Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
KAAKKOIS-SUOMEN TIETO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVĂ„KSYMINEN

ICT-Kymi liikelaitos fuusioitui Kaakkois-Suomen Tieto Oy:hyn 1.1.2018 lukien ja yhtiö otti samalla käyttöön uuden  aputoiminimen  Kymijoen ICT. Yhtiön liiketoimintamallia kehitetään ja omistajat haluavat kehittää yhtiöstä ammattimaisen, merkittävän maakunnallisen ja valtakunnallisen toimijan sekä työllistäjän Kymenlaaksossa. Yhtiön palvelut ja niiden käytettävyys, toimintavarmuus ja huoltovarmuus varmistetaan sellaiselle tasolle, että se voi vastata jatkossa myös uusien kehitettävien sotepalvelujen tarpeisiin.

Kotkan kaupunki on päättänyt myydä kevään 2019 aikana osan yhtiön osak­keista Kymsotelle (Kotkan omistusosuus vähentyy 38,08 %:sta 18,08 %:iin). Kouvolan kaupunki on jatkossakin yhtiön suurin omistaja ja yhtiö kuuluu Kouvolan kaupungin konserniin. KS-Tieto Oy on myynyt yhden hallussaan olevista osakkeista Kymenlaakson Liitolle. Osakassopimusta on päivitetty Kouvolan, Kotkan ja Kymsoten välillä käytyjen neuvottelujen johdosta. Uudesta osakassopimuksesta on karsittu voimassa oleva osakassopimuksen ne pykälät, jotka koskevat yhtiön edellisen osakejärjestelyn vaiheita. Yhtiön hallintoelimiä on tarkoitus kehittää ammattimaiseen suuntaan.

Jatkossa yhtiön hallituksessa olisi 5 jäsentä 7 jäsenen sijaan. Varajäseniä ei valita. Yhtiön hallitus muodostuisi kahdesta (2) luottamusmieshenkilöstä jotka tulevat kumpikin yksi Kouvolasta ja yksi Kotkasta. Loput kolme (3) jäsentä omaavat yhtiön liiketoiminnan ja hallitustyöskentelyn kokemusta (ns. hallitusammattilaiset) ja heidät valitsee yhtiön yhtiökokous nimitystoi­ mikunnan esityksestä. Yhtiökokous on ensisijaisesti sidottu nimitystoimi­ kunnan esitykseen hallituksen jäsenistä. Kouvolan tai Kotkan hallituksen jä­ sen edustaa yhtiön hallituksessa sellaisia osakkaita (ns. pienosakkaita kuten Pyhtää), joilla on alle yksi (1) % yhtiön osakkeita omistuksessa. Hallituksen puheenjohtaja valitaan Kouvolan esittämästä hallituksen jäsenestä.

Yhtiöllä on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jossa on yhteensä neljä (4) jäsentä. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen (3) suurimman osak­ keenomistajan nimeämistä jäsenistä ja yhdestä (1) muiden osakkaiden eli pienosakkaiden nimeämästä jäsenestä, jotka nämä pienosakkaat nimeävät keskuudestaan. Kukin kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta nimeää yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain 31.12. omistusosuuksien tilanteen mukaisesti. Poikkeuksena edellä todetusta, seuraavaan eli osakassopimuksen allekirjoituksen jälkeiseen ensimmäiseen nimitystoimikuntaan vuonna 2019 kuuluvat kahden suurimman osakkeen omistajan lisäksi Kymsoten nimeämä jäsen, yhteensä kolme (3) jäsentä sekä yksi (1) muiden eli pien­ osakkaiden nimeämä jäsen keskuudestaan. Osakkeenomistajien nimitystoi­mikunnan puheenjohtajana toimii suurinta  osakkeenomistajaa edustava jäsen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on nimetä halli­tuksen jäsenehdokkaat yhtiökokoukselle, mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella yh­tiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esittämien ehdokkaiden lisäksi sekä Kouvolalla että Kotkalla on oikeus nimetä molemmilla yksi oma hallitusjäsenehdokas yhtiökokoukselle.

Omistajien In house-asema turvataan kaikissa olosuhteissa. Kaikilla osakkailla, myös pienosakkailla, on edustaja hallituksessa. Yksi hallituksen jäsen voi edustaa useampaa omistajaa. Jokaisen osakkaan osalta dokumentoidaan kirjallisesti, kuka osakasta edustaa hallituksessa. Pienosakkaiden määräysvalta yhtiöön toteutetaan myös osakaskokouksen sekä asiakasneuvottelukunnan kautta, jossa osakassopimuksen allekirjoittamishetkellä ovat mukana Kymsote, Kouvola, Kotka, Virolahti ja Miehikkälä (Kaakon kaksikko), Hamina, Pyhtää ja Ekami.

Päivitetyn osakassopimuksen myötä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkaita ovat:
-    Kouvolan kaupunki; omistusosuus 60,32 %; osakkeita 1169
-    Kotkan kaupunki, omistusosuus 18,06 %; osakkeita 350
-    Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä; omistusosuus 20,07 %; osakkeita 389

 - yhtiön omat osakkeet; omistusosuus 1,20 %; osakkeita 23

Yhden osakkeen omistajia ovat Haminan kaupunki, Pyhtään kunta, Virolahden kunta, Miehikkälän kunta, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Sarastia Oy (ent. Taitoa Oy) ja Kymenlaakson liitto.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä osakassopimus.

osakassopimus_kaakkoissuomentieto.pdf (513kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakassopimus liitteen mukaisesti ja valtuutetaan maakuntajohtaja tekemään siihen tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia ja korjauksia.