Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
VÄHÄHIILISYYTTÄ TUKEVAT DRONEPALVELURATKAISUT ETELÄ-SUOMESSA

Hakemusnumero: 306721
Diaarinumero: EURA 2014/8240/09 02 01 01/2019/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Forum Virium Helsinki Oy
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, Posintra Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Alkamispäivämäärä 1.9.2019
Päättymispäivämäärä 31.12.2021

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on pilotoida ja edistää hiilineutraaleja ja päästöttömiä dronepalveluita niin logistiikka-alan tarpeisiin, kuin myös uusiksi liiketoimintamuodoiksi korvaamaan polttomoottorikäyttöisiä liikkumis- ja kuljetusmuotoja. Hankkeessa kehitetään innovatiivisia droneratkaisuja ja uusia, ympäristöä vähemmän kuormittavia toimintatapoja vähähiilisyyden edistämiseksi ja dronejen käytön laajentamiseksi eri sovelluskohteisiin. Ammattikäyttöön sopivia droneja löytyy nykyään jo moneen painoluokkaan. Hyötykuormat alkavat muutamasta kilosta, mutta jo nyt löytyy kaupallisia laitteita, mitkä nostavat kymmeniä kiloja kuormaa. Teknologiapilotteja tehdään maailmalla myös ihmistä kantavilla “dronetakseilla”. Nämä kytkeytyvät eurooppalaiseen “Urban Air Mobility” teemaan.

Hankkeen aikana toteutettavien lentopilottikokonaisuuksien avulla todennetaan uusien sovelluskohteiden testaamisen lisäksi myös droneratkaisujen ympäristövaikutus ja arvioidaan käyttömahdollisuuksia eri sovelluskohteissa. Hankkeen kautta dronepalveluja kehittävien ja hyödyntävien yritysten, sekä muiden sidosryhmien tietämys vähähiilisestä ja hiilineutraalista yhteiskunnasta kasvaa. Dronepalvelujen laajentumisen kautta hanke tavoittelee pitkällä aikavälillä selkeitä, todennettuja CO2- ja pienhiukkasvähennyksiä, energian säästöä ja samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia dronepalveluja ja niihin liittyvää anturiikkaa kehittäville teknologiayrityksille, sekä dronepalveluja käyttäville yrityksille ja organisaatioille.

Hanke kuuluu neljällä alueella (Uusimaa, Kymenlaakso, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) ja kolmena hankekokonaisuutena samanaikaisesti käynnistyvään, dronetoimintaa kehittävään hankeperheeseen. Hankeperhe tekee tiivistä yhteistyötä niin pilottien suunnittelussa, kokemusten vaihdannassa, mittaroinnissa, kuin esimerkiksi verkottumisen edistämisessä ja kansainvälisen kiinnostuksen herättämisessä.
Hankkeen tavoitteena on edistää, hiilineutraalien ratkaisujen ja samalla dronetoiminnan kaupallisen kehittymisen lisäksi, kansainvälistä kiinnostavuutta ja uusien tki-aihioiden syntymistä tukemalla teknologiatoimittajien, tki-organisaatioiden, alueiden ja kaupunkien, sekä dronepalveluja tuottavien ja ostavien yritysten ja organisaatioiden keskinäistä ja kansainvälistä verkottumista.

Euroopan komissio on asettanut Suomelle tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vuosien 2021–2030 aikana 39 prosentilla. Energia- ja ilmastokysymykset ovat yksi keskeisimmistä haasteista, joihin myös kuntatasolla joudutaan vastaamaan ja johon kaikilla kaupunkiyhteisön tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa. Uudet kaupunkien ja maakuntien strategiat painottavat vahvasti hiilineutraalius- ja päästövähennystavoitteita. On selvää, että päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi ei ole vain yhtä tai kahta isoa ratkaisua, vaan vaaditaan useiden, samanaikaisten ja monia eri aloja koskevien päästöttömien ja vähäpäästöisten ratkaisujen kehittämistä, pilotointia, validointia ja käyttöönottoa. Vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja, ja samalla monistettavissa olevat vähähiiliset teknologiat ja toimintamallit tarjoavat yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia myös kansainvälisillä markkinoilla.

Liikenne on merkittävä päästöjen muodostaja ja se muodostaakin viidenneksen kaikista Suomen kasvihuonepäästöistä. Muun muassa Liikenteen tutkimuskeskus Vernen Liikenteen Co2 kokonaispäästöjen -raportissa nostetaan yhtenä päästövähennysten keinona kaupunkilogistiikan kehittämistä muun muassa energiaa säästävien ratkaisujen käyttöönottamisen kautta. Dronetoimintaa voidaan kehittää erityisesti lähilogistiikan hyödyksi pienkuljetusten osalta. Logistiikka-alaa hyödyntävistä uusista ratkaisuista huolimatta, hiilineutraaliustavoitteet eivät toteudu helposti. Kuten Trafin pääjohtaja Mia Nykopp toteaa: ”Hiilettömän liikenteen saavuttamiseksi ei ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja, vaan tarvitsemme ennakkoluulottomia muutoksia liikenteen kaikilla osa-alueilla. Meidän on yhtä lailla panostettava teknologian hyödyntämiseen, päästöjä aiheuttavan liikennesuoritteen vähentämiseen kuin asenteiden muuttumiseenkin”.

Hankkeen taustalla on myös globaalit kehitystrendit. Esimerkiksi Gartnerin (www.gartner.com) listauksessa dronet on mainittu yhdeksi vuoden 2019 strategisista teknologiatrendeistä. Drone-teeman tärkeyttä korostavat myös monet muut kansainväliset selvitykset ja analyysit. Suuret kansainväliset yritykset kehittävät ja testaavat jo nyt maailmalla vahvasti dronerintamalla. Esimerkkeinä voi mainita Amazon, Google/Wing, DHL, jne. Esimerkiksi Reykjavikissa Flytrex/AHA tarjoaa pikaruuan kuljetusta droneilla.

Dronetoiminnan kehitys ei tapahdu pelkästään droneja rakentavissa tai dronepalveluja tarjoavissa yrityksissä. Näiden yritysten panoksen lisäksi tarvitaan laajempaa kaupunkien, korkeakoulujen, muiden kehittäjäorganisaatioiden ja palvelujen käyttäjäyritysten yhteistyötä niin paikallisesti, kansallisesti, kuin kansainvälisten verkostojenkin avulla. Erityisen merkityksellistä yritysten näkökulmasta on päästä lisäämään droneratkaisujensa kokeiluja testausympäristöissä ja sitä kautta saada myös merkittäviä markkinareferenssejä. Dronetoiminnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää myös selvittää sen ympäristövaikutukset eri näkökulmilta, analysoida syntyneet kokemukset ja arvioida myös pitkäkestoisia tuloksia erityisesti päästövähennysten ja energiansäästöjen osalta. Tämä hanke mahdollistaa niin laajan alueellisen kuin alueiden ja toimijoiden välisen vuoropuhelun ja hankeperheenä suuren pilottimäärän kautta saadut vaikuttavat tulokset.

Hanke tukee hyvin Rakennerastostrategian erityistavoite 3.2:sen teemaa energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämisestä. Dronelogistiikan kehittämisellä pyritään juuri päästöttömien ja kustannustehokkaiden ratkaisujen laajempaan käyttöön korvaamaan polttomoottorikäyttöistä toimintaa niin logistiikassa, kuin lukuisissa muissa käyttökohteissa. Hanke edistää selvästi myös uutta tki-toimintaa dronetoiminnan ja siihen liittyvien muiden oleellisten teemojen, kuten esimerkiksi sensoriikan kehittämisessä. Mitä parempia ratkaisuja pystytään droneihin liittyvän tki-työn kautta tuottamaan, sitä houkuttelevampia näiden ratkaisujen käyttöönotto on eri toimialoilla. Samalla hanke tukee hyvin Itämeri-ohjelman kestävän kehityksen tavoitteita. Hanke tukee osaltaan myös Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategiaa, jossa korostetaan Uuttamaata innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen käyttöönoton edelläkävijäalueena ja samalla kehotetaan uusien innovatiivisten teknologioiden hyödyntämiseen ja synergiaa tukevaan verkostoyhteistyöhön. Hanke tukee hyvin myös Kymenlaakson Älykkään erikoistumisen strategiaa, jossa painotetaan muun muassa älylogistiikan ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. Hanke tukee hyvin myös Kymenlaakson maakuntaohjelman Hiilineutraali Kymenlaakso 2040-ohjelman tavoitteita kehittämällä uusia vähähiilisiä ratkaisuja dronetoiminnan avulla ja vahvistamalla maakunnan vetovoimaista osaamis- ja innovaatioympäristöä.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Uusimaa, Kymenlaakso
Seutukunnat: Helsingin, Kotkan-Haminan, Porvoon
Kunnat: Helsinki, Porvoo, Kotka, Pyhtää

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 535 197 €
2 Ostopalvelut 120 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 55 500 €
6 Flat rate 128 449 €
Kustannukset yhteensä 839 146 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 839 146 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 587 399 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 171 193 € (20,40 %)
3 Muu julkinen rahoitus 80 554 € (9,60 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 839 146 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Ylimaakunnallinen hanke, jossa mukana Uusimaa ja Kymenlaakso. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat hankkeet, joita rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto sekä Lapin liitto. Perusteltu ja mielenkiintoinen hanke, josta voi olla aineksia moneen, niin yritystoimintaan kuin julkisuuteenkin. Etelä-Suomen hankekokonaisuus on tärkeä palanen kokonaisuutta. 

Hanke tukee Kymenlaakson maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian tavoitteita (älylogistiikka, digitalisaatio ja vähähiilisyys). Hanke on saanut Kymenlaakson Liiton arviointikokouksessa 25.3.2019 pisteet 41,67/55. Hakemusta on käsitelty myös Etelä-Suomen koordinaatioryhmässä 26.3.2019. Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot ottivat myönteisen kannan hankkeen rahoituksen positiiviseen eteenpäin viemiseen. Hanketta esitetään rahoitettavaksi Uudenmaan ja Kymenlaakson liittojen rahoituskehyksestä siten, että Uudenmaan liiton osuus EAKR- ja valtion rahoitusosuudesta on enintään 390 109 € ja Kymenlaakson 197 290 €. 

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 4 §:n 2 momentin mukaan MYR käsittelee aluekehittämisen kannalta merkittäviä hankkeita ja antaa niistä sitovan lausunnon rahoituksen myöntävälle taholle, kun se liittyy laajaan hankekokonaisuuteen, johon haetaan rahoitusta usealta viranomaiselta, ja muulloinkin, mikäli ohjelmien toteutusta linjatakseen rahoittajataho, sihteeristön puheenjohtaja tai joku MYR:rin puheenjohtajista sitä esittää.

Rahoittava viranomainen ei voi myöntää rakennerahaston tukea, jos yhteistyöryhmä ei ole hanketta puoltanut.

Esitys MYR

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti esittää maakuntahallitukselle Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 197 290 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 197 290 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.