VATE 15.11.2017 15.11.2017
LAKILUONNOS ALUEIDEN KEHITTĂ„MISESTĂ„ JA KASVUPALVELUISTA

Osana maakuntauudistusta työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan kolmea erillistä hallituksen esitystä, jotka annetaan samanaikaisesti:

Aluekehitys- ja kasvupalvelulain lisäksi on tulossa kolme sisältölakia:

  1. laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista
  2. laki kotoutumisen edistämisestä ja
  3. laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta


Tässä asiakohdassa keskitytään alke- ja kasvupalvelulakiluonnoksen nykyvaiheeseen.

Alueiden  kehittämistä  koskevaan  sääntelyyn  ei  esitetä  merkittäviä  sisällöllisiä  muutoksia. Sääntelyn yksityiskohtaisuutta on kuitenkin purettu.

Vastuu alueiden kehittämisestä olisi maakunnilla alueillaan ja kunnilla niiden alueilla. Valtio vastaisi valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä. Maakunta  toimisi  oman  alueensa  aluekehittämisviranomaisena, joka  tekisi  yhteistyötä  alueen  kuntien  kanssa.

Kunnat  hoitaisivat  yleiseen  toimialaansa  kuuluvia  alueen  kehittämiseen  liittyviä  tehtäviä.  Rakennerahastotoimintaa  koskevat  säännökset  säilyisivät  pääosin ennallaan  kuluvan  rakennerahastokauden  2014 – 2020  ajan.

Laissa  säädettäisiin kasvupalveluista ja  niiden järjestämisestä.  Osa  kasvupalveluista on valtakunnallisia ja osa maakunnallisia. Kaikki palvelut tulisi toteuttaa yhteen sovitettuina ja tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Uudistuksen keskeisiä tavoitteita on, että valtakunnallisten ja  maakunnallisten  kasvupalvelujen  olisi  vastattava  asiakkaiden  erilaisiin  ja  yksilöllisiin  tarpeisiin tavalla, joka tuottaisi tarvittavat palvelut sekä työnantajalle että työnhakijalle, pienelle, keskisuurelle  ja  valtakunnallisesti  toimivalle  yritykselle  paikallisesti,  alueellisesti  tai  valtakunnallisesti.

Kasvupalveluiden  erityinen  kohderyhmä  olisivat kasvua  ja  kansainvälistymistä tavoittelevat  yritykset. Merkittävä  osa  yritysasiakkaista  olisi  yksinyrittäjiä  ja  pienyrityksiä, joilla  ei  ole  merkittäviä  kasvutavoitteita.  Myös  näiden  yritysten  olisi  saatava  tarvitsemansa palvelut kasvupalvelut - yleisnimikkeen alle koottavista palveluista.

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, Kymenlaakson Liitto, gsm 0400 644 206 ja johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 0295 029 000.

Liite

Esityslistan liitteenä TEM:n diasarja lakiluonnokseen syksyn aikana tehdyistä muutoksista.

ALKE_ja_Kasvupalvelulaki_muutokset.pdf (203kt)
Esitys, Muutosjohtaja

Kuullaan esittely ja käydään keskustelu.