VATE 31.1.2018 31.01.2018
MAAKUNTASTRATEGIAN VALMISTELU / JOHDON TYƖPAJA

Maakuntastragiatyötä on valmisteltu alustavasti Maku-palveluiden STARA-alatyöryhmän strategiatiimissä. Tämä on mahdollistanut mm. maakuntavaltuuston joulukuussa hyväksymän maakuntaohjelman yhteensovittamisen tulevaan maakuntastrategiaan.

Kymenlaakson maakuntahallituksen valmistelutoimielin (MH-VATE) totesi kokouksessaan 18.12.2017, että strategisten linjausten määrittely on ylimmän johdon tehtävä. Strategian valmistelu ja järjestäjä/markkinatyöryhmän työskentely kytketään keskeisten linjausten osalta yhteen. Tarvittaessa järjestetään laajemmalla kokoonpanolla teemakohtaisia työpajoja.

Muutosjohtaja pyysi 12.1. Deloitte Consulting Oy:ltä tarjouksen Kymenlaakson maakunnan alustavien strategisten linjausten työstämiseen liittyvästä johdon työpajasta. Deloitte valittiin sen vuoksi, että se fasilitoi parhaillaan Kymenlaakson perustettavan Sote-kuntayhtymän strategiaa ja on siksi jo perehtynyt keskeiseen osaan Kymenlaakson uudesta maakunnasta. Tarjouspyynnön keskeinen sisältö oli seuraava:

"Kymenlaakson maakunnan epävirallinen VATE on linjannut, että tarvitsemme nopealla aikataululla uuden maakunnan jatkovalmistelun pohjaksi alustavat strategiset linjaukset. Käytännössä tämä tarkoittaa ainakin vision, mission, arvojen sekä strategisten ylätavoitteiden ja -mittareiden alustavaa määrittämistä. Nämä hyväksytään valmisteluajalle Kymenlaakson VATE:ssa ja poliittisessa ohjausryhmässä. Em. tahoilla on kiire päästä valmistelemaan alustavaa rakennetta ja organisaatiota, joiden pohjaksi nämä linjaukset tarvitaan. Laadimme varsinaisen Kymenlaakson maakunnan strategian perusteellisessa prosessissa niin, että se voidaan hyväksyä virallisesti uuden maakunnan maakuntavaltuustossa syksyllä 2019. Nyt työstettävät alustavat linjaukset ovat sitten varsinaisessa prosessissa käytettävissä pohja-aineistona. 

 Sote-kuntayhtymän strategiatyössä lähestytään samoja linjauksia kuntayhtymän näkökulmasta. Kuntayhtymä tullee muodostamaan pohjan maakunnan Sote-liikelaitokselle, joten siinä prosessissa tulee työstettyä keskeistä osaa koko maakunnan toiminnan näkökulmasta."

Tarjousta pyydettiin Kymenlaakson maakunnan alustavien strategisten linjausten työstämiseen liittyvästä johdon työpajasta seuraavasti: 

  • ennakkoaineistot tilaajalta
  • ennakkovalmistelu ja tuotosten määrittely tilaajan kanssa
  • kesto 2 päivää joko peräkkäin tai erikseen
  • osallistujia 15-20 (johto + asiantuntijat)
  • työpajojen fasilitointi (Deloitte)
  • tuotosten raportointi (Deloitte)
  • lisäksi optiona varsinaiseen strategiaprosessiimme liittyvä skenaariotyö.

Deloitte jätti tarjouksen työstä 19.1. Ehdotus prosessin keskeisistä toimenpiteistä on asialistan liitteenä.

Muutosjohdon ja VATE:n puheenjohtajan kalentereiden perustella johdon työpajojen aikatauluksi on sovittu 13.2. klo 12-16 ja 20.2. klo 8-16. Mukaan kutsutaan seuraavat henkilöt:

Sote:

Annikki Niiranen, Arja Kumpu, Jorma Haapanen, Päivi Mattila, Marjo Seuri

Maku ja muutosjohto:

Jaakko Mikkola, Vesa Parkko, Leena Gunnar, Juha Kouvo, Minna Anttila, Jussi Lehtinen

Asiantuntijat:

Pia Rantamäki, Anu Salonen, Lauri Lehto, Heli Veripää, Hanna Kailasto, Eija Lantta.
 

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, 0400 644206.

Liite

Esityslistan liitteenä maakuntauudistuksen prosessikuvaus ja Deloitten ehdotus strategiatyön tuesta.

maakuntastrategian prosessikuvaus vate 310118.pdf (220kt)
Ehdotus strategiatyƶn tuesta Deloitte.pdf (103kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Merkitään valmistelu tiedoksi ja linjataan jatkovalmistelua.