle toisiaan. Maakunnassa on kaksi seutukuntaa, joiden molempien aluekehityksestä ja alueidenkäytöstä Kymenlaakson liitto omalta osaltaan edelleen huolehtii.
Kunnallisvaltuustojen hyväksymän kuntayhtymän perussopimuksen 21 §:n mukaan maakuntahallitusta valittaessa noudatetaan kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien (puolueiden ja valitsijayhdistysten) kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät. Perussopimuksen 22 §:n mukaan maakuntahallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset.
Alueiden kehittämisestä annetun lain (7/2014) 5 §:n mukaan alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta kussakin maakunnassa vastaa maakunnan liitto aluekehittämisviranomaisena. Maakunnan liitto on kuntayhtymä, jossa alueen kuntien on oltava jäseninä.
Perussopimuksen edellyttämällä tavalla maakuntahallituksen jäsenet luottamustehtävässään edustavat koko maakuntaa. Kuntalain 103 §:n mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouksessa oli paikalla 10 maakuntahallituksen 13 jäsenestä. Poissaolojen kommentointi ei kuulu asiaan.
Maakuntahallituksen jäsenten kunnallisten luottamustehtävien kommentointi ei myöskään kuulu asiaan, koska vuonna 2017 valittu maakuntahallitus oli päätöstä tehdessään toimivaltainen.
Maakuntahallitus on ollut laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen asiasta päättäessään eikä päätös myöskään ole lainvastainen.


3. Päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä
Kouvolan kaupunginhallitus on 29.10.2018 käsitellessään Kymenlaakson Liiton tulossuunnitelmaa vuosille 2019-2022 lausunut, että ”Kymenlaakson liiton kuntayhtymän hallinnon siirto Kouvolaan valmistellaan vuoden 2019 alussa, kun maakunnallinen sotekuntayhtymä aloittaa toimintansa.”
Harri Helminen, Jari Käki ja Kaisa Spies ovat osallistuneet liiton hallinnon sijaintiin liittyvään käsittelyyn sekä Kouvolan kaupunginhallituksessa 29.10.2018 Kouvolan kaupungin puolesta lausunnon antajana että maakuntahallituksessa 3.12.2018, 11.3.2019 ja 26.8.2019 liittyen liiton sijaintia (siirto Kouvolaan) koskevaan päätöksentekoon.
Kuntalain 97 §:n 4 momentin mukaan Hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohtaa ei sovelleta kunnan luottamushenkilöön, viranhaltijaan tai työntekijään, vaikka tämä olisi mainitussa lainkohdassa tarkoitetussa asemassa kunnallisessa liikelaitoksessa tai kuntayhtymässä. Henkilö on kuitenkin esteellinen, jos kunnan edut ovat ristiriidassa liikelaitoksen tai kuntayhtymän etujen kanssa taikka asian tasapuolinen käsittely edellyttää, ettei henkilö osallistu asian käsittelyyn. Vallitsevan tulkinnan mukaan tyypillinen eturistiriitatilanne on kunnan ja kuntayhtymän välinen sopimus, jossa osapuolilla on omat intressinsä. Päätöksessä ei ole kysymys sopimuksesta eikä sellaiseen rinnastettavasta tilanteesta, jossa yhtymän ja kunnan välillä olisi eturistiriitatilanne. Oikeuskirjallisuudessa (Harjula-Prättälä: Kuntalaki -Tausta ja tulkinnat, 2015) on katsottu, että tasapuolisuus vaarantuu ainakin silloin kun kunnassa käsitellään yhteisön asiaa viranomaisena, esimerkiksi lupa-asiaa. Tehty päätös ei ole sellainen, että kysymyksessä olisi Kuntalain 97 §:n 4 momentissa tarkoitettu eturistiriita tai että asian tasapuolinen käsittely vaarantuisi ao. lainkohdassa tarkoitetulla tavalla niin, että yhteisöjäävisäännös tulisi asian käsittelyssä sovellettavaksi.
Oikaisuvaatimuksessa esitetyn johdosta todettakoon, että Kouvolan kaupungin lisäksi myös Kotkan kaupunki on saava vuokratuloja Kymenlaakson liitolle vuokraamastaan kiinteistöstä, jonne tulee liiton sivutoimipiste.
Edellä mainittuun viitaten todetaan, että maakuntahallituksen päätös ei ole syntynyt väärässä järjestyksessä.

Kuntalain134 §:ssä on oikaisuvaatimusta koskeva säännös. Oikaisuvaatimuspäätöksen sisällöstä säädetään hallintolain 43, 44 ja 49g §:ssä. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen toimielin voi muuttaa hallintopäätöstä, kuota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Edellä mainittuun viitaten maakuntahallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, koska maakuntahallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, päätös ei ole lainvastainen eikä ole syntynyt väärässä järjestyksessä eikä oikaisuvaatimus anna aihetta muuttaa maakuntahallituksen 26.8.2019 tekemää päätöstä.

Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen 1 §:n mukainen kuntayhtymän kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Kuntalain 84 §:n mukaisesti tarkastuslautakunta valvoo luottamushenkilöiden ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden huomautus puutteellisesta sidonnaisuusrekisteristä saatetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.