Hallitus 7/2019 26.08.2019
KYMENLAAKSON LIITON SIJAINTI (HALLITUS 26.8.2019)

Maakuntahallitus 3.12.2018

Kouvolan kaupunginhallitus esitti Kymenlaakson liiton tulossuunnitelmasta  2019-2022 ja talousarviosta 2019 antamassaan lausunnossa muun muassa, että Kymenlaakson liiton kuntayhtymän hallinnon siirto Kouvolaan valmistellaan ensi vuoden alussa, kun maakunnallinen sotekuntayhtymä aloittaa toimintansa. Ensisijaisesti Kouvolan kaupunki tarjoaa maakuntahallinnon uusiksi tiloiksi Hovioikeuden talon tiloja. Muutos tulee toteuttaa niin, että se synkronoidaan yhdessä Kymsoten Kouvolan toimintojen kanssa.
 
Maakuntajohtaja esitti 5.11.2018 kokoukselle Kouvolan kaupunginhallituksen esityksen johdosta seuraavaa:

" Uuden Kymenlaakson maakunnan hallinto on siirtymässä Kouvolaan osana maakunta- ja soteuudistusta, jonka tavoitteena on käynnistää uusi Kymenlaakson maakunta 1.1.2021 alkaen. Maakuntahallitus on  kokouksessaan 18.1.2016 ministeriöille Suomen hallituksen linjauksista antamassaan lausunnossa todennut, että "Kymenlaakson maakunta on identiteetiltään luontainen itsehallintoalue ja sen hallintopaikka on Kouvola". Syksyllä 2016 maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelusuunnitelmaan on niin ikään kirjattu, että tulevan maakunnan hallinto sijoittuu Kouvolaan. Sen sijaan Kymenlaakson liitto -kuntayhtymästä ei ole tehty mitään siirtopäätöksiä.

Maakunta- ja soteuudistuksen edetessä jatketaan uuden Kymenlaakson maakunnan ja sen hallinnon käynnistämisen suunnittelua ja toimintojen sijoittumista Kouvolaan konsernipalvelujen, järjestämistoiminnon sekä aluekehitys- ja strategiatoiminnon osalta.

Todetaan, että koska maakuntalainsäädäntöä ei ole eduskunnassa hyväksytty, ei asiaa ole tulossuunnitelmassa huomioitu ja tulossuunnitelma on tehty vuosille 2019 - 2022."

Maakuntahallitus jätti asian käsittelyn tältä osin pöydälle.

Perussopimuksen mukainen Kymenlaakson Liitto - kuntayhtymän kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm 040 548 0311.

Esitys:
A) Mikäli nykyinen eduskunta hyväksyy sote- ja maakuntauudistuksen maaliskuun 2019 alkuun mennessä, uuden maakunnan hallinto aiemmin sovitusti perustetaan hallinnon keskuspaikkaan Kouvolaan vuoden 2019 aikana.

B) Mikäli nykyinen eduskunta ei hyväksy sote- ja maakuntauudistusta, maakuntahallitus päättää kokouksessaan 11.3.2019 Kymenlaakson liiton mahdollisen muuton valmistelusta Kotkan Karhulasta Kouvolaan.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------------------------------

Maakuntahallitus 11.3.2019

Joulukuussa 2018 maakuntahallitus päätti, että asiaan palattaisiin maaliskuun 2019 maakuntahallituksessa, kun olisi saatu selvyys valmistellun sote- ja maakuntauudistuksen onnistumisesta Suomessa. Tätä kirjoitettaessa sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisuuden onnistuminen on vieläkin epäselvää. Mikäli uusi maakunta ei katakaan nykyisen maakunnan liiton tehtäviä, maakuntahallituksen tulee päättää mahdollisesta valmistelusta nykyisen Kymenlaakson liiton muuttamiseksi Kouvolaan 3.12.2018 päätetyllä tavalla (vaihtoehto B).

Mikäli sote- ja maakuntauudistus monialaisena toteutuu, mennään maakuntamallin mukaan (3.12.2018 vaihtoehto A).

Toiminnalliselta kannalta muuttamiselle on olemassa perusteet (vaihtoehto B). Tässä esimerkkejä:

-Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun aikana maakunnan liiton yhteistyö erityisesti ELY-keskuksen kanssa on tiivistynyt. Yhteistyötä on syytä pitää jatkossakin tiiviinä, josta syystä viraston sijainti ELY-keskuksen kanssa samassa kaupungissa on perusteltua.
-Kymenlaakson liiton toimitilat Karhulassa ovat käyneet ahtaiksi. Puolella henkilöstöstä on tilat nykyisin kahden hengen huoneissa, ja välillä on ikkunatonta sisätilaakin jouduttu käyttämään työtilana. Vanhassa talossa on ilmennyt aika ajoin myös pieniä rakennevaurioita. Liiton lähiarkistossa säilytettävän materiaalin (määräajan) määrä on tällä hetkellä 100 hm.
-Kymenlaakson liitto on henkilöstöltään Suomen pienin maakunnan liiton toimisto. Merkittävänä tekijänä aluekehitystehtävien pieneen henkilöstöön ovat olleet työnjaolliset tehtävät maakunnan kahden kehitysyhtiön kanssa sekä juuri maakunnan liiton toimitilojen joustamattomuus määräaikaisillekaan projektityöntekijöille. Jonkinlaista liikkumavaraa toimitilojen koossa tulisi kulloistenkin tilanteiden mukaan olla. Suojeltu arvorakennus ei mahdollista tätä joustavuutta.
- Henkilöstölle tulee antaa visio paremmasta: uusien tilojen tulee olla edellisiä paremmat väljyyden ja toimivuuden suhteen.

Muuttamiselle kielteisiä perusteita ovat esimerkiksi:

- Suurin osa työntekijöistä asuu Etelä-Kymenlaaksossa, joten heidän työmatkansa pitenisi. Kouvolassa asuvien työntekijöiden (4) osalta muutos olisi toisen suuntainen.
- Muuttoprosessi on iso ja aikaa vievä, erityisesti Kymenlaakson liiton päätearkiston osalta. Kyse on useasta kuukaudesta (vertailukohtanani Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liittojen fuusiointi 2011).
- osoitteenmuutokset, yhteystietojen muutokset eri tahoille jne.

Uudet toimitilat Hovioikeuden talossa Kouvolassa

Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun aloittamisen yhteydessä 2016 maakuntajohtaja ja ELY-ylijohtaja kiersivät eri toimitiloja Kouvolan keskustassa ja Kasarmimäellä. Tämän selvityksen perusteella ja silloisen Kouvolan kaupunginjohtaja Lamminmäen kanssa päädyttiin pitämään Hovioikeuden taloa sijaintinsa, ongelmattomuutensa sekä kokous-ja työtilojensa vuoksi parhaana vaihtoehtona.

Maakuntajohtaja ja ELY-ylijohtaja kiersivät Kouvolan toimitiloja myös 2017 toimitilajohtaja Juha Jormanaisen johdolla. Kaupunginjohtaja Marita Toikka oli informoituna.

Tammikuusta 2017 alkaen Hovioikeuden talossa on ollut sote-henkilöstöä. Kaupunginjohtaja Lamminmäen mukaan järjestely oli väliaikainen, mikäli maakunnan järjestäjätoiminto tarvitsisi tiloja haltuunsa. Hovioikeuden talo (rv. 1996) oli sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelusta alkaen vahvin ehdokas maakunnan järjestäjätoiminnon sijoituspaikaksi. Se sijaitsee ELY-keskuksen (Salpakeskuksen) välittömässä läheisyydessä.

Vt. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell palaa Hovioikeuden talon tilakysymyksen valmisteluun talvilomansa jälkeen.

Sivutoimipiste Kotkaan

Sivutoimipisteen perustaminen Kotkaan olisi perusteltua liiton viraston Kouvolaan muuton yhteydessä. Toimipisteessä olisi työtila ja kokoushuone. Se sijaitsisi Kotkan kaupungin alueella joko Kotkansaarella tai Karhulassa. Nykyisen toimitilan on Kotka-Kymin seurakunta jo aiemmin ilmoittanut ottavansa omaan käyttöönsä, mikäli maakunnan liitto tiloista muuttaa.

Kesäyliopisto

Myös kesäyliopiston työntekijät tarvitsevat työhuoneet. Tavoitteena on, että työhuoneet järjestyvät Kymenlaakson liiton tiloista Hovioikeuden talosta. Kesäyliopiston ja kuvataidekoulutuksen toimisto- ja työtilat sijaitsevat Kotkan Pasaatissa, joten kesäyliopisto työskentelee jatkossakin kahdessa kaupungissa.

Valmisteluprosessi jatkuu

Yksityiskohdat huone- ja kokoustilojen käytöstä tarkentuvat muuton valmisteluprosessin kuluessa.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Jaakko Mikkola 040 548 0311.

Esitys:
Maakuntahallitus päättää, että Kymenlaakson liitto aloittaa valmistelut maakunnan liiton viraston muuttamisesta Kouvolaan. Tavoitteena on, että maakunnan liitto arkistoineen muuttaa Kouvolaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Maakuntahallitus samalla edellyttää, että

- tilat ovat Kouvolan Hovioikeuden talossa;
- tilat ovat noin 30 henkilölle, mikä sisältää päätearkiston (pysyvästi säilytettävää 45 hm), yhden ison kokoushuoneen (maakuntahallitus) ja tiloja/kokoushuoneen sisäisiä pienempiä palavereja varten sekä keittiö- ja sosiaalisia tiloja ja lisäksi tarvittavaa väljyyttä tilapäisiä projektityöntekijöitä tai mahdollista uusien tehtävien myötä tulevaa kasvua varten;
- vuokrataso ei huomattavasti kasva nykyisestä (3000 €/kk).
- valmistellaan samalla sivutoimipisteen (1 työtila ja kokoushuone) perustamista Kotkaan.

Maakuntajohtaja pitää maakuntahallituksen informoituna prosessin etenemisestä vuoden 2019 aikana.

Päätös:   
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Todettiin, että nyt tarvitaan liiton imagon ja brandin parantamista yhteistyössä Kymsoten kanssa.

-------------------------

Maakuntahallitus 3.6.2019

Tilavalmisteluja on tehty maakuntajohtajan johdolla johtoryhmän ja neljän vastuualueen henkilökunnan edustajien muodostamassa ns. tilaryhmässä, jossa on käynnistetty mm. etätyöohjeen valmistelu. Esille on noussut tarve yhteistoimintalain 4 § 1 mom. 1 kohdan mukaisiin neuvotteluihin mm. etätyöohjeistuksen osalta. Yhteistoimintalain 13 §:n mukaan yhteistoimintavelvoitteen voidaan katsoa täytetyn myös silloin, kun työntekijät, joita asia koskee, ovat osallistuneet asian valmisteluun itse tai edustajiensa välitykselle eikä asiassa ole tullut tämän jälkeen olennaisia muutoksia.

Lähtökohdat:

- Maakuntahallituksen 3.12.2018 ja 11.3.2019 tekemien päätösten mukaisesti maakuntatalon toiminnot siirtyvät Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola.

- Kesäyliopiston lisääntynyt opetustoiminta tarvitsee lisätiloja sekä Kotkassa että Kouvolassa.

- Liiton perustoiminta ja kesäyliopisto toimivat samoissa tiloissa synergiaetujen saamiseksi; kokous- ja koulutustilat, tietotekniikka ja asiakaspalvelu.

Päätoimipaikan käyttö virka- ja työtehtävissä

Kymenlaakson liitto -kuntayhtymän päätoimipaikka sijaitsee Kouvolassa ja sivutoimipaikka Kotkassa. Molemmat toimipaikat ovat työnantajan vuokraamaa tilaa. Työnantaja edellyttää, että pääsääntöisesti maanantaisin koko henkilökunta on läsnä kuntayhtymän päätoimipaikassa. Päätoimipaikassa sijaitsevat työpisteet koko henkilöstöä varten.

Päätoimipaikassa pidetään koko henkilöstöä koskevat kokoukset ja palaverit kuten esimerkiksi henkilöstökokoukset. Koko henkilöstöä koskevissa kokouksissa ja palavereissa työnantaja edellyttää asianomaisten viran- ja toimenhaltijoiden fyysistä läsnäoloa. Erityisistä syistä skypen käyttö on mahdollista koko henkilöstöä koskevissa kokouksissa ja palavereissa.


Sivutoimipaikan käyttö virka- ja työtehtävissä

Sivutoimipaikassa on kahdeksan (8) työpistettä. Siellä ei ole kenellekään erikseen nimettyjä työpisteitä. Luonteeltaan sivutoimipaikassa työskentely on aina tilapäistä. Sivutoimipaikassa työskentelyn tulee sopia kulloiseenkin tilanteeseen tai tehtävän luonteeseen. Työskentelyn on oltava perusteltua. Säännöllinen, henkilön toimenkuvaan kuuluva tavanomainen työ tehdään päätoimipaikassa.

Maakuntajohtajan 27.5.2019 tekemä päätös sisältää seuraavat asiat:

Kotka:

Kesäyliopiston Pasaatin tilojen vuokrasopimus päättyy 30.9.2019. Kotkan kaupungilta vuokrataan 415 m2:n suuruiset toimitilat 1.9.2019 alkaen osoitteesta Laivurinkatu 7, 46100 Kotka. Kuvataidekoulutuksen tilojen osalta vuokrasopimus irtisanotaan tarvittaessa. Tiloissa on omat tilat Repin Kuvataidekoulutukselle, avoimelle ja ammatilliselle yliopisto-opetukselle, kokouksille sekä toimistohuoneita kesäyliopiston ja liiton perustoimintojen käyttöön. Vuokra on 8,50 €/m2.

Kouvola:

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola osoitteesta vuokrataan III krs (noin 975 m2). Vuokra on 8 €/m2. Maakuntatalon nykyinen vuokra on 5,90 €/m2. Hovioikeudentalon III kerroksen tiloissa järjestetään kesäyliopiston opetusta (noin 135 tapahtumaa vuodessa), kokouksia kuten maakuntahallitus ja mahdollisesti MYR ja työtilat noin 30 toimihenkilölle. I kerroksesta vuokrataan arkistotila.Vuokrasopimus alkaa 1.12.2019; muutto on joulukuussa ja toiminta käynnistyy 2.1.2020.

Kesäyliopiston tilat Kouvolankatu 24, 45100 Kouvola, vuokrasopimus päättyy 31.12.2019.

Kesäyliopiston opetustilojen laajennustarve huomioiden vuosikustannukset kasvavat noin 24 000 €.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, gsm 040 548 0311.

Esitys:
Merkitään tiedoksi ja hyväksytään tehty valmistelu.

Päätös:
Keskustelun kuluessa Nina Brask esitti Jari Elomaan kannattamana, että asia lähetetään uudelleen valmisteltavaksi yt-menettelyn osalta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty maakuntajohtajan esityksestä poikkeava, kannatettu ehdotus, ratkaistaan asia äänestämällä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestyksen suorittamista siten, että ne jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät JAA, ja ne jotka kannattavat Braskin / Elomaan esitystä asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, ännestävät EI. Äänestystapa ja -järjestys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin JAA - ääniä 5 ja EI - ääniä 7. Äänestysluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että äänin 7 - 5 maakuntahallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

---------------------------

 Maakuntahallitus 26.8.2019

Tilavalmisteluja on tehty maakuntajohtajan johdolla johtoryhmän ja neljän vastuualueen henkilökunnan edustajien muodostamassa ns. tilaryhmässä, jossa käynnistettiin mm. etätyöohjeen valmistelu.

Lähtökohdat:

- Maakuntahallituksen 3.12.2018 ja 11.3.2019 tekemien päätösten mukaisesti maakuntatalon toiminnot siirtyvät Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola.

- Kesäyliopiston lisääntynyt opetustoiminta tarvitsee lisätiloja sekä Kotkassa että Kouvolassa.

- Liiton perustoiminta ja kesäyliopisto toimivat samoissa tiloissa synergiaetujen saamiseksi; kokous- ja koulutustilat, tietotekniikka ja asiakaspalvelu.

Päätoimipaikan käyttö virka- ja työtehtävissä

Kymenlaakson liitto -kuntayhtymän päätoimipaikka sijaitsee Kouvolassa ja sivutoimipaikka Kotkassa. Molemmat toimipaikat ovat työnantajan vuokraamaa tilaa. Työnantaja edellyttää, että pääsääntöisesti maanantaisin koko henkilökunta on läsnä kuntayhtymän päätoimipaikassa. Päätoimipaikassa sijaitsevat työpisteet koko henkilöstöä varten.

Päätoimipaikassa pidetään koko henkilöstöä koskevat kokoukset ja palaverit kuten esimerkiksi henkilöstökokoukset. Koko henkilöstöä koskevissa kokouksissa ja palavereissa työnantaja edellyttää asianomaisten viran- ja toimenhaltijoiden fyysistä läsnäoloa. Erityisistä syistä skypen käyttö on mahdollista koko henkilöstöä koskevissa kokouksissa ja palavereissa.

Sivutoimipaikan käyttö virka- ja työtehtävissä

Sivutoimipaikassa on kahdeksan (8) työpistettä. Siellä ei ole kenellekään erikseen nimettyjä työpisteitä. Luonteeltaan sivutoimipaikassa työskentely on aina tilapäistä. Sivutoimipaikassa työskentelyn tulee sopia kulloiseenkin tilanteeseen tai tehtävän luonteeseen. Työskentelyn on oltava perusteltua. Säännöllinen, henkilön toimenkuvaan kuuluva tavanomainen työ tehdään päätoimipaikassa.

Maakuntahallituksen kokouksessaan 3.6.2019 edellyttämällä tavalla toimitilojen uudelleenjärjestelyn osalta on käyty yhteistoimintamenettely, joka sisälsi myös etätyöohjeen ja etätyösopimuksen valmistelun. Yhteistoimintapöytäkirja 14.8.2019 esitellään kokouksessa.

Käsiteltäessä pää- ja sivutoimipaikan käytön määrittelyä jätti 14 toimenhaltijaa eriävän mielipiteensä, jonka mukaan työntekijät vastustavat päätoimipisteen siirtoa Kotkasta Kouvolaan.

Toimitilojen uudelleenjärjestelyn vuosikustannukset ja neliömetrimäärämuutokset on liitteenä olevassa hallintopäällikön kokoamassa diaesityksessä.

Kesäyliopiston vuokrasopimus Kotkan toimitilojen osalta on irtisanottu päättymään 30.9.2019. Kesäyliopiston on tarkoitus muuttaa Laivunrinkatu 7:n tiloihin 27.8.2019.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, hallintopäällikkö Ulla Silmäri ja rehtori Elina Ivakko.

Liite

Esityslistan liitteenä diaesitys.

Toimitilojenuudelleenjarjestely_mkh_26082019.pdf (281kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

Äänestysluettelo § 86.pdf (167kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus

-  merkitsee tiedoksi liiton koko henkilöstön kanssa käydyn yhteistoimintamenettelyn, jossa ei saavutettu yksimielisyyttä toimitilojen uudelleenjärjestelyn osalta

- hyväksyy maakuntahallituksen 3.12.2018 ja 11.3.2019 tekemien päätösten mukaisesti, että maakuntatalon toiminnot siirtyvät Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

- hyväksyy, että sivutoimipiste sijaitsee Kotkassa, osoitteessa Laivurinkatu 7

- hyväksyy, että Kesäyliopiston opetustoiminnalla on tilat Kotkassa ja Kouvolassa perusliiton toimitilojen yhteydessä

- toteaa, että tulossuunnitelma laaditaan tämän päätöksen mukaisena