Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
RAIDELIIKENTEEN SUJUVUUDEN PARANTAMINEN SATAMA-ALUEELLA
Hakemusnumero: 305066
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Alkamispäivämäärä 1.9.2018
Päättymispäivämäärä 31.12.2019

Hankkeen sisältö

Yhtenä tunnistettuna ongelmana on yksityisraiteilla sekä yksityisraiteiden ja valtion rataverkon rajapinnassa tapahtuvan raideliikenteen sujuvuus monitoimijaympäristössä. Konkreettisena esimerkkinä tästä on satamien ratapihoilla raideliikenteen priorisointi ja raidekapasiteetin käyttöön liittyvät käytännöt raiteistojen omistajien, haltijoiden sekä eri raideliikenteen toimijoiden kesken. Lisäksi raideliikenteeseen liittyvän kommunikoinnin ja turvallisen liikkumisen yhteensovittaminen eri toimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien kautta voi muodostua haasteeksi liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle liikennemäärien sekä liikennettä harjoittavien toimijoiden määrän kasvaessa.
 
Tässä hankkeessa keskitytään HaminaKotkan sataman raideliikenteen kehittämiseen ottaen huomioon myös rajapinnat valtion rataverkon kanssa. Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli raideliikenteen yhteensovittamiselle ja kommunikoinnille eri toimijoiden kesken. Tarkoituksena on kehittää yhteinen toimintamalli ja tapa kommunikoida sataman monitoimijaympäristön yksityisraiteilla operoivien toimijoiden välillä sekä yhtenäinen ja selkeä toimintatapa valtion rataverkon haltijan kanssa. Toimintamallin avulla satama-alueen liikenteen sujuvuus paranee ja raiteistojen käyttö selkeytyy, minkä ansiosta raiteiden kapasiteettia voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi. Toimintamallista on erityistä hyötyä pk-yrityksille, koska pk-yrityksillä usein on rajallisesti resursseja panostaa esimerkiksi toimintojen kehittämiseen.
 
Hankkeen aikana luotu ja toimijoiden kesken yhteisesti hyväksytty toimintamalli parantaa raideliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sataman raiteistoilla ja yritykset voivat kohdentaa resurssejaan tehokkaammin omaan ydinosaamiseensa. Toimintamallista syntyvä hyöty mahdollistaa raiteistojen tehokkaamman käytön kautta kuljetettavien vaunumäärien kasvun turvallisesti ja vapauttaa resursseja yrityksen kasvuun sekä vientiin. Toimenpidemalli myös parantaa uusien yritysten markkinoilletulon mahdollisuuksia yhteinäisen toimintamallin ja toimintaympäristön sekä vastuiden selkeiden kuvausten kautta. Lisäksi pyritään kehittämään valtion rataverkon ja sataman raiteiden rajapintojen välillä tapahtuvan raideliikenteen sujuvuutta sekä liikenteeseen liittyvää informaatiovirran hyödynnettävyyttä.
 
Hanke edistää ensisijaisesti HaminaKotkan sataman raideliikenteen toimintaa ja tehokkuutta. Raideliikenteen määrän lisääntyessä mahdollisten pullonkaulojen ja liikenteen sujuvuuden esteiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy edistää vähähiilisen kuljetumuodon kiinnostavuutta. Raideliikenne on Suomessa tuotetuilla energialähteillä vain vähän ympäristöä kuormittava kuljetusmuoto. Hankkeen jälkeen toimintamallia ja pilotoituja käytäntöjä voidaan soveltaa myös muihin kohteisiin, kuten muihin satamiin ja sisämaan ratapihattoimintoihin (esim. Kouvolan ratapiha) ja sitä kautta edesauttaa raideliikenteen sujuvuutta monitoimijaympäristössä.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotka-Haminan seutu ja Kouvolan seutu
Kunnat: Hamina, Kouvola, Kotka

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 101 700 €
2 Ostopalvelut 3 500 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 24 408 €
Kustannukset yhteensä 129 608 € 
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 129 608 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 90 725 € (70,0 %)
2 Kuntien rahoitus 5 000 € (3,9 %)
3 Muu julkinen rahoitus 33 883 € (26,1 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 129 608 € (100,0 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke kohdistuu Kymenlaakson älykkään erikoistumisen toimialalle. Hankkeen tuloksena parannetaan yritysten edellytyksiä operoida tehokkaasti ja turvallisesti HaminaKotka satama-alueella. Tällä on postitiivinen vaikutus HaminaKotka sataman ja Kouvolan rautatieterminaalin väliseen liikenteeseen. Liikenteen sujuvuus vaikuttaa yritysten kannattavuuteen ja mahdollistaa liiketoiminnan lisäämisen. Hankkeella tavoitellaan myös raideliikenteen käytön houkuttelevuuden ja hintakilpailukyvyn lisäämistä, minkä toivotaan johtavan raideliikenteen markkinaosuuden kasvuun. Raideliikenteen lisääntyessä edistetään myös vähähiilisyyttä. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia keskittyä omaan ydinosaamiseen  ja oma toiminnan kehittämiseen. 
Arvioinnin pisteet 36,0/55
Esitys MYRS

 Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 90 725 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.