Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040, EHDOTUS

Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 luonnos ja keskeinen valmisteluaineisto olivat julkisesti nähtävillä 27.8.-7.10.2018. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 21.1.2019 kaavaluonnoksen vastineet ja ehdotetut jatkotoimet kaavaehdotuksen valmistelussa huomioon otettavaksi.

Maakuntakaavaluonnoksen jälkeen on laadittu seuraavat selvitykset:
  • Vaalimaan kaupan selvitys
  • Koskenkylä-Kouvola –ratakäytäväselvitys
  • Ratakäytäväselvitys Haminasta itään
  • Porvoo-Kotka –ratakäytävän ajantasaisuusarviointi
  • Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet
  • Virkistysalueet Kymenlaakson maakuntakaavassa 2040
  • Turvetuotanto ja Kymenlaakson maakuntakaava 2040
  • Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteet


Muutokset kaavaluonnokseen:
Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia luonnosvaiheessa saadun palauteen perusteella hallituskäsittelyn linjausten mukaisesti. Muutoksia on tehty lisäksi ajankohtaisten lisäselvitysten pohjalta.
 
Keskeiset muutokset liittyvät liikenneverkkoon (mm. Pyhtään lentopaikka, radat, tieverkko), virkistysalue- ja viherverkostoon sekä matkailualueisiin (kohteiden valintakriteeristö on selkeytetty ja kohteet tarkistettu), puolustusvoimien alueisiin (merkintätavat ja periaatteet tarkistettu), suojelualueisiin (merkintätavat, soidensuojelun täydennysohjelman kohteet) sekä vedenalaisen luonnon arvokohteisiin.
 
Lisäksi on tehty lukuisia pieniä tarkistuksia sekä teknisiä korjauksia.
 
Maakuntakaavaehdotuksen laadintaprosessin yhteydessä on järjestetty vuoropuhelua Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Valmisteluaineisto on esitelty myös kokonaisuudessaan sidosryhmätyöpajassa ja erilaisissa työneuvotteluissa.
 
Tehdyt muutokset esitellään tarkemmin maakuntahallituksen kokouksessa.
 
Raideliikenneverkon osalta esitetään maakuntahallitukselle pohjaesityksen lisäksi kaksi vaihtoehtoista suunnitteluratkaisua Helsingistä itään suuntautuvien ratalinjausten osalta. Vaihtoehdot esitetään liiteasiakirjassa.
 
Maakuntakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto vain maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 13 § mainituilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Lausuntokierroksen jälkeen kaavaehdotus tarkistetaan ja asetetaan julkisesti nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 § sekä MRA 21 § mukaisesti.
 
Maakuntakaava laaditaan ns. kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää koko maakunnan alueen ja kaikki eri maankäyttömuodot. Tavoitteena on hyväksyä kaava maakuntavaltuustossa 2020. Uusi maakuntakaava korvaa saadessaan lainvoiman kaikki nyt voimassa olevat Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat.
 
Kymenlaakson 2040 maakuntakaavan kaava-asiakirjoja ovat kaavakartta (ehdotus), merkinnät ja määräykset (ehdotus), kaavaselostus (ehdotus). Koko valmisteluaineisto taustaselvityksineen on luettavissa osoitteessa https://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaava2040
 
Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja suunnittelujohtaja Frank Hering gsm 050 308 7290

Liite

Pöytäkirjan liitteenä raideliikenneverkon vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut.

Pohjaesitys: maakuntakaavan 2040 luonnoksen ratkaisu

VE 1: ohjeellinen päärata Kouvola-Koskenkylä ja Hamina-Luumäki sekä raideliikenteen yhteystarve Hamina-Vaalimaa

VE 2: ohjeellinen päärata Koria-Elimäki ja raideliikenteen yhteystarve Elimäki-Koskenkylä; ohjeellinen päärata Hamina-Vehkjärvi ja raideliikenteen yhteystarve Vehkjärvi-Luumäki sekä raideliikenteen yhteystarve Hamina-Vaalimaa

Ratalinjausvaihtoehdot ja niiden karttakuvat ovat ladattavissa suurempikokoisina osoitteesta https://kymenlaakso-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elina_ronkanen_kymenlaakso_fi1/Ev-XbdP8rdVFqmtp3IwvexABBC2KWf7WpMt9UkPhzqo2oQ?e=4nFxNr
Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson maakuntakaavan kaavaehdotus (pohjaesitys, kartta), merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus ja suunnitteluratkaisuiden perustelut.

Asiakirjat ovat ladattavissa osoitteesta https://kymenlaakso-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/elina_ronkanen_kymenlaakso_fi1/Ev-XbdP8rdVFqmtp3IwvexABBC2KWf7WpMt9UkPhzqo2oQ?e=4nFxNr

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

1. merkitsee tiedoksi Kymenlaakson maakuntakaava 2040 ehdotusvaiheen suunnittelutilanteen.
2. päättää suunnitteluratkaisusta raideliikenteen osalta seuraavaa: Suunnitteluratkaisuksi maakuntahallitus valitsee vaihtoehdon n:o 2, jossa ohjeelliset pääradat merkitään niiltä osin kuin radan linjausvaihtoehtoja on yksi ja muilta osin yhteystarvenuolella, eli ohjeellinen päärata Koria-Elimäki ja raideliikenteen yhteystarve Elimäki-Koskenkylä (maakuntarajalle saakka); ohjeellinen päärata Hamina-Vehkjärvi ja raideliikenteen yhteystarve Vehkjärvi-Luumäki (maakuntarajalle saakka) sekä raideliikenteen yhteystarve Hamina-Vaalimaa (lyhyt nuoli Haminasta kohti itää).
3. päättää pyytää lausunnot Kymenlaakson maakuntakaavan kaavaehdotuksesta 2040 MRA 13 § mukaisesti. Lausuntoaika on 21.10.-29.11.2019.
4. oikeuttaa viraston tekemään maakuntahallituksen kokouksessa esitetyt muutokset maakuntakaavan kaava-asiakirjoihin, viimeistelemään kaavakartan, merkinnät ja määräykset sekä muut asiakirjat ennen lausunnolle lähettämistä sekä muokkaamaan em. asiakirjat päätöskohdan 2 mukaisen päätöksen mukaisiksi.