Hallitus 7/2019 26.08.2019
TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA KUNTAMAKSUT VUODELLE 2020

Kymenlaakson edunvalvonta on pääosin kotimaista ja osittain kansainvälistä edunvalvontaa.

Kouvolan keskeinen sijainti ja asema Kaakkois-Suomen ja laajemmankin alueen logistisena solmukohtana tulee näkyä muodostettaessa erilaisia yhteistoiminta-alueita. Samat perusteet ovat edunvalvonnan keskiössä päätettäessä valtion eri toimijoiden alueellistamisesta Kymenlaaksoon. Myös Kotkan-Haminan seudun asema meri- ja satamalogistiikan keskuksena on koko maakunnan edunvalvonnan perustana.

Kansainvälinen edunvalvonta keskittyy Brysselin Helsinki EU Officen sekä CPMR:n kautta tehtävään EU-edunvalvontaan. Uusi rakennerahastokausi on alkamassa 2021 ja siinä tulee turvata Kymenlaakson kaltaisten Euroopan merellisten ja logistisesti tärkeiden alueiden sekä raja-alueiden asema. Kymenlaakson heikot kehittyneisyysindikaattorit tulee huomioida rakennerahastovarojen kansallisessa jaossa.

Suunnataan Kymenlaakson Liiton käytettävissä olevien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) myöntövaltuuksia maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa priorisoitujen painopisteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamiseen. Liitto aktivoituu myös tarkkaan valittujen, oman tuotannon hankkeiden toteuttamisessa mm. älykkään erikoistumisen RIS3-strategian päivittämiseen ja toteuttamiseen sekä maakunnan logistisen aseman hyödyntämiseen liittyen.

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan laadintatyö jatkuu.  Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä Kymenlaakson maakuntavaltuustossa 2020.  Kaavan täytäntöönpano- ja seurantatyö käynnistetään.

Aluetieto-osaamispohja kehitetään ja paikkatietojen hyväksikäyttö tehostetaan.

Kymenlaakson hiilineutraaliustavoitteelle laaditaan olemassa olevan Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian pohjalta tiekartta (Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 – tiekartta). Tiekartan tavoitteiden toteutumista edistetään ja seurataan.

Maakunnallinen liikennejärjestelmätyö jatkuu tiivissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Liitto osallistuu ja vaikuttaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintatyöhön.

Suomenlahden merialuesuunnitelman laadintatyö jatkuu yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Liitto osallistuu merialuesuunnittelun kansalliseen ja kansainväiseen yhteistyöhön.

Kesäyliopisto tuo monipuolista koulutusta Kymenlaaksoon tukeakseen elinikäistä oppimista ja maakunnan kehittämistä.  Opintoja on tarjolla erilaisiin tarpeisiin,  niin työelämälähtöistä ammatillista täydennyskoulutusta, harrastuksiin liittyvää,  avoimen yliopiston kuin kuvataiteen  opintoja sekä erilaisia yleisöseminaareja.

Kuntamaksujen määrä vuonna 2019 on 2 199 200 €, joka oli sama kuin vuonna 2018. Yhden prosentin korotuksen vaikutus on 22 000 €.

Talousarviossa huomioidaan perusliiton osalta nykyisen vakinaisessa virka- ja työsuhteessa olevan henkilöstön palkkauskustannukset ja kesäyliopiston osalta nykyisen vakinaisen ja hankehenkilöstön palkkauskustannukset. 

Luottamushenkilöiden palkkiosääntöön ei ole suunniteltu kokouspalkkioiden tai ansionmenetysten korvausten rajoihin korotuksia.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on 853 998,69 €.

Asian valmistelijat maakuntajohtaja ja johtoryhmän jäsenet.

Esitys Hallitus

Kuullaan kokouksessa maakuntajohtajan selostus vuoden 2020 tulostavoitteista.

Esitetään kunnille, että

- kuntamaksut vuodelle 2020 pysyvät vuoden 2019 tasossa eli ovat 2 199 200 €

- kunnille palautetaan taseessa olevasta ylijäämästä 190 000 € vuodelle 2020 laadittavan alijäämäisen talousarvion kautta

Päätetään, että  luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot kestävät nykyisellään.