Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
TULOSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2023 (MKH 7.10.2019)

Toimintatuottojen määrä on 2 903 100 € (+7 %). Toimintatuotoista jäsenkuntien maksuosuudet  2 199 200 € ovat samansuuruiset kuin vuonna 2019.

Maakuntahallitus päätöksellään 26.8.2019 esittää, että maakuntavaltuusto päättää palauttaa jäsenkunnille taseessa olevasta ylijäämästä 190 000 €, mistä johtuen vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen.

Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu perussopimuksen mukaisesti verovuoden 2018  kunnallisvero- ja yhteisöverokertymien perusteella (verohallinnon tieto 19.8.2019) vähennettynä takaisinpalautettavalla määrällä 190 000 €.

Maksutuotoissa (kesäyliopiston opiskelijamaksut) on kasvua 52 000 € (+22 %). Tuet ja avustukset kasvavat 328 500 € (+125 %) johtuen pääasiassa aluekehityksen ns. kolmen oman hankkeen toteuttamisesta.

Toimintakulut ovat 3 128 100 € . Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna toimintakulut kasvavat 415 600 € (+15 %) johtuen aluekehityksen kolmen hankkeen budjetoinnista sekä kesäyliopiston kasvavasta volyymista.

Henkilöstökulut ovat 2 m€, jossa on kasvua vuoteen 2019 verrattuna 8 % johtuen aluekehityksen hankkeiden budjetoinnista.  Viraston henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa on 20 ja kesäyliopiston 5 toimihenkilöä.

Vuonna 2020 toimintakate- ja vuosikatearvio on alijäämäinen – 225 000 €, josta 190 000 € aiheutuu kutien maksuosuuksien pienentämisestä 190 000 € ja 35 000 € aiheutuu aluekehityksen oman tuotannon hankkeiden toteuttamisesta. Taseessa olevaa ylijäämää käytetään aluekehityksen oman tuotannon hankkeiden toteuttamiseen 15 000 € vuonna 2021 ja 23 000 € vuonna 2022.

31.12.2018 taseessa oleva ylijäämä 855 998,69 € pienenee taloussuunnitteluvuosina 592 998,69 €:oon.

Valtioneuvosto on hyväksynyt Iitin maakuntavaihdoksen Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen vuoden 2021 alusta. Maakuntavaihdoksesta seuraa hallinnollisia muutoksia mm. perussopimukseen ja toimielinten kokoonpanoihin. Iitin maksuosuus on noin 74 000 €.

Esityslistan liitteenä on tulossuunnitelmaesitys vuosille 2020 - 2023.

Perussopimuksen 27 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Kuntien käyttöön on toimitettu maakuntahallituksen päätös 26.8.2019 toiminnallisista tavoitteista ja kuntamaksuista vuodelle 2020.

Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 15.11. mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola gsm 040 548 0311 ja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä on tulossuunnitelmaesitys vuosille 2020 - 2023.

Tulossuunnitelma 2020-2023 ja talousarvio 2020.pdf (488kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus alustavasti hyväksyy tulossuunnitelman ja talousarvion, saattaa sen jäsenkunnille tiedoksi ja pyytää jäsenkuntia tekemään mahdolliset esityksensä toiminnan kehittämisestä.