Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
UUSIUTUVIEN ENERGIARATKAISUIDEN INNOVAATIOALUSTA

Hakemusnumero: 305420
Diaarinumero: EURA 2014/6735/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.6.2018
Päättymispäivämäärä 31.12.2019

Hankkeen sisältö
Tavoitteena on kehittää uusiutuvien energiaratkaisuiden innovaatioalusta, joka on oppilaitosten verkosto, josta hyötyvät oppilaitosten lisäksi älykkäistä energiaratkaisuista kiinnostuneet yritykset sekä tavalliset kuluttajat yli maakuntarajojen. Innovaatioalusta tarkoittaa oppilaitosten tutkimus-/oppimis-/innovaatioympäristöjen yhteistoimintaa, jonka tavoitteena on yhdessä tarjota asiakkaalle laaja-alaista osaamista. Hankkeessa ksityishenkilöiden on mahdollista tulla tutustumaan oppilaitosten innovaatioympäristöihin sekä hakemaan ja tuomaan kehitysideoita. Oppilaitoksille tämä merkitsee nykyistä läheisempää tavoitteellista verkostoitumista ympäristöönsä, työ-/yrityselämälähtöisyyttä ja toiminnan avoimuutta joka palvelee alueellista kehitystä.

Innovaatioalustaan liittyy ammatti- ja ammattikorkea-asteen oppilaitoksia, jotka osaamisensa yhdistämällä ovat vahvempia ja osaavampia laaja-alaisesti kuin yksin omilla vahvuusalueillaan. Innovaatioalustan toimijat edistävät vähähiilisen yhteiskunnan kehittymistä tehokkaasti. Kehitettävän innovaatioalustan tärkeimpiä arvoja ovat puolueettomuus ja avoimuus. Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus tekee hankkeessa innovaatioalustan kehittämistyön eli rakentaa verkostoa ja kehittää energiantuotannon hybridijärjestelmien innovaatioympäristöään modernin uusiutuvaan energiaan perustuvan lämmön ja sähkön tuotantotekniikan osalta vastaamaan nykytavoitteita. Energiantuotannon hybridijärjestelmien innovaatioympäristössä talon rakentaja voi tutustua modernien  järjestelmien toimintaan ja saada asiantuntijakommentteja omien valintojensa tueksi. Se voi tarjota yrityksille tutkimustyötä kuten koeajoja tai räätälöityjä koulutusohjelmia mutta  avoimuus tarkoittaa esim. asiantuntijakommentteja tarjotaan rakentajille ilman kaupallista tarkoitusta.

Innovaatioalustaan liittynyt verkosto edistää vähähiilisen talouden kehittymistä alueellisesti Kymenlaaksossa, ylimaakunnallisesti Suomessa sekä kansainvälisesti.

Toimenpiteinä kartoitetaan energia-alaan keskittyneitä yrityksiä sekä oppilaitoksia ja niiden osaamista ammatti- ja ammattikorkea-asteelta innovaatiotoimintaa varten. Lähtökohtana on yhteistyörajapin-tojen määrittely hankkeen suunnitteluun osallistuneiden ammattikorkeakoulujen kanssa sekä selvit-tää oppilaitosten erityisosaamista mm. tekemällä tutustumisvierailuja näiden innovaatioympäristöihin. Myös muita oppilaitoksia ja mahdollisia yritysympäristöjä kartoitetaan innovaatioalusta-yhteistyöhön hankkeen edetessä. Organisaatioiden kanssa verkostoidutaan, kuluttajille tarjotaan asiantuntija-apua ja muodostetaan yhteinen innovaatioalusta mikä tarkoittaa yhteistoimintaa kunkin tutkimuskeskuksen ja oppimisympäristön kanssa. Hankkeessa tutkitaan digitaalisen oppimisympäristön tarjoaman etäkäyttömahdollisuuden käyttöönottoa Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen energiantuotannon hybridi-järjestelmien innovaatioympäristössä.

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen energiantuotannon hybridijärjestelmien innovaatioympäristöä vahvistetaan kehittämällä sinne koulutuskäyttöön polttoon perustumaton hybridilämmitysjärjestelmä, mikä tukee uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja erityisesti vähähiilisien ratkaisujen kehittämistä. Hybridilämmitysjärjestelmässä on kyse uudensukupolven aurinkolämmön ja kiinteistön hukkalämmön hyödyntämiseen perustuvasta innovaatiosta, joka on teknisesti toimivaksi todettu ja kaupallisilta markkinoilta hankittavissa oleva valmistajan takuunalainen järjestelmä. Hybridilämmitysjärjestelmää edelleen täydennetään hankkimalla uusiutuvaa energiaa hyödyntävä muunneltava kiinteistökokoluokan sähkön tuotanto- ja hallintajärjestelmä koulutus- ja tutkimuskäyttöön. Em. kehitettävä kokonaisuus täydentää ja nostaa kehitettävän innovaatioalustan valmiutta vastata tämän päivän teknisiin koulutusvaatimuksiin.

Tuloksena hanke vahvistaa ammatti- ja ammattikorkea-asteen yhteistyötä ja keskinäistä innovaatio-toimintaa, mikä johtaa korkeampaan osaamistasoon ja välillisesti edistää opiskelijoiden jatko-opintopolkujen kehittämistä. Hanke tuo talotekniikka-alan asiantuntemuksen ja järjestelmät yksityisen kuluttajan ja rakentajan ulottuville helposti tavoitettavassa ja kuluttajille avoimessa innovaatioympäristössä Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Tiivistynyt yritysyhteistyö palvelee elinkeinoelämää ja lisää yritysten ja oppilaitosten kilpailukykyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin koulutus- ja teknologiamarkkinoilla. Uusiutuvien ja puhtaiden energiaratkaisuiden edistäminen tukee vähähiilistä talouden kehittämistä. Digitaalisten menetelmien käytön lisääminen ammatillisessa koulutuksessa lisää kustannustehokkuutta.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kouvolan, Kotkan-Haminan
Kunnat: Kouvola, Iitti, Pyhtää, Kotka, Hamina

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 99 300 €
2 Ostopalvelut 15 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 50 000 €
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 10 000 €
6 Flat rate 23 832 €
Kustannukset yhteensä 198 132 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 198 132 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 148 599 € (75 %)
2 Kuntien rahoitus 0
3 Muu julkinen rahoitus 0
4 Yksityinen rahoitus 49 533 € (25 %)
Rahoitus yhteensä 198 132 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hankkeen energiaratkaisut tukee maakunnan tavoitteita energiatehokkaan asuinympäristön kehittämisen osalta. Kyseessä kuitenkin yhden hakijan hanke, jossa luodaan yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa yhteyksiä ja kehitetään yhteistoimintaa. Muiden oppilaitosten (xamk, jamk, savonia) osallistuminen rahoitukseen olisi toivottavaa.
Arviointipisteet 38,3 / 60

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle, että Uusiutuvien energiaratkaisuiden innovaatioalusta -hankkeeseen ei kohdisteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle myöntämää EAKR- ja valtion rahoitusta.